Skład komisji egzaminacyjnej

Pytanie:

Organ prowadzący zarządzeniem powołał w skład komisji egzaminacyjnej na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego m.in. dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły poinformował, że wyjeżdża w tym czasie na urlop wypoczynkowy. W szkole podstawowej( małej-wiejskiej) nie ma zastępcy dyrektora szkoły. W związku z powyższym dyrektor szkoły chce upoważnić nauczyciela tej szkoły w ramach zastępstwa (na dzień dzisiejszy nie znamy nazwiska tego nauczyciela), do składu komisji egzaminacyjnej. W związku z taką sytuacją, czy organ prowadzący powinien zmienić zarządzenie, czy wystarczy upoważnienie dyrektora przedłożone komisji przez nauczyciela zastępującego w dniu pracy Komisji egzaminacyjnej? Czy organ prowadzący winien zmienić zarządzenie i powołać do składu nauczyciela, czy wystarczy upoważnienie dyrektora przedłożone komisji przez nauczyciela zastępującego w dniu pracy Komisji egzaminacyjnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. Ustawodawca precyzyjnie określa przy tym skład personalny komisji wskazując, że w jej skład wchodzą: 

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; 

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) dyrektor szkoły; 

4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Ustawodawca wskazuje, że w komisji ma obowiązek zasiadać dyrektor szkoły. Jednocześnie przepisy ustawy nie upoważniają członków komisji do działania za pośrednictwem pełnomocnika (zastępcy). Z powyższych względów uważamy, iż niedopuszczalne jest scedowanie przez dyrektora szkoły uprawnienia do udziału w komisji na rzecz osoby trzeciej lub też upoważnienie tej osoby do działania w jego imieniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Sprawniejsza służba konsularna

  Zmiany do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne mają na celu doprecyzowanie jej przepisów i usprawnienie funkcjonowania polskiej służby konsularnej.

 • Czym zajmie się Komisja Nadzoru Audytowego?

  Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) będzie realizować nowe zadania w zakresie nadzoru nad firmami audytorskimi. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej KNA przejęła niektóre zadania realizowane (...)

 • Założenia nowelizacji Konstytucji dla Nauki

  Celem projektowanej nowelizacji Konstytucji dla Nauki jest zagwarantowanie wszystkim członkom wspólnoty uczelni oraz pracownikom systemu szkolnictwa wyższego i nauki przynależnych im wolności (...)

 • Komisja Weryfikacyjna

  Zadaniem Komisji jest wyjaśnianie nieprawidłowości i uchybień w działalności organów i osób prowadzących postępowania w przedmiocie wydawania decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących (...)

 • Nowa komisja będzie bronić wolności seksualnej i obyczajności małoletnich...

  Nowa ustawa tworzy Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz określa (...)

NA SKÓTY