Odrzucenie skargi przez WSA

Pytanie:

"Złożyłem dwie skargi do WSA na działanie Starosty i Wojewody po wysłaniu wezwania do usunięcia niezgodności z prawem. Sąd odrzucił skargi, podkreślając w uzasadnieniu, że skargi nie może rozpatrzyć z powodu nie wyczerpania przeze mnie możliwości odwoławczych. Z jednego z pism można wywnioskować, jaki etap pominąłem, z drugiego nie wynika taka wskazówka. O ile mi wiadomo, odwołanie w takiej sprawie (w WSA) musi przygotować już zawodowy prawnik. Co mogę zrobić, jeśli nie stać mnie na wynajęcie prawnika, który napisze odwołanie od odrzucenia skargi przez WSA? Jeśli nie wykorzystałem wszystkich możliwości odwołania, to czy mam prawo oczekiwać od sądu jednoznacznego wskazania "opuszczonego" etapu? O ile uda mi się ustalić, do kogo mam się odwoływać (ten opuszczony etap), nie chcę wnosić odwołania od odrzucenia skargi przez SA, bo zakładam, że jest ono uzasadnione. Czy jeśli się nie odwołam, będę mógł wnieść skargę w tej samej sprawie do tego samego sądu po wyczerpaniu drogi odwoławczej - słowem, czy nie zablokuję sobie drogi sądowej (np. dlatego, że nie można składać dwa razy skargi w tej samej sprawie)."

Odpowiedź prawnika: Odrzucenie skargi przez WSA

Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym. Sąd orzeka o odrzuceniu skargi w drodze postanowienia, na które przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga kasacyjna do NSA powinna być sporządzona przez fachowego pełnomocnika, z reguły przez adwokata lub radcę prawnego. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (zatem można powiadomić np., Rzecznika, który ma uprawnienia do wniesienia skargi). W przypadku odrzucenia skargi z przyczyn formalnych, sprawa nie ma powagi rzeczy osądzonej, a zatem skargę można wnieść jeszcze raz (o ile oczywiście terminy na to pozwolą).

Zgodnie z art. 243, prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego stanowi uprawnienie strony do udzielenia pełnomocnictwa wyznaczonemu adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu bez ponoszenia przez nią wynagrodzenia i wydatków adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.  Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru. Rozpoznawanie wniosków o przyznanie prawa pomocy należy do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w którym sprawa ma się toczyć lub już się toczy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • tytus 2012-12-08 17:35:25

    Do dupy jest ta informacja i bardzo żałuję, że wydałem na nią 5 PLN + VAT. Nie ma nawet wskazówki czy można domagać się uzasadnienia postanowienia oraz w jakim terminie należy wnieść skargę.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika