Skarżenie zasądzonych przez NSA kosztów

Pytanie:

Nasz podopieczny występując samodzielnie wygrał sprawę przed WSA. Organ wniósł skargę kasacyjną. NSA uchylił wyrok zasądzając na rzecz organu 280 zł kosztów zastępstwa procesowego. NSA nie poinformował naszego podopiecznego o możliwości złożenia zażalenia na zasądzenie kosztów, więc takie zażalenie nie zostało złożone. Podopieczny, po otrzymaniu od organu wezwania do zapłaty, zwrócił się do niego o umorzenie zasądzonych kosztów z uwagi na trudna sytuację materialną (niski dochód na osobę – ok. 270 zł/miesięcznie) i przewlekłą chorobę, dokumentując ten stan zaświadczeniami urzędowymi. Organ nie rozpatrzył jego wniosku, lecz skierował go do NSA. NSA odpisał, że sprawa należy do organu. W konsekwencji organ nie odpowiadając na wniosek, przysłał ostateczne wezwanie do zapłaty. Czy w tej sytuacji organ może (ma podstawę prawną) do umorzenia należności lub podopieczny ma prawo złożyć jeszcze zażalenie do NSA w sprawie zasądzonych na rzecz organu kosztów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z art. 203 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012 r., poz. 270) wynika, że stronie, która wniosła skargę kasacyjną, należy się zwrot poniesionych przez nią niezbędnych kosztów postępowania kasacyjnego:

1) od organu - jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej został uchylony wyrok sądu pierwszej instancji oddalający skargę;

2) od skarżącego - jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej został uchylony wyrok sądu pierwszej instancji uwzględniający skargę.

 

Do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się ich wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

 

W postępowaniu przed NSA wprowadzono zasadę rezultatu, która przejawia się w nałożeniu na stronę "przegrywającą" sprawę, bez względu na to, czy jest nią skarżący, czy też organ, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, obowiązku zwrotu kosztów postępowania stronie przeciwnej.

 

Postępowanie NSA w przedstawionej sprawie należy ocenić jako prawidłowe. Od postanowienia NSA w zakresie zwrotu kosztów postępowania nie przysługuje zażalenie. Sąd nie mógł więc pouczyć strony o czymś, co jej nie przysługuje. Brak podstaw do wniesienia zażalenia wynika z treści art. 15 § 1 pkt 1, art. 173 § 1 i art. 194 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jednoznacznie z przepisów tych wynika, że Naczelny Sąd Administracyjny jest właściwy do rozpoznawania środków odwoławczych, tj. skargi kasacyjnej i zażaleń od wyroków i postanowień wojewódzkich sądów administracyjnych stosownie do przepisów tej ustawy. Od wyroków i postanowień wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny nie przysługuje żaden ze wskazanych środków odwoławczych.

 

Podmiotem właściwym do rozpatrzenia umorzenia zasądzonych kosztów jest organ administracji. W świetle przepisów kodeksu cywilnego organ ten stał się wierzycielem i tylko on może decydować o losie należnej mu wierzytelności. Podstawą do umorzenia zobowiązania względem organu jest art. 508 kc:

 

Art. 508. Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.

 

Z art. 508 kc wynika, że do zwolnienia z długu dochodzi w wyniku umowy stron. Niestety umorzenie zobowiązania zależy tylko od wierzyciela (w tym przypadku organu) – nie można zmusić wierzyciela do zwolnienia dłużnika z długu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.12.2004

  Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

  Zagraniczną podróżą służbową żołnierza jest wykonywanie przez żołnierza czynności służbowych poza granicami państwa w terminie i miejscu określonych w poleceniu odbycia zagranicznej podróży (...)

 • 13.12.2017

  Zmiana wysokości zasądzonych wyrokiem sądu alimentów

  Zgodnie z treścią art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Powyższa (...)

 • 27.2.2008

  Co po likwidacji Funduszu Alimentacyjnego?

  Od 1 maja 2004 r. Fundusz Alimentacyjny przestał już funkcjonować, w jego miejsce państwo wprowadziło inny rodzaj pomocy. Jednak pewnym jest, że wysokość pomocy socjalnej państwa zmaleje. Dlaczego (...)

 • 12.3.2013

  Roszczenia współmałżonka w przedmiocie utrzymania rodziny

  Charakter świadczeń alimentacyjnych, zasądzonych w przypadku separacji faktycznej, orzeczenia separacji, orzeczenia rozwodu, jest odmienny od roszczeń jednego z małżonków w przedmiocie utrzymania (...)

 • 16.4.2017

  Kiedy należności wobec administracji rządowej można umorzyć?

  Celem ustawy z dnia 10 lutego o zmianie ustawy o finansach publicznych jest wyeliminowanie wątpliwości powstałych na skutek stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie (...)