Skierowanie na badania psychiatryczne

Pytanie:

"Zachowanie starszej osoby wskazuje, że jest dotknięta chorobą o podłożu psychicznym. Jest to osoba starsza, mieszkająca samotnie, lecz nie chce poddać się leczeniu. Nie reaguje na słowa jedynej córki. W jaki sposób uzyskać zezwolenie sądu na badanie psychiatryczne? Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku?"

Odpowiedź prawnika: Skierowanie na badania psychiatryczne

Osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, może być poddana badaniu psychiatrycznemu również bez jej zgody. Przed przystąpieniem do badania psychiatrycznego lekarz psychiatra lub lekarz innej specjalności powinien uprzedzić osobę, którą zamierza badać, o przyczynach przeprowadzenia badania bez jej zgody.

Konieczność przeprowadzenia badania stwierdza lekarz psychiatra, a w razie niemożności uzyskania pomocy lekarza psychiatry - inny lekarz. W razie potrzeby lekarz przeprowadzający badanie zarządza bezzwłocznie przewiezienie badanego do szpitala. Przewiezienie takiej osoby z zastosowaniem przymusu bezpośredniego powinno nastąpić w obecności lekarza lub pielęgniarki. Lekarz, który przeprowadził badanie psychiatryczne, odnotowuje tę czynność w dokumentacji medycznej, wskazując na okoliczności uzasadniające podjęcie postępowania przymusowego.

Do szpitala psychiatrycznego można przyjąć osobę w zasadzie tylko za jej zgodą. Osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez swej zgody tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. Dotyczy to także osoby, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie. Kierownik szpitala zawiadamia sąd opiekuńczy, który wszczyna postępowanie mające na celu zbadanie legalności przyjęcia i przebywania w szpitalu osoby z zaburzeniami psychicznymi, która nie wyraziła na to zgody. Sąd opiekuńczy może rozpoznać sprawę również na wniosek tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego, jej małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa bądź osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę albo z urzędu.

Ponadto do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta, bez swej zgody osoba chora psychicznie,

  • której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego, bądź 

  • która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.

O potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby chorej bez jej zgody orzeka sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania tej osoby - na wniosek jej małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa, jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę.

Do wniosku dołącza się świadectwo lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym. W przypadku braku świadectwa lekarskiego lub gdy zostało ono wydane w okresie dłuższym niż 14 dni przed datą złożenia wniosku, sąd opiekuńczy zwraca wniosek (nie ma tu możliwości uzupełnienia braków). Świadectwo wydaje lekarz psychiatra zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej na uzasadnione żądanie osoby lub organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania sądowego w tej sprawie (osoby te zostały wymienione powyżej). Po stwierdzeniu potrzeby wydania świadectwa lekarskiego lekarz psychiatra publicznego zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej wyznacza termin badania i zawiadamia o tym osobę chorą psychicznie, pouczając o możliwości doprowadzenia przez Policję w przypadku niestawienia się na badanie. W razie uchylania się od badania osoby chorej psychicznie, lekarz psychiatra publicznego zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej może zwrócić się do Policji o doprowadzenie tej osoby na badanie w publicznym zakładzie psychiatrycznej opieki zdrowotnej. W uzasadnionych przypadkach badanie może odbyć się w miejscu pobytu tej osoby. Jeżeli osoba chora odmawia poddania się badaniu, może być ono przeprowadzone bez jej zgody.

Warto dodać, że przed wydaniem postanowienia co do istoty sprawy, sąd jest obowiązany uzyskać opinię jednego lub kilku lekarzy psychiatrów, niezależnie od faktu dołączenia świadectwa lekarza psychiatry.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Aldona 2013-01-13 22:39:07

    LUDZIE!!!!Szukam pmomocy dla mojego brata!!! Nie wierze ,ze jestem pierwsza! Gdzie moge ja uzyskac?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika