Termin do wniesienia odwołania a święto

Pytanie:

30 grudnia 2014 r. odebrałem postanowienie z Urzędu Miasta z 7 dniowym terminem odwołania. Termin odwołania upływa wg mnie 6 stycznia 2015 r., który jest świętem.Czy w powyższej sytuacji mogę wysłać odwołanie w dniu 7 stycznia 2015 r. i będzie uznane że zostało dostarczone w terminie ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Udzielając odpowiedzi na niniejsze pytanie zakładamy, że chodzi o procedurę regulowaną Kodeksem postępowania administracyjnego. Zgodnie z przepisem art. 123. § 1. W toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia.  

Art. 141 Kpa stanowi, że na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi. Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie. 

Pana rozumowanie odnośnie ostatniego dnia terminu jest prawidłowe. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, na przykład ogłoszenie lub doręczenie decyzji, to przy obliczaniu terminu do wniesienia odwołania nie uwzględnia się dnia, w którym to ogłoszenie lub doręczenie nastąpiło. Z kolei, zgodnie z przepisem art. 57 par. 4 Kpa, jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.  

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy jednym z tych dni jest właśnie 6 stycznia – Święto Trzech Króli. Zatem może Pan wysłać zażalenie także kolejnego dnia.

Wspomniał Pan, że pismo chce Pan wysłać, nie zaś złożyć osobiście w urzędzie. Warto pamiętać, że termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 

1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru; 

2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Obowiązki operatora wyznaczonego w okresie przejściowym, tj. do 31 grudnia 2015 r., pełni Poczta Polska S.A. (art. 178 ust. 1 Prawa pocztowego). 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 11.1.2014

  Odwołanie od decyzji i zażalenie na postanowienie w postępowaniu podatkowym

  Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne, co oznacza iż stronie przysługuje odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji. Ogólną zasadą jest, że odwołanie rozpatruje organ wyższego (...)

 • 30.10.2018

  Świąteczne ograniczenia w ruchu

  Jakie ograniczenia w ruchu będą obowiązywały w Dzień Wszystkich Świętych i Narodowe Święto Niepodległości oraz w dni poprzedzające te święta?

 • 25.4.2019

  Święto Chrztu Polski

  Niewiele osób zauważyło, że w niedawno kalendarzu pojawiło się nowe święto. Nowa ustawa ustanowiła nowe święto państwowe – Święto Chrztu Polski – przypadające na dzień (...)

 • 22.3.2010

  Dodatkowe dni wolne od pracy

  Czy za święto przypadające w niedzielę 15 sierpnia, Święto Wniebowzięcia NMP, przysługuje dodatkowy dzień wolny? Czy wiesz już wszystko o dniach wolnych od pracy? Masz wątpliwości, czy pracodawca (...)