Prawomocność wyroku sądu administracyjnego

Pytanie:

"Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność części przepisów uchwały, na mocy której zbywane są gminne lokale mieszkalne. W wyroku tym orzekł również, że przepisy te nie mogą być stosowane. Od wyroku strona przeciwna zamierza złożyć kasację. Czy w powyższej sytuacji zasadne jest wstrzymanie sprzedaży lokali? W którym momencie wyrok WSA uznać należy za prawomocny? Czy możliwe byłoby wykonywanie uchwały do czasu rozpatrzenia skargi kasacyjnej przez NSA?"

Odpowiedź prawnika: Prawomocność wyroku sądu administracyjnego

W myśl art. 168 par. 1 Ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje na nie żaden środek odwoławczy. Art. 173 tej Ustawy przewiduje zaś, że od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Z powyższego wypływa zatem wniosek, że w wypadku złożenia w terminie skargi kasacyjnej wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego, o którym mowa w pytaniu, nie uzyska przymiotu prawomocności. Stąd zasadnym jest uznać, że zaskarżone postanowienia uchwały rady gminy mogą być stosowane i wykonywane do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia o nieważności niektórych jej postanowień.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • ORKAN 2018-11-18 11:15:41

    Czy wyrok nieprawomocny może być publikowany w internecie tj. w bazie orzeczeń W.S.A.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika