e-prawnik.pl Porady prawne

Skład komisji przetargowej

Pytanie:

Komisja przetargowa składa się z przewodniczącego, sekretarza i trzech członków. Czy sekretarz jest członkiem komisji zobligowanym do złożenia oświadczenia, powołując się na art. 17 Uzp? Czy można się odwołać od czynności, która nie została oprotestowana?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Skład komisji przetargowej

14.7.2005

Zgodnie z artykułem 21 ustawy Prawo zamówień publicznych członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. W doktrynie przyjmuje się, iż określenie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej należy do obowiązków kierownika zamawiającego. Ustawa nie narzuca szczegółowej regulacji w tej materii, dlatego zakłada opracowanie przez każdego zamawiającego własnego regulaminu, w którym określony zostałby sposób udzielania zamówień w danej jednostce, jak również zakres czynności i odpowiedzialności osób uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówień. Brak w danej jednostce regulaminu bądź instrukcji pracy komisji przetargowej wymaga szczegółowego określenia praw i obowiązków poszczególnych członków komisji w dokumencie powołania ich do komisji.

Jak wynika z powyższego, ocena powyższej sytuacji zależy od tego, czy regulamin określił sekretarza jako członka (np. komisja jest czteroosobowa i w tym wypadku jako czwarty został powołany sekretarz) to z całą pewnością należy traktować go jak każdego innego członka komisji. A skoro tak, to jak każdy inny członek komisji podlega wyłączeniu z jej prac w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 17 ustawy o zamówieniach publicznych. Zatem osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli: 

  1. ubiegają się o udzielenie tego zamówienia,

  2. pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  3. przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  4. pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,

  5. zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Co do odwołania natomiast, to nie ma możliwości złożyć odwołania z pominięciem protestu. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie służy wyłącznie od oddalenia lub odrzucenia protestu. Jest to na tyle rygorystyczna zasada, iż odwołanie nie przysługuje w razie jego uwzględnienia w całości, choćby odwołujący miał w tym interes prawny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ