Społeczna Inspekcja Pracy

Pytanie:

Chciałbym otrzymać informacje dotyczące społecznej inspekcji pracy: jakie posiada uprawnienia, obowiazki; czy istnieje przelicznik, ilu pracowników przypada na jednego inspektora; czy związek zawodowy powinien gdzieś zgłosić fakt wybrania społecznej inspekcji pracy; czy nadal na pracodawcy ciąży obowiązek pokrywania kosztów tej inspekcji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na podstawie przepisów Ustawy z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy inspektorzy pracy mają prawo:

 1. kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy;

 2. kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

 3. uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

 4. brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy,

 5. brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych,

 6. uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy,

 7. opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolować realizację tych planów,

 8. podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 9. wykonywać inne zadania określone w ustawie i w przepisach szczególnych.

Brak jest przelicznika, o którym mowa w pytaniu. Społeczną inspekcję pracy w zakładzie pracy tworzą bowiem: zakładowy społeczny inspektor pracy - dla całego zakładu pracy, oddziałowi (wydziałowi) społeczni inspektorzy pracy - dla poszczególnych oddziałów (wydziałów) oraz grupowi społeczni inspektorzy pracy - dla komórek organizacyjnych oddziałów (wydziałów).

Społeczny inspektor pracy jest pracownikiem zakładu pracy, w którym działa, stąd oczywistym jest, iż koszty jego działalności ponosi pracodawca - art. 14 ust. 2 ustawy przewiduje wyraźnie, iż koszty związane z działalnością społecznej inspekcji pracy ponosi zakład pracy.

Co do wyboru społecznych inpektorów pracy, ustawa przewiduje, iż są oni wybierani i odwoływani przez pracowników zakładu pracy na okres 4 lat. Zakładowych i oddziałowych (wydziałowych) społecznych inspektorów pracy wybiera:

 1. w zakładach pracy lub oddziałach (wydziałach) liczących do 300 pracowników - ogólne zebranie pracowników zakładu pracy lub oddziału (wydziału),
 2. w zakładach pracy lub oddziałach (wydziałach) liczących powyżej 300 pracowników:

a) zakładowego społecznego inspektora pracy - zebranie oddziałowych (wydziałowych) i grupowych społecznych inspektorów pracy,

b) oddziałowego (wydziałowego) społecznego inspektora pracy - zebranie grupowych społecznych inspektorów pracy.

Grupowych społecznych inspektorów pracy wybiera zaś ogólne zebranie pracowników komórek organizacyjnych oddziału (wydziału).

Ustawa nie przewiduje obowiązku zgłoszenia powołania społecznych inspektorów pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.10.2018

  Kryterium dochodowe 2018 - Kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 1 października 2018 r.

  Rada Ministrów zaproponowała podwyżkę kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej.

 • 9.12.2004

  Inspekcja pracy

  Zgodnie z Kodeksem pracy, nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. Natomiast przestrzeganie zasad, (...)

 • 28.7.2017

  Wypadek przy pracy - co dalej?

  Bez względu na charakter pracy świadczonej w zakładzie pracy oraz ryzyko z nią związane, a także bez względu na wprowadzone przez pracodawcę środki bezpieczeństwa, w każdym zakładzie pracy (...)

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 22.11.2017

  Informowanie o cenach

  Musisz wiedzieć, za ile kupujesz. Cena musi być czytelna, widoczna i jednoznaczna. Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK skontrolowała, jak sprzedawcy informują o cenach. Inspektorzy sprawdzili (...)