Uchwały rady gminy

Pytanie:

Obowiązująca ustawa o samorządzie gminnym przewiduje jako formę podejmowania decyzji i rozstrzygnięć przez Radę Gminy- formę uchwał. Tymczasem w statucie gminy zawarto zapis, że oprócz uchwał Rada może podejmować: 1) postanowienia proceduralne, 2) deklaracje - zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania, 3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie, 4) apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania, 5) opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał. Ponieważ organ gminy winien działać w oparciu o konkretne przepisy prawa obowiązującego, nasuwa się wątpliwość, co do zgodności tego zapisu z ustawą. Czy taki zapis statutu jest zgodny z ustawą?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o samorządzie gminnym nie reguluje wyczerpująco problematyki działania organów gminy. Świadczy o tym art. 22 ust. 1 u.s.g., który stanowi kompetencję dla gminy do uregulowania jej organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy jej organów w statucie. Powstaje zatem pytanie, czy rada gminy może działać w formie innej niż uchwała. W tym przedmiocie należy zważyć na dwie kwestie. Po pierwsze wskazać należy, że ustawodawca daje znaczny zakres swobody jednostkom samorządu terytorialnego w kształtowaniu ich ustroju. Jest to wyrazem zasady samorządności. Po drugie natomiast przepisy ustawy o samorządzie gminnym posługują się pojęciem „uchwała” bez bliższego jego doprecyzowania.

W doktrynie prezentowane są dwa stanowiska dotyczące materialno-prawnego rozumienia pojęcia „uchwały”. Zdaniem zwolenników wykładni zawężającej, to pojęcie powinno być interpretowane ściśle i zakresem swych desygnatów obejmować jedynie akty rozstrzygające dane kwestie (np. uchwała o wyborze członków komisji rady gminy). Taka wykładnia wydaje się być jednakże niepoparta przepisami prawa. Wskazać bowiem należy, iż z istoty rzeczy wyrażenie woli przez organ kolegialny musi nastąpić w formie głosowania, którego finalnym skutkiem jest właśnie uchwała. Innymi słowy nie sposób zawężać pojęcia „uchwała” tylko i wyłącznie do oświadczeń rozstrzygających. Zwrot „uchwała” użyty w art. 14 u.s.g., w przeciwieństwie chociażby do art. 101 ust. 1 u.s.g., nie został ograniczony do formy podejmowania decyzji w określonych sprawach (np. spraw z zakresu administracji publicznej). Tym samym rada gminy w formie uchwały może zawierać także oświadczenie o innym charakterze (np. postulujące, czy zobowiązujące).

W związku z powyższym, pojęcie „uchwała” na gruncie przepisów ustawy o samorządzie gminnym powinno rozumiane w aspekcie materialno-prawnym. Tym samym w formie uchwały, rada gminy może podejmować rożne działania, zawierać różne pod względem charakteru prawnego oświadczenia woli. Materialno-prawne rozumienie pojęcia uchwały przesądza także, że dla zaliczenia danej decyzji rady do kategorii uchwał nie ma znaczenia sama nazwa danego aktu. Tym samym uchwałą pod względem materialno-prawnym może być zarówno akt nazwany wprost uchwałą, jak też dokument określony jako „deklaracja”, „apel” etc.

Dlatego też naszym zdaniem zapis statutu gminy zakładający, że oprócz uchwał rada gminy może podejmować postanowienia, apele, deklaracje itd., nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem. Pod względem materialno-prawnym są to bowiem uchwały rady gminy. Nadanie im odmiennych nazw ma jedynie na celu ich wyróżnienie pod względem ich treści. Jak wynika bowiem ze statutu, poszczególne formy uchwał mają ściśle określony przedmiot regulacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.4.2017

  Opłata od posiadania psów

  Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, opłatę od posiadania psów. Opłatę tę pobiera się wówczas od osób fizycznych posiadających psy.

 • 18.3.2018

  Opłaty za publiczne przedszkola a umowy cywilnoprawne

  Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów (...)

 • 19.4.2017

  Opłata reklamowa

  Opłata reklamowa może być wprowadzona, w drodze uchwały, przez radę danej gminy od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Kto ma płacić opłatę reklamową? Kiedy (...)

 • 12.1.2018

  Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2018 r.

  Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie w 2018 roku określonych wartości.

 • 25.5.2010

  Wójt, burmistrz, prezydent - wybieramy ich bezpośrednio

  Zgodnie z nowym prawem zasadą jest, że wójta, burmistrza czy też prezydenta miasta wybieramy w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich oraz w głosowaniu tajnym. Prawo wybierania wójta w danej (...)