Koszty w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Pytanie:

Jakie są zasady i wysokość zwrotu kosztów w postępowaniu przed sądem administracyjnym? Jeżeli sąd uwzględnia skargę, to czy uwzględnia zwrot kosztów sądowych na rzecz skarżącego, w tym również kosztów występowania pełnomocnika? Jeżeli w tej samej sprawie pełnomocnik reprezentuje np. dwie lub trzy osoby skarżące, to czy sąd zasądza koszty zastępstwa na rzecz jednej osoby czy też na rzecz wszystkich skarżących?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 200 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw. Niezbędne koszty określa art. 205 powołanej ustawy stanowiąc, że do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się ich wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Strona traci uprawnienie do żądania zwrotu kosztów, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie zgłosi wniosku o przyznanie należnych kosztów. Stronę działającą bez adwokata lub radcy prawnego sąd powinien pouczyć o skutkach niezgłoszenia wniosku w powyższym terminie. Stawki wynagrodzenia radcy prawnego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002 r., Nr 163, poz. 1349). Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 1. do 500 zł - 60 zł;

 2. powyżej 500 zł do 1 500 zł - 180 zł;

 3. powyżej 1 500 zł do 5 000 zł - 600 zł;

 4. powyżej 5 000 zł do 10 000 zł - 1 200 zł;

 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2 400 zł;

 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3 600 zł;

 7. powyżej 200 000 zł - 7 200 zł.

Jeżeli po stronie skarżącej występuje kilku uprawnionych w sprawie, zwrot kosztów przysługuje każdemu z nich odpowiednio do udziału w sprawie. Koszty zasądza się solidarnie. W przypadku, gdy natomiast sprawy dotyczą niezależnie kilku właścicieli reprezentowanych w jednym postępowaniu przez radcę prawnego, to zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego należy się każdemu z osobna. Zatem w przypadku współuczestnictwa formalnego obowiązuje zasada rozdzielnego zwrotu kosztów, na rzecz każdego ze współuczestników, odpowiednio do ich udziału w sprawie, to jest stosownie do poniesionych przez każdego ze skarżących niezbędnych kosztów postępowania. W przypadku współuczestnictwa materialnego zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżących następuje solidarnie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Janusz

3.10.2014 18:38:39

Re: Koszty w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Czy zwrot kosztów sądowoadministracyjnych przekazem pocztowym powinien być pomniejszony o koszty przekazu (tak jak w przypadku zwrotu nadpłaty podatku), a jeśli tak to z jakich przepisów to wynika?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.6.2017

  Małolaty na rozprawie

  Nowelizacja procedury cywilnej i sądowoadministracyjnej ma na celu umożliwienie osobom małoletnim udziału w charakterze publiczności w jawnych posiedzeniach sądowych w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym. 

 • 23.10.2018

  Reprezentacja Wspólnoty Mieszkaniowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Ustawa o własności lokali stoi na gruncie swobody kształtowania sposobu zarządu w dużych Wspólnotach Mieszkaniowych, tj. takich wspólnotach, w których lokali wyodrębnionych wraz (...)

 • 18.2.2016

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Dostęp do pomocy prawnej dla wszystkich obywateli jest istotnym elementem demokratycznego państwa prawa. Przecież każdy z nas wie, że świadomość swoich praw i obowiązków, może pomóc (...)

 • 28.3.2017

  Rzecznicy patentowi będą konkurować ceną

  Nowelizacja ustawy o rzecznikach patentowych znosi stawki minimalne pobierane przez rzeczników patentowych za wykonywanie czynności określonych w umowach zawartych z klientami. Stawki minimalne (...)

 • 30.8.2018

  Koszty uzyskania przychodu - co musisz wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu?

  Koszty uzyskania przychodu bezpośrednio wpływają na wysokość dochodu będącego podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega bowiem dochód, a jest nim nadwyżka (...)