Skład komisji przetargowej

Pytanie:

Komisja przetargowa składa się z przewodniczącego, sekretarza i trzech członków. Czy sekretarz jest członkiem komisji zobligowanym do złożenia oświadczenia, powołując się na art. 17 Uzp? Czy można się odwołać od czynności, która nie została oprotestowana?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z artykułem 21 ustawy Prawo zamówień publicznych członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. W doktrynie przyjmuje się, iż określenie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej należy do obowiązków kierownika zamawiającego. Ustawa nie narzuca szczegółowej regulacji w tej materii, dlatego zakłada opracowanie przez każdego zamawiającego własnego regulaminu, w którym określony zostałby sposób udzielania zamówień w danej jednostce, jak również zakres czynności i odpowiedzialności osób uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówień. Brak w danej jednostce regulaminu bądź instrukcji pracy komisji przetargowej wymaga szczegółowego określenia praw i obowiązków poszczególnych członków komisji w dokumencie powołania ich do komisji.

Jak wynika z powyższego, ocena powyższej sytuacji zależy od tego, czy regulamin określił sekretarza jako członka (np. komisja jest czteroosobowa i w tym wypadku jako czwarty został powołany sekretarz) to z całą pewnością należy traktować go jak każdego innego członka komisji. A skoro tak, to jak każdy inny członek komisji podlega wyłączeniu z jej prac w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 17 ustawy o zamówieniach publicznych. Zatem osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli: 

  1. ubiegają się o udzielenie tego zamówienia,

  2. pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  3. przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  4. pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,

  5. zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Co do odwołania natomiast, to nie ma możliwości złożyć odwołania z pominięciem protestu. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie służy wyłącznie od oddalenia lub odrzucenia protestu. Jest to na tyle rygorystyczna zasada, iż odwołanie nie przysługuje w razie jego uwzględnienia w całości, choćby odwołujący miał w tym interes prawny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: