e-prawnik.pl Porady prawne

Rezygnacja wójta

Pytanie:

Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory w Gminie? Czy Rada Gminy może wyznaczyć tymczasowo p.o. wójta? Jakie są możliwe warianty wydarzeń i jakie przepisy to regulują?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rezygnacja wójta

21.11.2008

Art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, wskazuje, że mandat wójta wygasa z momentem m.in. pisemnego zrzeczenia się tego mandatu. Wygaśnięcie mandatu w tym przypadku stwierdza rada gminy, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu. Przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu z przyczyn, o których mowa niniejszej sprawie, należy umożliwić wójtowi złożenie wyjaśnień. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu wójta przewodniczący rady gminy niezwłocznie przesyła wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.

Zgodnie z art. 28d ustawy o samorządzie gminnym, w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Należy jednak wskazać, że wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się także wtedy, jeżeli data wyborów miałaby przypaść w okresie dłuższym niż 6 a krótszym niż 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta i rada w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta podejmie uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów.

Warto jednak pamiętać, że wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców.

Na podstawie art. 28f w/w ustawy, w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Inną kwestią jest zaprzestanie sprawowania mandatu wójta w przypadku przemijającej przeszkody spowodowanej niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni. W tym przypadku zadania i kompetencje wójta przejmuje zastępca, a w gminach, w których powołano więcej niż jednego zastępcę - pierwszy zastępca. Jeżeli nie powołano zastępcy albo pierwszego zastępcy, to w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej przez powyższą okoliczność, zadania i kompetencje wójta przejmuje osoba, wyznaczona przez Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody przekazany niezwłocznie za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ