e-prawnik.pl Porady prawne

Sprzedaż konsumencka energii cieplnej

Pytanie:

Czy zapisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z 2002 r. mają zastosowanie przy sprzedaży energii cieplnej na odległość (centralne ogrzewanie)? Chodzi o sprzedaż energii cieplnej przez spółdzielnię lokatorowi niebędącego członkiem spółdzielni. A więc czy lokator w tym wypadku nie będąc członkiem spółdzielni może być uznany za konsumenta w myśl Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z 2002 r.? W myśl statutu spółdzielni, ponieważ nie jest członkiem spółdzielni i nie przysługuje mu w tym wypadku droga wewnątrzspółdzielcza? Jak więc może lokator dochodzić swoich roszczeń w stosunku do spółdzielni w/s centralnego ogrzewania?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż konsumencka energii cieplnej

7.9.2004

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. Nr 141, poz. 1176) ustawy tej nie stosuje się do sprzedaży energii elektrycznej, jak również do gazu i wody, chyba że są sprzedawane w ograniczonej ilości lub w określonej objętości (np. gaz w butli lub woda w butelce). Ustawa nie wymienia wprost sprzedaży energii cieplnej jako towaru wyłączonego spod regulacji ustawy o sprzedaży kosumenckiej, jednak z uwagi na fakt, że mianem "ciepła" określana jest zazwyczaj energia cieplna w wodzie gorącej, ustawa o sprzedaży konsumenckiej nie znajdzie zastosowanie ze względu na fakt, iż w przypadku ciepła będziemy mieli do czynienia właściwie ze sprzedażą wody, wyraźnie wyłączoną spod regulacji ustawy. Należy jednak podkreślić, że przedstawiona interpretacja art. 1 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej nie jest jednoznaczna, a wyżej przedstawiona koncepcja jest tylko jedną z możliwych. Wyłączenie zastosowania ustawy o sprzedaży konsumenckiej do sprzedaży energii cieplnej nie wyłącza zastosowania, w przypadku wadliwości dostarczonego towaru, czyli w tym wypadku ciepła, przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) o rękojmii. Zgodnie z art. 555 k.c. przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii. Dokładne informacje na temat uprawnień przysługujących kupującemu z tytułu rękojmii mozna znaleźć w poradzie Rękojmia za wady towaru poza sprzedażą konsumencką. Poza uprawnieniami z tytułu rękojmii, odbiorcy energii cieplnej służą roszczenia wynikające z zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym umowy sprzedaży energii. Jeśli chodzi o stosunki między właścicielem lokalu nie będącym członkiem spółdzielni, a spółdzielnią, to art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2003 r. Nr 119, poz. 1116) właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz w innych kosztach zarządu tymi nieruchomościami na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Jeżeli natomiast lokator kwestionuje zasadność zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych (np. z tytułu dostarczenia energii cieplnej), możliwe jest sprawdzenie zasadności tego podwyższenia bezpośrednio na drodze sądowej. Z uwagi na fakt, iż właściciel lokalu nie jest spółdzielcą, nie mają zastosowania do niego przepisy dotyczące postępowania wewnątrzspółdzielczego, jednakże należy podkreślić, że postępowanie sądowe jest uważane za znacznie bardziej obiektywne i korzystne dla właściciela niż wewnętrzne postępowanie spółdzielcze. Z tego też względu TK w swoim wyroku z dnia 30 marca 2004 r. umożliwił również członkom spółdzielni kwestionowanie wysokości opłat eksploatacyjnych bezposrednio w sądzie, bez konieczności przeprowadzania najpierw postępowania przed organami spółdzielni.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ