Uchylenie MPZP w części

Pytanie:

"Jestem zainteresowany zakupem działki w mieście, który ma dość niejasny zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego a mianowicie: \"nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do charakteru i gabarytów zabudowy sąsiadującej\". Moim zdaniem przeczy to zasadzie przyzwoitej legislacji i wprowadza niepewność, bo potencjalny inwestor jest narażony na subiektywną ocenę organu wydającego pozwolenie na budowę, względnie sąsiadów, którzy mogą wnosić skargi. Czy można zaskarżyć zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Jeśli tak, to czy w razie uwzględnienia skargi przez sąd - reszta planu nadal obowiązuje czy też zostaje on uchylony w całości?"

Odpowiedź prawnika: Uchylenie MPZP w części

Miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego (dalej m.p.z.p.) jest uchwałą gminy i stanowi akt prawa miejscowego. W związku z powyższym zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.; dalej u.s.g.) dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały gminy.

Zgodnie z art. 101 ust. 1 zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego może każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia. Zgodnie z ust. 2 prawo do zaskarżenia nie przysługuje, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił.

Zatem podstawową przesłanką jest naruszenie Pana interesu prawnego przez obowiązujący m.p.z.p. Jak wskazuje się w doktrynie interes prawny w rozumieniu art. 101 ust. 1 u.s.g. powinien być aktualny, osobisty (własny, indywidualny) i dotyczyć bezpośrednio sfery prawnej określonego podmiotu. Aktualność interesu prawnego oznaczałaby, że w dacie wejścia w życie takiego aktu interes ten w danej sytuacji faktycznej i prawnej obiektywnie istnieje. Wymóg ten wiąże się z "realnością" interesu prawnego. Powinien on rzeczywiście istnieć we wskazanej dacie. Nie może to być interes tylko przewidywany w przyszłości ani też hipotetyczny. "Naruszenie interesu konkretnej osoby ma polegać na stworzeniu realnego zagrożenia, istniejącego już w chwili wejścia w życie uchwały, a jeżeli nie zostanie zniwelowane na skutek wezwania do usunięcia naruszenia prawa, w dacie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Naruszenie to, nie może polegać na tym, że w przyszłości uchwała mogłaby wywołać skutki bliżej nieokreślone, czyli, stwarzać zagrożenie wystąpienia naruszenia w przyszłości" (wyrok NSA z dnia 22 sierpnia 2008 r., I OSK 277/08, LEX nr 490092) (Matan Andrzej [w:]Dolnicki Bogdan (red.),  Augustyniak Monika,  Cybulska Renata,  Glumińska-Pawlic Jadwiga,  Jagoda Joanna,  Jochymczyk Alicja,  Martysz Czesław,  Matan Andrzej,  Moll Tomasz,  Wierzbica Anna, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, ABC, 2010).

Należy zatem uznać, iż nie ma Pan interesu prawnego w zaskarżeniu m.p.z.p. Pana interes nie spełnia bowiem wymogu aktualności i rzeczywistości. W przeciwnym razie każdy, kto byłby zainteresowany zakupem nieruchomości na danym terenie byłby uprawniony do składania skargi. Sytuacja byłaby inna, gdyby np. zawarł Pan przedwstępną umowę sprzedaży przed wejściem w życie m.p.z.p. a przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

W razie uchylenia uchwały w części uchwała pozostaje w mocy w pozstałej niezaskarżonej części.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika