Skład sądu

Pytanie:

W niektórych sprawach sądowych skład orzekający Sądu składa się z sędziego i towarzyszących mu ławników. W jakich sytuacjach prawo nakazuje obecność ławników na rozprawie karnej lub cywilnej ? Czy niezależnie od przepisów strona może wnosić o udział ławników ? Ilu musi być ławników do sprawy ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 47 kodeksu postępowania cywilnego, w pierwszej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W pierwszej instancji sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników rozpoznaje sprawy:

 1. z zakresu prawa pracy o: 

  • ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, 

  • naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym związane, 

  • odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu; 

 2. ze stosunków rodzinnych o: 

  • rozwód, 

  • separację

  • unieważnienie uznania dziecka, 

  • rozwiązanie przysposobienia. 

Prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów zawodowych, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.

Sąd okręgowy w I instancji rozpoznaje trzy kategorie spraw zawsze w składzie trzech sędziów zawodowych:

 1. o ubezwłasnowolnienie

 2. o uznanie skuteczności orzeczenia sądu zagranicznego

 3. wykonalności takiego orzeczenia

W sprawach cywilnych, w wyniku wniesienia apelacji, rozpoznanie sprawy następuje w składzie trzech sędziów zawodowych. Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną w składzie trzech sędziów. W pozostałych wypadkach Sąd Najwyższy orzeka w składzie jednego sędziego

Z kolei na podstawie art. 28 kodeksu postępowania karnego, na rozprawie głównej sąd orzeka w składzie jednego sędziego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. W sprawach o zbrodnie sąd orzeka w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. Ze względu na szczególną zawiłość sprawy sąd pierwszej instancji może postanowić o rozpoznaniu jej w składzie trzech sędziów.

W sprawach o przestępstwa, za które ustawa przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności, sąd orzeka w składzie dwóch sędziów i trzech ławników. Na rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej sąd orzeka w składzie trzech sędziów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Apelację lub kasację od wyroku orzekającego karę dożywotniego pozbawienia wolności rozpoznaje sąd w składzie pięciu sędziów.

Na posiedzeniu sąd rejonowy i sąd okręgowy orzeka jednoosobowo, a sąd apelacyjny i Sąd Najwyższy - w składzie trzech sędziów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Sąd odwoławczy na posiedzeniu orzeka w składzie trzech sędziów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. W sprawach karnych, sprawy w trybie uproszczonym, nakazowym i przyspieszonym sąd rozpoznaje jednoosobowo.

Jak więc wynika z w/w przepisów, zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych, skład sądu jest ściśle uregulowany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu postępowania karnego. Strona nie ma wpływu na skład sądu rozpoznający daną sprawę, jest to bowiem regulacja ustawowa która nie może być modyfikowana czy wybierana przez stronę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: