e-prawnik.pl Porady prawne

Sposób ogłoszenia upadłości

Pytanie:

Żona odziedziczyła po ojcu nieruchomości jak i długi. Sprzedając nieruchomości dalej brakuje pieniędzy ponieważ nie wiedziała, że tyle jest zadłużenia. W jaki sposób można ogłosić się bankrutem?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sposób ogłoszenia upadłości

12.4.2011

Zagadnienia dotyczące ogłaszania upadłości zostały uregulowane w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej p.u.n.). Ustawa przewiduje dwa tryby postępowań dotyczących ogłaszania upadłości: przedsiębiorców oraz dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. W celu ogłoszenia upadłości w obu przypadkach należy złożyć wniosek do właściwego sądu rejonowego - sądu gospodarczego. Treść wniosku reguluje art. 22 ust. 1 i 2 p.u.n., który stanowi:

Art. 22. 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna - reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia; 

2) oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika; 

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie; 

4) informację, czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123, poz. 1351, z późn. zm.); 

5) informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.); 

2. Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca wpisany do właściwego rejestru, do wniosku należy dołączyć odpis z tego rejestru. 

Jak można wywnioskować ze stanu faktycznego, to żona (a więc dłużnik) ma zamiar złożyć taki wniosek. Zatem zgodnie z art. 23 p.u.n. powinien on zawierać dodatkowo:

Art. 23. 1. Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, powinien we wniosku dodatkowo określić, czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku. Ponadto do wniosku powinien dołączyć: 

1) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników; 

2) bilans sporządzony dla celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku; 

3) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia; 

4) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 

5) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty; 

6) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi; 

7) informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika; 

8) informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni. 

2. Jeżeli dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, powinien ponadto dołączyć do wniosku: 

1) propozycje układowe wraz z propozycjami finansowania wykonania układu; 

2) rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie dwanaście miesięcy, jeżeli obowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku. 

3. Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić. 

Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości żona powinna także złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ