Postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy

Pytanie:

Jak przebiega postępowanie w sprawie wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy w tym zakresie zwrócić uwagę na inny fragment wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego:

Po uzyskaniu określonej liczby punktów, Komendant Wojewódzki Policji przesyła sformalizowaną informację do organu uprawnionego do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, a więc do Starosty. Tym samym Starosta przed wydaniem decyzji ustala stan faktyczny, jakim jest zaewidencjonowana liczba punktów karnych przypisanych danemu kierowcy, wyłącznie na podstawie dokumentu urzędowego. Zgodnie z art. 76 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Organy orzekające w sprawie zobligowane były domniemaniem prawdziwości informacji zawartych w dokumencie urzędowym, do przyjęcia, iż skarżący uzyskał liczbę punktów uzasadniających wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Wprawdzie domniemanie to nie jest nieusuwalne i zgodnie z art. 76 § 3 kpa nie wyłącza możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko treści dokumentów urzędowych, jednak inicjatywa dowodowa, inaczej niż to jest zazwyczaj w postępowaniu administracyjnym, spoczywa na stronie podważającej treść takiego dokumentu. Z akt sprawy nie wynika zaś, aby skarżącemu udało się wykazać nieprawdziwość informacji udzielonej przez Komendant Wojewódzkiego Policji w L.. Skarżący też powinien sobie uświadomić, że nie skorzystał z możliwości kwestionowania zapisu w ewidencji w postępowaniu przed organem ją prowadzącym, a więc przed Komendantem Wojewódzkim Policji w L.. Przysługuje mu prawo wglądu do ewidencji, a jeżeli kwestionuje podstawę konkretnego wpisu, może żądać jego usunięcia, zaś ciężar wykazania zasadności wpisu spoczywa wówczas na organie prowadzącym ewidencję, który musi dysponować prawomocnymi wyrokami sądów, postanowieniami sądu o warunkowym umorzeniu postępowania, wyrokami nakazowymi lub mandatami karnymi, stwierdzającymi naruszenie przepisów ruchu drogowego przez kierującego (§ 4 ust. 1 wskazanego rozporządzenia). Dopiero podważenie zapisów w ewidencji będzie miało znaczenie w postępowaniu dotyczącym zatrzymania prawa jazdy1.

Z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika więc, że wniosek Komendanta jest właściwie wiążący dla starosty, ten ostatni nie jest bowiem władny do badania prawdziwości ewidencji, a tym bardziej do dokonywania w niej zmian. Ponadto jest zobowiązany oprzeć swoje rozstrzygnięcie na podstawie sformalizowanej informacji uzyskanej od Komendanta.

1I OSK 389/2007 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.6.2018

  W stanie wyższej konieczności można łamać przepisy drogowe...

  Kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewożący zbyt dużą liczbę pasażerów nie będzie karany zatrzymaniem prawa jazdy, (...)

 • 4.3.2019

  Nowe prawo jazdy bez adresu

  Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknął więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej (...)

 • 26.6.2018

  Kolejna zmiana ustawy o kierujących pojazdami

  Dzięki zmianom w ustawie o kierujących pojazdami, osobie ubiegającej się o prawo jazdy oraz o pozwolenie na kierowanie tramwajem będą realnie groziły konsekwencje prawne w przypadku złożenia nieprawdziwego (...)

 • 11.1.2005

  Wymiana praw jazdy

  Przypominamy naszym Użytkownikom, że zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające (...)

 • 6.12.2004

  Wymień swoje prawo jazdy zanim utraci ważność!

  Z końcem roku stracą ważność prawa jazdy wydawane od 1 stycznia 1984 roku do 30 kwietnia 1993 roku. Wymieniać prawo jazdy można od 1 sierpnia 2000 r. niezależnie od daty ich uzyskania (w praktyce (...)