Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

Co to jest mieszkaniowy zasób gminy?

Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań gminy. Gmina powinna zapewnić lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokajać potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Dla realizacji tych postulatów gmina wykorzystuje tak zwany mieszkaniowy zasób gminy. Jest nim ta część nieruchomości na terenie gminy, której właścicielem jest sama gmina, komunalne osoby prawne lub spółki prawa handlowego utworzone z udziałem gminy, czyli ta część nieruchomości na terytorium gminy, którą wójt, burmistrz lub prezydent mogą zadysponować w razie potrzeby.

Co to jest lokal socjalny?

Częścią zaś mieszkaniowego zasobu gminy są lokale socjalne. Ustawa określa tym terminem lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2. Lokal ten może mieć obniżony standard.

Kto może się ubiegać o lokal mieszkalny?

Przyczyny nieposiadania własnego mieszkania są różne, nie można obejmować oczywiście wszystkich mających kłopoty z własnym lokum mianem bezdomnych. Termin ten odnosi się do skrajnych przypadków (o najczęściej patologicznym podłożu) nieposiadania własnego mieszkania. Bezdomność (czyli niezajmowanie żadnego lokalu oraz jednocześnie niezameldowanie na stałe w żadnym lokalu) stanowi również przesłankę do rozpatrzenia możliwości przyznania lokalu socjalnego, niemniej problem ten wymaga odrębnego omówienia, o czym niżej.

Zasadniczo o lokal socjalny mogą starać się osoby, gdy:

1.       nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdują się w niedostatku. Dochody takiej osoby nie pozwalają jej wynająć lokalu na zasadach ogólnych. Szczegółowe kryteria wyboru osób uprawnionych w pierwszej kolejności do korzystania z zasobów mieszkaniowych gminy określa stosowna uchwała rady gminy, dla każdej gminy z osobna.

2.       obowiązek ten wynika wprost z ustawy bądź z treści orzeczenia sądowego (najczęściej orzeczenia eksmisyjnego) - gmina ma wówczas obowiązek zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego. Sąd bowiem może (ale nie musi) orzec w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu o uprawnieniu dla strony, do otrzymania lokalu socjalnego. W niektórych przypadkach sąd jest jednak zobligowany orzec o takim uprawnieniu - w przypadku eksmisji:

a) kobiety w ciąży,  
b) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,  
c) obłożnie chorych,  
d) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,  
e) osoby posiadającej status bezrobotnego,
f) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały.

Na przeszkodzie realizacji postulatu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych stoją marne zasoby mieszkaniowe gminy oraz finanse na ich powiększanie i dlatego też nie należy się spodziewać, że po złożeniu wniosku lokal socjalny zostanie nam przyznany.

Poza tym, w przypadku, gdy o taki lokal stara się osoba bezdomna, konieczne jest uprzednie przejście długotrwałego procesu wychodzenia z bezdomności. Bezdomność bowiem to nie tylko brak domu – przyznanie takiej osobie mieszkania może nie rozwiązać problemu, gdyż bezdomność to także społeczna izolacja i wyleczeniu tej przypadłości mają służyć programy wychodzenia z bezdomności.

Co to jest indywidualny program wychodzenia z bezdomności?

Indywidualny program wychodzenia z bezdomności zapewnia osobie bezdomnej wsparcie w procesie wychodzenia z bezdomności. Jego realizacja przez tę osobę jest warunkiem korzystania przez osobę bezdomną ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego. Program jest opracowywany przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej wraz z osobą bezdomną i podlega zatwierdzeniu przez kierownika ośrodka. Powinien uwzględniać sytuację osoby bezdomnej oraz zapewniać szczególne wspieranie osobie aktywnie uczestniczącej w wychodzeniu z bezdomności, z wykorzystaniem wszelkich środków pomocy, jakimi dysponuje ośrodek pomocy społecznej realizujący program.


Jakie warunki trzeba spełnić by ubiegać się o lokal komunalny?

Szczegółowe zasady dysponowania swoim zasobem mieszkaniowy pozostawiono gminie. Rada gminy w drodze uchwały, ustala zasady wynajmowania lokali wchodzących w mieszkaniowy zasób gminy. Zasady te powinny określać w szczególności:

- wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,

- warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;

- kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,

- warunki dokonywania zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach,

- tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej,

- zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy,

- kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

Czy można wykupić lokal komunalny od gminy?

Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje, iż w przypadku zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, osobom fizycznym i prawnym, pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje najemcy lokalu mieszkalnego, ale tylko, gdy najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Osoby takie zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Gmina może przyznać swoim najemcom bonifikaty przy wykupie zajmowanego lokalu – wysokość tych bonifikat zależy od decyzji radnych. W efekcie mieszkania komunalne mogą być warte np. 5, 10 % swojej rzeczywistej wartości rynkowej. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej – rzeczywiste koszty prywatyzacji mieszkania komunalnego znacznie przewyższają tak ustaloną wartość mieszkania (podatki, koszty rzeczoznawcy, taksa notarialna, itd.). Poza tym obowiązują przepisy obostrzające rozporządzanie w ten sposób nabytą własnością (np. nie można zbyć wykupionego mieszkania komunalnego do 5 lat od wykupu, pod rygorem utraty bonifikaty) – dlatego też, po zasięgnięciu wszystkich informacji w urzędzie gminy, trzeba dobrze skalkulować wszystkie za i przeciw, przed podjęciem decyzji o wykupie lokalu komunalnego.

Jak korzystanie z gminnego zasobu mieszkaniowego wygląda w Krakowie?

Dla bliższego zbadania zawartych w ustawie wskazówek dla rady gminy, poniżej przedstawiona jest regulacja, jaka obowiązuje na terenie miasta Krakowa. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków określa Uchwała Nr XXXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. Jak już wyżej wspominano, wbrew używanej nomenklaturze („dostać” od gminy mieszkanie komunalne), gmina nic nie daje – z gminą podpisuje się umowę najmu.

Uchwała ta reguluje zasady najmu lokali socjalnych, zamiennych, położonych na terenie gminnych placówek oświatowych, wynikających z regulacji tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, niesamodzielnych, w trybie dobrowolnej zamiany, w trybie szczególnym, o powierzchni przekraczającej 80 m2, kwestię podnajmu oraz oddania do bezpłatnego używania lokalu, a także zasady weryfikacji i kwalifikowania wniosków i sporządzania list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu.

Zasada w Krakowie jest taka, że umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony (na czas nie dłuższy niż pięć lat), pozostałe lokale zaś gmina wynajmuje na czas nieoznaczony. Niskie dochody niepozwalające na najem lokali na zasadach ogólnych rozumiane są następująco:

- dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu - średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 125% najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym i 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym;
- dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu z powodu utraty tytułu prawnego do lokalu na skutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy – średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza 200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 175% najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym i 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym;
- dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu z powodu utraty tytułu prawnego do lokalu na skutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy w trybie konkursu ofert – średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza 350% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 300% najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym i 250 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym;
- dla osób ubiegających się o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu – średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza 250 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 200% najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym oraz 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Za dochód uznaje się sumę wszelkich przychodów wnioskodawcy i wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania bez względu na tytuł i źródło ich uzyskiwania, pomniejszoną o :

- koszty jej uzyskania,

- obciążenie podatkiem od osób fizycznych,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ

- składki na ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach.

Do sumy przychodów nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych, świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku z zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, dodatku mieszkaniowego i nagród jubileuszowych wynikających ze stosunku pracy.

Z punktu widzenia omawianego tematu istnieją dwa tryby uzyskania od gminy umowy najmu lokalu:

- w drodze najmu lokali socjalnych,

- w drodze najmu lokali z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

W pierwszej kolejności uprawnionymi do ubiegania się o najem lokalu socjalnego są osoby:

- które utraciły mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – w szczególności klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,

- które nabyły prawo do ubiegania się o najem lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.

- osoby, ktore posiadałyby uprawnienia do zajmowania lokalu zamiennego na podstawie art. 32 ustawy o ochronie lokatorów, lecz utraciły tytuł prawny do lokali z innych przyczyn niż określone w art. 11 ust. 2 pkt 4 niniejszej ustawy, przed orzeczeniem przez organ nadzoru budowlanego konieczności, z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia, opróżnienia w całości lub w części budynku; uprawnienie to nie dotyczy osób, którym wypowiedziano najem z przyczyn określonych w art. 11 ust. 3  ustawy.

Dopuszcza się ponadto możliwość zawarcia lokalu socjalnego:

- z osobami objętymi ostateczną listą mieszkaniową, z zastrzeżeniami przewidzianymi dalej przez uchwałę

- z właścicielami lokali nabytych od Gminy Miejskiej Kraków, w których organ nadzoru budowlanego stwierdził konieczność opróżnienia w całości lub w części budynku bezpośrednio grożącego zawaleniem.

- z osobami zajmującymi bez tytułu prawnego lokale lub budynki objęte wykwaterowaniem w związku z realizacją inwestycji Gminy Miejskiej Kraków,

- z osobami zobowiązanymi do opróżnienia zajmowanego lokalu, stanowiącego własność gminy, nie posiadającymi w wyroku eksmisyjnym prawa do lokalu socjalnego w przypadkach, gdy wielkość i standard odzyskiwanego lokalu lub względy społeczne uzasadniają dostarczenie lokalu socjalnego z wyłączeniem osób eksmitowanych z lokalu mieszkalnego z przyczyn określonych w art. 11 ust. 2 pkt 1, art. 13 i 17 ustawy o ochronie lokatorów.

Natomiast uprawnionymi do ubiegania się o najem lokalu z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych są:

- najemcy lokali, które nie spełniają warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (dot. najemców lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz najemców opłacających w dniu wejścia w życie ustawy o zasobie mieszkaniowym gminy czynsz regulowany za najem lokali stanowiących własność osób fizycznych i prawnych),

- osoby, które zamieszkują i są zameldowane na pobyt stały w lokalu o nadmiernym zaludnieniu – za taki uważa się lokal mieszkalny, w którym na jedną osobę zameldowaną na pobyt stały przypada mniej niż 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi.

- wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, nie mający możliwości powrotu do lokalu, w którym są zameldowani na pobyt stały, jeżeli wniosek o najem lokalu złożyły nie później niż w terminie 2 lat od uzyskania pełnoletności, a w przypadku, gdy po uzyskaniu pełnoletności pozostają nadal w placówkach, jeżeli wniosek złożyły nie później niż w terminie 2 lat od opuszczenia tych placówek,

- osoby pozbawione możliwości zamieszkiwania w lokalu, w którym są zameldowane na pobyt stały, ubiegające się o pomoc mieszkaniową ze względów społecznych.

Uchwała wymaga, aby osoby ubiegające się o najem lokalu z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych udokumentowały co najmniej 5-letni okres posiadania tzw. „centrum życiowego” na terenie Gminy Miejskiej Kraków, czyli co najmniej 5-letniego faktycznego zamieszkiwania na tym terenie. Ponadto udokumentowania wymaga również fakt posiadania przez wnioskodawcę stałego źródła dochodu na terenie Gminy Miejskiej, a w przypadku posiadania dzieci w wieku szkolnym - pobierania przez nie nauki na terenie gminy.

Weryfikacji złożonych wniosków dokonuje się w oparciu o system kwalifikacji punktowej określony przez Prezydenta Miasta. Ocena warunków socjalno – mieszkaniowych dokonywana jest przez pracowników urzędu w oparciu o zebrany materiał (protokoły z wizji lokalnych, wystąpienia różnych wydziałów urzędu, organizacji pozarządowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, domów pomocy społecznej i innych). W ocenie wniosków mają prawo uczestniczyć przedstawiciele właściwych Rad Dzielnic Miasta Krakowa.

Pamiętaj, że:

 

 • Osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdują się w niedostatku mogą ubiegać się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy,

 • Gminne lokale socjalne mogą mieć obniżony standard, niemniej jednak powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2,

 • Osoby niezajmujące żadnego lokalu oraz jednocześnie nie zameldowane na stałe w żadnym lokalu, czyli bezdomni, jeżeli chcą uzyskać lokal z zasobów gminy, muszą poddać się indywidualnemu programowi wychodzenia z bezdomności, w którym, oprócz zainteresowanego, uczestniczą m.in. instytucje pomocy społecznej, terapeuci, psychologowie,

 • O szczegółowych zasadach najmu lokali osobom o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych decyduje gmina – wystarczy pójść do właściwego wydziału w urzędzie gminy, aby dowiedzieć się o uchwałę regulującą tę kwestię,

 • Niestety trzeba również pamiętać o ciężkiej sytuacji materialnej gmin i o tym, że często nie dysponują one lokalami socjalnymi. Dlatego nie należy się spodziewać, że zaraz po złożeniu wniosku taki lokal zostanie przyznany,

 • Wykupienie dotychczas zajmowanego, na podstawie umowy najmu na czas nieokreślony, lokalu, jest możliwe, co więcej, osoby takie mają pierwszeństwo wykupu wynajmowanego lokalu i gmina powinna w pierwszej kolejności zwrócić się z taką ofertą do swoich najemców. W przypadku mieszkańców korzystających z gminnego zasobu mieszkaniowego z przyczyn socjalnych, będzie to oczywiście sytuacja nader rzadka.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2001 r., Nr 71, poz. 733 ze zmianami),

 • Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 1998 r., Nr 64, poz. 414 ze zmianami),

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2000 r., Nr 46, poz. 543 ze zmianami),

 • Uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków.


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Kamil 2022-02-22 02:09:17

  Witam wszystkich wraz z dziewczyną postanowiliśmy zamieszkać w Krakowie, mieszkamy i ja jako jedyny pracuje tu już około roku czasu. Mieszkanie jakie wynajmujemy jest na 5 piętrze bez windy. Mamy dziecko w drodze które ujrzy świat jakoś na początku maja. Z racji tego że nie stać nas na zakup mieszkania chcielibyśmy w jakiś sposób skorzystać z pomocy państwa. Myslwlismy nad mieszkaniem komunalm bądź socjalnym, najwygodniej na ruczaju w Krakowie tam gdzie pracuje, lecz problem jest w tym że żadne z nas nie jest stąd i ja jako jedyny wynajmuje i pracuje tu okolo roku czasu. Pytanie takie: Czy możemy w jaki kolwiek sposób starać się o takie bądź podobne mieszkanie w Krakowie.

 • Jk234 2020-03-21 10:19:37

  Witam mieszkam z trójką dzieci w mieszkaniu partnera. Obecnie się rozstajemy i nie możemy już tu mieszkać. Jak mam starać się o mieszkanie socjalne?

 • Andrzej Knapik 2020-02-07 07:37:45

  Opiekuję się nezdolną do samodzielnej egzystencji matką i sam jestem niepełonosprawnym w stopnie umiarkowanym w dodatku opiekuję się niedosłyszącym bratem, mieszkamy u niepełnosprawnej siostry i szwagra i mieszka z nami jeszcze młodszy brat. Wszyscy gnieżdzimy się kuchnia 2 pokoje i łazienka - warunki są straszne bo mieszkanie nieocieplone i wilgoć poruszanie się w tym mieszkaniu utrudnione - matka przewróciła się kilka razy łamiąc rękę. W GOPS powiedziano że nie spełniamy kryterium dochodowe na pomoc - ale nam nie chodzi o pieniądze ale o jakiekolwiek mieszkanie zastępcze dla mnie, matki i brata niepełnosprawnego a wójt nie dał odpowiedzi na pismo sprzed 2-óch lat, ostatnio coś tam obiecał słownie ale nie bardzo w to wierzę. Czy należ się nam jakikolwiek lokal, tym bardziej że często dochodzi do konfliktów pomiędzy szwagrem a nami bo on chce się nas pozbyć. Nie wiem co robić.....

 • kasia 2019-12-02 08:03:27

  Mam 27lat ogulnie jestem w23tygodniu ciazy obecnie jestem osoba bezdomna ale w chwili tej mieszkam warunkowo u mojego chlopaka znajomego do konca grudnia chcialam sie dowiedziec czy moge starac sie o mieszkanie dla mnie i przyszlego potomka poniewaz nie mam pracy .ani rodziny zadnej pomocy co mogla bym zrobic kasia

 • Anna 2019-11-13 22:44:01

  Majac 19 lat opusciłam Dom Dziecka przez przez nastepne 19 lat tułam się po stancjach obecnie nie sama a z 3 dzieci które wychowuje sama.Moja Gmina nie ma żadnych zasobów mieszkaniowych uzyskanie moeszkania graniczy z cudem.Zamieszkiwalam w różnych miejscach i różnych Gminach.Złożyłam wniosek o lokal mieszkalny komunalny w Gminie w której mieszkałam 7 lat wniosek został przyjęty nastepnie musiałam się wyprowadzić.Obecnie przyznawali mieszkania ja zostałam pominięt.Pani sekretarka powiedziała mi że jestem zaznaczona że meldunek mam w innej gminie.Jeśli się wymelduje z mojego rodzinnego domu i tym samym gminy czy moje szanse wzrosną na uzyskanie mieszkania czy meldunek nie będzie problemem.Czy musze zostać z dziećmi bez meldunku aby po 19 latach uzyskać jakiś lokal mieszkalny.Byłam u Pani wójt z prośbą o pomoc to była zdziwiona że jestem na liście skoro to nie moja gmina i nieuzyskalam ani odpowiedzi ani pomocy.Proszę o pomoc.Co mogę zrobić aby uzyskać mieszkanie dzieci i ja mamy dość tułaczki każdy potrzebuje stabilizacji.

 • Monika24 2019-07-02 17:38:48

  Witam. Mieszkam w wynajmowanym mieszkaniu (kawalerka 28 m2) ze współlokatorką. Od miesiąca nie mam stałego adresu zameldowania. Pracuję "na czarno" tzn. nie posiadam żadnej umowy. Czy mogę starać sie o mieszkanie komunalne bądź socjalne?

 • Patrycja 2019-06-16 10:08:16

  Czy mogę się starać z mężem o mieszkanie od gminny jeżeli mąż jest zarejestrowany w UP jako osoba bezrobotna i nie ma żadnych dochodów, a ja obecnie jestem na macierzyńskim.Mamy dwoje dzieci i wynajmujemy mała kawalerkę?Dziękuję i pozdrawiam

 • ZREZYGNOWANA 2019-06-04 15:08:21

  Witam mam pytanie od 12 lat wynajmuje mieszkanie od Agencji Mieszkaniowej ojskowej na WARUNKACH jak socjalne,w czerwcu konczy mi sie umowa czy mam prawo odwolac sie od tej decyzji.WOJSKO CHCE ODZYSKAC SWOJE LOKALE WYNAJMOWANE PRZEZ CYWILI.WIEKSZOSC rodzin ktore otrzymalo mieszkanie na takich samych warunkach jak ja moglo lokal wykupic lub zamienialy na wiekszy metraz.MOJE prosby o wykup zostaly oddalone o zamiane takze.Czy gmina moze odmowic mi lokalu zastepczego dla mojej rodziny 4 osobowej z tego 2dzieci???

 • AgaF 2019-05-11 15:51:37

  witam czy moge sie starac o wieksze mieszkanie jezeli mam swoje komunalne ale metraz to 39 m a jest nas 5 osob trojka dzieci ja i maz

 • Gosia 2019-04-20 12:32:46

  Witam mam syna niepełnosprawnego bopieram swiadczenia przez Gops w Krzywdzie sama go wychow uje syn ma orzeczenie o niepełnosprawnościa

 • NATALIA 2019-02-26 20:25:54

  Wynajmujemy z chłopakiem mieszkanie (mamy dziecko). Dotychczasowo mój chłopak zarabiał około 3 tysięcy, natomiast zmienił pracę i od 5 miesięcy ma najniższą krajową. Ja nie pracuję. Czy możemy ubiegać się o mieszkanie komunalne już teraz? Na wniosku jest napisane, że wymagane jest rozliczenia za cały ubiegły rok. Czy da się to jakoś obejść skoro teraz nas dochód to najniższa krajowa?

 • Urszula 2019-01-15 10:36:37

  Witam,mieszkam z 2 dziećmi za granica w UK pracuje tutaj jestem samotną matka chciałabym wrócić do Kraju i żyć u siebie tylko do domu rodzinnego nie chce wracać ponieważ w domu mieszkają bracia w dzień w dzień pija i są awantury wiec dom rodzinny odpada,i o to moje pytanie czy będąc tutaj w UK mogę jechać do PL poskładać wnioski o mieszkanie czy jest taka możliwość???

 • Karolina 2019-01-10 01:05:12

  Bardzo proszę o pomoc potrzebuje wzór pisma na odwołanie się od decyzji o przyznanie mojej rodzinie mieszkania komunalnego. Jesteśmy na 137 miejscu. Chcielibyśmy to przyspieszyc.Bardzo proszę o szybką odpowiedź.

 • reee 2018-11-20 20:43:53

  Witam zamieszkuje z byłym mężem alkoholikiem staram się o mieszkanie nie otrzymałam jeszcze i nie otrzymam nie wiem jak mam to zrobić żeby otrzymać mój były mąż był dwukrotnie karany z art.207 założoną ma niebieską kartę są mało letnie dzieci zajmuje z dziećmi jeden pokój życie z takim tyranem jest trudne ciężkie i nie do wytrzymania do 17 listopada mieliśmy opróżnić lokal mój były mąż jest ma tylko prawo do lokalu co mam zrobić żeby otrzymać mieszkanie dużo by tu musiał pisać może ktoś mi pomoże doradzi.

 • Magdalena 2018-11-08 17:36:46

  Witam. Mam pytanie dotyczące ubiegania się o zamianę mieszkania. Jestem zameldowania u mamy w małej kawalerce ale chcielibyśmy zamienić to mieszkanie na większe tylko że moja mama otrzymuje tylko dochód z tytułu zasiłeku chorobowego z mopsu a ja obecnie pracuję za granicą. Czy jest taka możliwość aby zmienić lokum i czy moje dochody będą wliczone do tego?

 • WERONIKA 2018-03-21 16:50:50

  WITAM MIESZKAM CHLOPAKIEM I CORKA W WYNAJETYM MIESZKANIU NIESTETY NA CHWILE OBECNA OSTALISMY BEZ PRACY JAK MOZEMY STARAC SIE O MIESZKANIE SOCJALNE SKAD WZIAC WNIOSEK I CZY WOGOLE TAKIE MIESZKANIE PRZYSLUGIWALOBY NAM?

 • natala 2017-10-08 23:46:25

  Witam mam pytanie co można zrobić gdy jestem w ciąży i zostaniemy młodymi rodzicami i nie stać mnie i mojego chłopaka na wynajęcie czegoś swojego ani na wykupienie jesteśmy z biednych rodzin i nam wcale się nie przelewa jak można złożyć podanie jakieś do gminy żeby przydzielono nam jakieś mieszkanie nawet do remontu proszę o pomoc

 • Betik 2017-08-17 22:40:44

  Witam, jestem mamą 2,5letniego syna.Z domu rodzinnego gdzie nadal mam stałe zameldowanie wyprowadziłam się zaraz po urodzeniu syna do swego partnera,gdzie do kwietnia miałam zameldowanie tymczasowe.Dalej tu zamieszkujemy ze względów finansowych gdyż-partner zarabia ok.1500zł netto a ja obecnie mam zasiłek rodzinny 477zł. Do domu rodzinnego nie możemy się przeprowadzić gdyż wraz z rodzicami zamieszkuje tam brat z rodziną,na którego rodzice dom przepisali... Z kolei w domu mojego partnera dochodzi do awantur(wyzwiska,grozba zabicia itp.ze strony ojca mego partnera)a ostatnio nawet do przemocy.Czy uważa Pan ,że była by szansa o jakieś lokum socjalne dla nas?Jak tak,to gdzie się o nie starać-w gminie gdyż mieszkamy na wsi,czy w najbliższym mieście?

 • kiki 2017-08-13 19:40:19

  Mieszkam razem z rodzicami oraz 3 rodzenstwa i mamy jeszcze niedometrarz ja mam umowe na stale ale zarabiam najnizsza krajowa poniewaz mam komornika. Prosze mi powiedziec czy wogule mam szanse na to mieszkanie komunalne.

 • Daniel 2015-12-14 10:31:37

  mam pytanie jak napisac podanie o przedluzenie bycia na liscie do wynajmu mieszkania komunalnego jezeli warunki mieszkalne sie nie zmienily i dochody na osobe ale drugie dziecko jest w drodze

 • e-prawnik.pl 2015-12-05 14:36:35

  Re: Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

  Proszę szczegółowo opisać swój problem tutaj: e-prawnik.pl/zamow-opinie/. W szczególności proszę bliżej przedstawić swoją sytuację materialną. Zespół e-prawnik.pl przygotuje dla Pani kompletną poradę prawną.

 • kasiek 2015-12-05 14:31:02

  Witam mam pytanie jestem po rozwodzie i maz mnie wymeldowal z mieszkania na dzien dzisiejszy jestem bezdomna czy moge sie starac o mieszkanie komunalne jak tak to gdzie .kasiek

 • Barbara Stelęgows 2013-08-29 15:33:29

  Oj, przepraszam, moze być problem. Ten art. to 691 KC, nie 690, ale to nie jestr istotne. Przeczytałam właśnie, że wnukowie są wyłączeni z prawa do wejścia w stosunek najmu. Gmina będzie to wiedziała, ale prosze sie upewnić.

 • Barbara Stelęgows 2013-08-29 14:43:39

  A i jeszcze Pani pyta, co we wniosku. Właściwie nic ekstra, prośba z uzasadnieniem, że Pani tam mieszkała faktycznie ( zdaje się, że co najmniej 2 lata ) , że prowadziła z babcią wspólne gospodarstwo domowe, no i jak pisałam, jacyś świadkowie, którzy to potwierdzą. Urząd ich przesłucha i podpisze umowę, badź skieruje Panią na drogę sądową.

 • Barbara Stelęgows 2013-08-29 14:38:17

  Odpowiedz dla p. agggg. Jeśli to jest mieszkanie komunalne, to może sie pani stać jego najemcą w miejsce zmarłej babci. Trzeba wystąpić z takim wnioskiem do urzędu gminy, przedstawić ze dwóch sasiadów, którzy zaświadczą, że Pani tam faktycznie zamieszkiwała i urząd musi podpisać z Pania umowę najmu. Jeśli tego nie uczyni, bo będzie miał wątpliwości, czy Pani tam mieszkała, to należy skierować do sądu cywilnego pozew o ustalenie wejścia w stosunek najmu z art. 690 KC( gmina winna Pania o tym pouczyć ). Pozwanym jest właśnie gmina. Przed sądem musi pani udowodnić swoje zamieszkiwanie w lokalu, którego chce zostać Pani najemcą i sąd orzeknie, czy weszła Pani w stosunek najmu po babci -wtedy urząd nie ma już nic do gadania. Jak się Pani stanie najemcą mieszkania, to można ubiegać się o jego wykupienie.

 • mrrr... 2013-07-13 22:03:57

  Witam mam pytanie dotyczące mieszkania komunalnego,moja bacia zmarla w tym roku ja jestem zameldowana od kilkunastu lat razem z córką,córka od urodzenia,chcielismy wykupic mieszkanie ale tydzien przed smiercią baci dostalismy pismo ze nie mozna z ewentualnoscią zamiany na innym pietrze ponieważ to jest parter,bardzo dziękuję i czekam na odpowiedz.

 • aggggg 2013-07-07 02:17:37

  witam mam pytanie jestem 4lata zameldowana na mieszkaniu moich dziadkow czy jest szansa na to ze zostane glownym wlascicielem bo dziadek zmarl rok temu a babcia pare dni temu chcialabym sie dowiedziec jak mozna napisac wniosek do gminy o przyznanie mi tego mieszkania i co bedzie mi potrzebne z gory dziekuje

 • Ewelinka 2013-03-25 07:58:45

  A z kim chciałbyś mieszkać w mieszkaniu kwaterowym?Jeśli sam,to niestety nie dostaniesz tego mieszkania:-(Mój brat ma taki sam stopień co ty i też mu odmówili,gadali coś,że musi mieszkać z nim chociaż jedna osoba z rodziny....

 • Ewelinka 2013-03-25 07:54:06

  A jakie to jest mieszkanie komunalne?Bo nie orientuję się mi chodzi o takie gminne,zwykłe mieszkanie,małe,wystarczyłaby kuchnia,dwa małe pokóje i łazienka (na 3 osoby)Wszędzie są wzory na mieszkania komunalne tylko

 • niewiadomska kata 2013-02-11 10:17:58

  posiadam orzeczenie o niepełnosprawnosci o stopniu umiarkowanym mam 40 lat zamieszkuje w jednym pokoju z mama ojczymem oraz z bratem przyrodnim. Czy mam szanse na mieszkanie kwaterunkowe


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika