e-prawnik.pl Porady prawne

Skarga na uchwałę rady gminy

Pytanie:

Jaki jest sposób wnoszenia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Gminy dotyczącej uchwalenia prawa miejscowego? Czy skargę wnosi się za pośrednictwem tego organu czy bezpośrednio do sądu administracyjnego? W jakiej wysokości jest opłata i w jaki sposób można ją uiścić i czy można to zrobić znakami opłaty sądowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Skarga na uchwałę rady gminy

Zgodnie z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.  Skarga powinna być wniesiona w terminie 30 dni od dnia, w którym skarżący został zawiadomiony o odmowie usunięcia naruszenia prawa (uchwała SN z z dnia 8 czerwca 1995 r., sygn. akt III AZP 9/95). Jeżeli organ gminy nie zajął stanowiska wobec wezwania do usunięcia naruszenia prawa, bieg terminu do wniesienia skargi rozpoczyna się od dnia następnego po dniu, w którym upłynął maksymalny termin ustanowiony na mocy art. 35 k.p.a. do załatwienia sprawy (uchwała NSA z dnia 4 maja 1998 r., FPS 1/98). Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Opłata za wniesienie skargi jest stała i wynosi 300 zł. Opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu. Końcówki opłat zaokrągla się wzwyż do pełnych złotych. Opłaty tej nie można wnieść za pomocą znaków sądowych.

Potrzebujesz porady prawnej?