Składka na NFZ, a umowa zlecenia

Pytanie:

"Prowadzę działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zamierzam \"zatrudnić\" kogoś na umowę zlecenie na czas nieokreślony (będzie to osoba z zewnątrz, nie zatrudniona u mnie). Zleceniobiorca będzie wykonywał czynności pomocnicze związane z pośrednictwem, a jego wynagrodzenie zależne będzie od rezultatu jego pracy tj. tylko wtedy gdy transakcja nastąpiła bezpośrednio w wyniku czynności podjętych przez zleceniobiorcę (system prowizyjny). Co oznacza, że będą takie miesiące kiedy nie będzie wynagrodzenia. Zleceniobiorca nie jest zatrudniony u innego pracodawcy. Czy zleceniobiorca będzie miał prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w całym okresie trwania umowy pomimo, że wynagrodzenie będzie otrzymywał nieregularnie, a co za tym idzie składki na ubezpieczenie zdrowotne będą także nieregularnie opłacane?"

Odpowiedź prawnika: Składka na NFZ, a umowa zlecenia

Jak rozumiemy zamierza Pan/ Pani zawrzeć umowę zlecenia. Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu osoby podlegającej temu obowiązkowi do Funduszu oraz opłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych w ww. ustawie.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorcy powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeniach społecznych, a więc trwa od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy.

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ww. ustawie mają prawo osoby podlegające ubezpieczeniu, a więc również zleceniobiorca. Prawo do uzyskania świadczenia ubezpieczony nabywa po dokonaniu zgłoszenia do NFZ, a ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Składkę za zleceniobiorcę powinien obliczać i odprowadzać zamawiający i powinien to czynić co miesiąc, na zasadach i w trybach przewidzianych dla opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, wynagrodzenie za wykonywanie zlecenia jest ustalone prowizyjne. W tej sytuacji podstawą wymiaru składki zdrowotnej będzie przychód. Jeśli w danym miesiącu zleceniobiorca nie zawrze żadnej umowy, a zatem nie osiągnie żadnego przychodu, wówczas składka na NFZ będzie również nie będzie pobrana. Należy jednak w deklaracji wykazać „zerowy” przychód i zarazem „zerową” wysokość składki.

Jak wynika jednak z przytoczonych wcześniej przepisów na obowiązek podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, a tym samym na uprawnienie do korzystania ze świadczeń, nie ma wpływu wysokość opłacanej składki, lecz fakt zgłoszenia i opłacenia składki przewidzianej przepisami. Fakt opłacenia składki zerowej należy traktować również jako wypełnienie obowiązku przewidzianego w ustawie. W przypadku nie uzyskania przychodu zleceniobiorca będzie miał prawo do uzyskania świadczeń.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika