Skarga na decyzje SKO

Pytanie:

W pewnej kwestii Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję nakazującą wójtowi gminy wszcząć sprawę z urzędu doprowadzającą do ukarania sprawcy podając sposób wykonania takiej decyzji. Wójt naszej gminy wydał jednak decyzję umarzającą tę sprawę. Skierowane zostało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które popierając wójta również uznał, że sprawę należy umorzyć. Skierowałem pismo do SKO żądając wyjaśnień i otrzymałem odpowiedź, że oceny zgodności z prawem wydane przez SKO dokonują sądy administracyjne. Kolegium odwoławcze tym samym odmówiło wyjaśnień w sprawie, choć jak sądzę powołane jest dla obywateli i obowiązkiem ich jest takich wyjaśnień udzielać. Na ponowne pismo skierowane do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska ze skargą, iż w sprawie nic się nie dzieje, a ich decyzję są ignorowane przez wójta o trzymaliśmy odpowiedz cytuję "... WIOŚ wykorzystał przysługujące mu uprawnienia i nic więcej w tej sprawie zrobić nie może...". Mam zatem pytanie czy SKO jest właściwą komórką do której zaskarżona została decyzja wójta umarzająca sprawę? Jeśli nie, to do kogo takie decyzje należy skarżyć, bo odnoszę wrażenie że SKO nie jest zainteresowane tym by podważać decyzje wójta. Czy utworzone w ostatnim czasie Centralne Biuro Antykorupcyjne jest bardziej właściwa do tego by zbadać sprawę, w której wina urzędników jest bezsprzeczna? Wina polegająca na zaniechaniu działań, które winni podejmować z urzędu. Jeżeli skieruję sprawę do sadu administracyjnego to kieruję ją przeciwko wójtowi, który jako pierwszy umorzył sprawę czy też przeciwko SKO, które umorzenie uznało za właściwe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odwołanie od decyzji należy składać do organu administracji publicznej wyższego stopnia względem tego, którego decyzja została zaskarżona. Tak stanowi art. 127 par. 2 kpa. Dla wójta organem wyższego stopnia jest SKO (stanowi o tym art. 1 ust. Ustawy o Samorządowym Kolegium Odwoławczym i art. 17 pkt 1 kpa). Art. 2 ustawy o SKO stanowi o zakresie spraw, które kierować można do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO jest organem właściwym do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądania wznowienia postępowania i do stwierdzenia nieważności decyzji. SKO było właściwym organem, do którego wniesiono o odwołanie od decyzji wójta umarzającej sprawę.

Jeśli SKO nie uchyliło wydanej decyzji to należy uznać, że nie znalazło merytorycznych podstaw do zmiany decyzji wydanej przez podległy jego kontroli organ. Nie jest to równoznaczne z niezaintesowaniem się SKO sprawą.

Odesłanie do rozpatrzenia zgodności postanowienia z prawem przez Sąd Administracyjny wydaje się słuszne i zgodne z zaleceniami art. 9 KPA (stanowi on o obowiązku informowania przez organy administracji publicznej o właściwej ścieżce postępowania w danej sprawie). Także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował Pana o wykorzystaniu przez niego wszelkich dostępnych mu możliwych dróg postępowania w tej sprawie. To Sąd wydaje się w Pana sytuacji władny do rozpatrzenia sprawy.

Bez wyroku sądu nie można mówić o winie urzędników, nawet jeśli pozornie wydaje się ona bezsprzeczna. Z przedstawionej przez Pana sytuacji nie wynika by miała tu miejsce bezczynność organu administracji. Trudno jest nam jednak o tym rozstrzygać bez bliższej znajomości sprawy. Wedle art. 35 KPA każdy ma prawo do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki. Ponadto paragraf 3 wspomnianego artykułu stanowi, iż załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. W sytuacji tej można zaskarżyć bezczynność organu administracji publicznej, a środkiem, który temu służy jest zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

Jednakże w opisanej przez Pana sytuacji sprawa została załatwiona, z tym, że nie stało się to po Pańskiej myśli. Nie ma też podstaw do uznania, by Pańska sytuacja spełniała przesłanki określone w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. W myśl art. 1 ust. 1 tej ustawy o CBA instytucja ta została powołana do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. Nie wydaje się by Pańska sytuacja kwalifikowała się pod określone w art. 2 ust.1 ustawy zadania, którymi zajmuje się CBA. Dlatego też, jeśli uważa Pan, iż zachodzi bezczynność organu administracji to wskazana wcześniej skarga jest odpowiednim do sytuacji instrumentem prawnym.

Wg art. 127 KPA od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje prawo do odwołania się tylko do jednej instancji. Skarga do Sądu Administracyjnego możliwa jest po uprzednim wykorzystaniu wszystkich możliwych środków zaskarżenia. Taka sytuacja zachodzi w prezentowanej przez Pana sprawie. Wedle art. 50 u.o.p.s.a uprawnionym do wniesienia skargi do Sadu Administracyjnego jest, każdy którego interes prawny został naruszony. Skarżyć należy postanowienie kończące postępowanie w danej sprawie (art. 3 par 2 pkt 2 u.o.p.s.a.). Będzie nim postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: