Umorzenie zawieszonego postępowania

Pytanie:

Czy postępowanie administracyjne prowadzone przez wójta w sprawie rozgraniczeniowej można uznać za prawomocnie zakończone (wydaje się że byłoby to w tej sytuacji postępowanie jednoinstancyjne-wyłącznie przed wójtem a sprawa toczy się obecnie w postępowaniu cywilnym przed SR), a jeżeli tak to jakie kroki prawne przysługują mi w tej sytuacji aby uniknąć z jednej strony umorzenia sprawy przez sąd a z drugiej strony aby mój pozew o ochronę posiadania został rozpatrzony po orzeczeniu SKO w sprawie decyzji (czy po ewentualnym podjęciu postępowania przysługuje mi prawo do złożenia ponownego wniosku o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia sprawy w SKO)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli postępowanie przed sądem zostało zawieszone na zgodny wniosek stron to sąd umorzy to postępowanie, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie zostanie zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu - art. 182 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.).

Jednocześnie naszym zdaniem postępowanie przed wójtem zostało już zakończone decyzją ostateczną. Argumentem za przyjęciem takiego stanowiska jest po pierwsze to, iż od decyzji wójta w postępowaniu rozgraniczeniowym nie przysługuje środek odwoławczy w administracyjnym toku instancji - art. 16 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.). Innym argumentem jest fakt podjęcia działania przez SKO w sprawie zarówno o wznowienie postępowania jak i w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji. Oba te środki prawne są bowiem nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia i przysługują jedynie w przypadku wydania decyzji ostatecznych.

Należy wskazać, iż kodeks postępowania administracyjnego nie zna pojęcia prawomocności decyzji. Pojęcie to jest właściwe orzeczeniom sądów zarówno cywilnych jak i karnych. Decyzje natomiast mogą być ostateczne lub nieostateczne.

Mimo przesłanego przez Pana protokołu z rozprawy powstaje jeszcze jedna wątpliwość. Czy sąd wydając postanowienie o zawieszeniu postępowania jako podstawę prawną zawieszenia podał art. 178 czy art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.. W tym drugim przypadku sąd obligatoryjnie z urzędu umorzy postępowanie w razie braku wniosku o jego podjęcie w terminie roku od zawieszenia. W pierwszym przypadku (art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.) postępowanie pozostanie zawieszone do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia prejudycjalnego.

Naszym zdaniem bardziej prawdopodobnym jest to, iż sąd wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 178 k.p.c. a więc na zgodny wniosek stron. Zatem w braku złożenia wniosku o podjęcie postępowania w terminie określonym w art. 182 § 1 sąd umorzy postępowanie.

Nie oznacza to jednak, iż nie będzie Pan mógł ponownie złożyć wniosku w sprawie o naruszenie posiadania. Zgodnie bowiem z art. 182 § 2 k.p.c.: Umorzenie postępowania zawieszonego w pierwszej instancji nie pozbawia powoda prawa ponownego wytoczenia powództwa, jednakże poprzedni pozew nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa.

Może Pan zatem zarówno złożyć wniosek o podjęcie postępowania (pod warunkiem, iż nie upłynął jeszcze termin) lub zaczekać na umorzenie postępowania przez sąd i ponownie złożyć pozew.

W pierwszym przypadku wskazujemy, iż jeżeli dojdzie do podjęcia postępowania może Pan wskazać sądowi na potrzebę zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt. 3 k.p.c. ze względu na prejudycjalny charakter decyzji SKO. W tej mierze sąd nie będzie związany wnioskiem i tylko od uznania sądu będzie zależało wydanie postanowienia o ponownym zawieszeniu postępowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: