Postępowanie sądowo-administracyjne porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Termin do wniesienia odwołania a święto

  30 grudnia 2014 r. odebrałem postanowienie z Urzędu Miasta z 7 dniowym terminem odwołania. Termin odwołania upływa wg mnie 6 stycznia 2015 r., który jest świętem.Czy w powyższej sytuacji mogę (...)

 • Skarżenie zasądzonych przez NSA kosztów

  Nasz podopieczny występując samodzielnie wygrał sprawę przed WSA. Organ wniósł skargę kasacyjną. NSA uchylił wyrok zasądzając na rzecz organu 280 zł kosztów zastępstwa procesowego. NSA nie (...)

 • Zaskarżenie uchwały gminy

  W jaki sposób zaskarżyć uchwałę gminy?

 • Ponowna skarga na akt prawa miejscowego

  W jakich przypadkach możliwa jest ponowna skarga na akt prawa miejscowego?

 • Wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa

  Organ administracji publicznej wydał akt prawa miejscowego naruszający prawo. Nie dokonał jego poprawy mimo wezwania do usunięcia naruszenia prawa, czy należy ponownie wezwać do usunięcia naruszenia?

 • Umorzenie zawieszonego postępowania

  Czy postępowanie administracyjne prowadzone przez wójta w sprawie rozgraniczeniowej można uznać za prawomocnie zakończone (wydaje się że byłoby to w tej sytuacji postępowanie jednoinstancyjne-wyłącznie (...)

 • Postępowanie administracyjne

  Czy wnosząc o stwierdzenie nieważności decyzji z urzędu należy uwiarygodnić, że jest się strona postępowania i czy nie przysługują prawa zażaleniowo -skargowe wnioskodawcy oraz czy w takim (...)

 • wznowienie postępowania

  Linię energetyczną o której mowa wybudowano, jak się okazało na części naszej, wspólnej z żoną działki, która została wywłaszczona pod drogę., Wybudowano więc linię a następnie przeprowadzono (...)

 • Postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy

  Jak przebiega postępowanie w sprawie wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy?

 • Bezczynność organu i grzywna

  Przeczytałem u Państwa na stronie artykuł: http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/leniwi-urzednicy-szybciej-poniosa-kare.html wynika z niego, że wraz z wniesieniem skargi do WSA na bezczynność (...)

 • skarga na bezczynność ANR

  Wysłałem prośbę o informację publiczną do agencji nieruchomości rolnych. Nie otrzymałem odpowiedzi. Chciałem złożyć skargę do WSA na bezczynność.Czy przy skardze do sądu muszę wcześniej (...)

 • Stan faktyczny przy orzeczeniach administracji

  Zdarza się, że organ (np. prezydent miasta) w postępowaniu administracyjnym niesłusznie wzywa stronę do złożenia jakiegoś dokumentu pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania (art. 64. par. (...)

 • Zażalenie na bezczynność organów

  Zdecydowałem się wnieść zażalenie na bezczynność burmistrza do SKO (z uwagi na orzeczenie WSA II SAB 267/03). Nie chciałbym popełnić błędu, więc proszę o informację, czy zażalenie wnoszę (...)

 • Uchylenie MPZP w części

  Jestem zainteresowany zakupem działki w mieście, który ma dość niejasny zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego a mianowicie: \"nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania (...)

 • Uchylenie decyzji przez WSA a odszkodowanie

  Czy ostateczna decyzja administracyjna, uchylona następnie przez WSA niezgodna z prawem jest podstawą do roszczenia odszkodowawczego w myśl art. Art. 417(1) § 2 k.c.? Czy też przepis ten jest interpretowany (...)

 • Skarga do sądu administracyjnego

  Złożyłem wniosek do organu administracji publicznej. Niestety nie jestem zadowolony ze sposobu jego załatwienia. Czy przysługuje mi skarga do sądu administracyjnego?

 • strona postępowania wznowieniowego w kpa

  Na gruntach ojca w 1993r.gmina wybudowała samowolnie gazociąg, nie oznaczając go trwale na gruncie (ojciec z niego nigdy nie korzystał). W 1999r. rodzice przekazali mi gospodarstwo i przeszli na emeryturę, (...)

 • Podział nieruchomości zabytkowej

  Gmina jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej na obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej. Przy podziale nieruchomości w oparciu o ustalenia (...)

 • Skutki braku uzasadnienia

  NSA uchylił wyrok WSA. Uzasadnienie nie zostało jeszcze sporządzone. Czy brak uzasadnienia tamuje ponowne rozpoznanie sprawy przez WSA?

 • Terminy sporządzenia uzasadnienia

  Z początkiem października ubiegłego roku zapadł wyrok NSA w interesującej mnie sprawie. Do dzisiaj nie udostępniono uzasadnienia w bazie orzeczeń. Z informacji telefonicznej dowiedziałem się, (...)

 • Nieprzekazywanie przez organ skarg do WSA

  Skierowałem pięć skarg do WSA na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB), za jego pośrednictwem. Ponieważ żadna ze skarg nie została przekazana przez skarżonego do WSA skierowałem wnioski (...)

 • Skarga do WSA - wysokość wpisu

  Chcę wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jakie są koszty sądowe?

 • Skarga na bezczynność organu administracji

  Do organu stopnia wojewódzkiego została złożona skarga w interesie publicznym na działalność organu pierwszej instancji. Pomimo upływu terminu wynikającego z art. 237 § 1 Kpa organ rozpatrujący (...)

 • Koszty postępowania w Sądzie Administracyjnym

  Otrzymałam nakaz zapłaty (z tyt. PIT 23) podatku dochodowego. W związku z tym, iż jest to duża kwota zwróciłam się do U.S. o rozłożenie na raty oraz o umorzenie odsetek. W związku z negatywnym (...)

 • Przewlekłość postępowania

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał wyniki badań rozpałki do grilla od PIH która uznała produkt za niebezpieczny.Pierwsze pismo w tej sprawie otrzymałem od Prezesa UOKiK 10 (...)

 • Postępowanie administracyjne

  Dwa miesiące temu skierowałem skargę do rady powiatu na bezczynność starosty w sprawie nie wydania przez niego zaświadczenia o dacie wybudowania i fakcie istnienia od czasów przed wojennych mojego (...)

 • Bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego

  Skarżyłam się na nieprawidłowe działania pracownika administracji, do nadzoru budowlanego i wojewody. Organy te skierowały sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Z SKO przysłano mi zawiadomienie, (...)

 • Kara w postępowaniu sądowo-administracyjnym

  Niedawno przeczytałem, że WSA w Warszawie nałożył karę 10 tys. zł na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów z powodu odmowy (lub bezczynności) w przedmiocie wydania raportu Julii Pitery w trybie Ustawy (...)

 • Skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym

  WSA uchyla skargę i przekazuje sprawę organowi administracyjnemu do ponownego rozstrzygnięcia. Konkludując do pytania poprzedniego, spowodowałoby takie postępowanie drogę sadowa jednoinstancyjną (...)

 • Właściwy zakres skargi do WSA

  Osoba A po drugim odwołaniu od decyzji I instancji otrzymała niepomyślną i jej zdaniem niezgodną z prawem materialnym decyzję ARiMR od organu II instancji. Wszystkie decyzje były podejmowane wspólnie (...)

 • Wzruszenie uchwały rady gminy

  Zgłosiłem uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwagi na przeznaczenie mojej działki rolnej wyłącznie pod działalność usługową. Zażądałem rozszerzenia sposobu (...)

 • Możliwości rozstrzygnięcia skargi przez NSA

  Skarżący złożył skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do NSA. Czy NSA może rozstrzygnąć sprawę merytorycznie, czy jedynie oddalić skargę lub uchylić wyrok i przekazać (...)

 • Wstrzymanie wykonania decyzji

  W wyniku złożonego wniosku o ustalenie warunków zabudowy została wydana decyzja pozytywna. Jedna ze stron wniosła od wydanej decyzji odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Organ II instancji (...)

 • Prawomocność wyroku sądu administracyjnego

  Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność części przepisów uchwały, na mocy której zbywane są gminne lokale mieszkalne. W wyroku tym orzekł również, że (...)

 • Koszty w postępowaniu administracyjnym

  Jestem stroną postępowania administracyjnego. Odwołałem sie od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Otrzymałem pismo wzywające mnie na rozprawę; w jednym z podpunktów widnieje pouczenie, (...)

 • Skarga do WSA na postępowanie skargowe

  Przed rokiem złożyłem skargę do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na działanie Powiatowego INB. Skarga została przekazana do rozpatrzenia przez skarżonego PINB i uznana za bezzasadną. (...)

 • Związanie organu wyrokiem WSA

  W kilku odrębnych postępowaniach odmówiono m.in. wznowienia postępowania o pozwolenie na budowę na wniosek strony, oraz wszczęcia postępowania o unieważnienie tego pozwolenia na budowę. Za każdym (...)

 • Uzasadnienie wyroku WSA

  Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił moją skargę i uchylił decyzję wojewody utrzymującą decyzję starosty o odmowie wznowienia na wniosek strony postępowania o pozwolenie na budowę. W (...)

 • Struktura sądu administracyjnego

  Jaka jest struktura organizacyjna sądów administracyjnych oraz ich właściwość? Jaki jest tryb powoływania na stanowisko sędziego sądu administracyjnego?

 • Wznowienie postępowania przed sądem

  Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego po wznowieniu postępowania stwierdził, że decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego została wydana z wadą wymienioną w art. 145 § 1 pkt 4 Kpa (strona (...)

1

2