Sprzedaż majątku spółdzielni przez likwidatora

Pytanie:

Spółdzielnia mieszkaniowa jest od czterech miesięcy w stanie likwidacji. Tuż po powstaniu przed kilkunastu laty spółdzielnia nabyła niewielki wyodrębniony lokal mieszkalny na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych lokatora domu, który wyburzono, aby na tym miejscu wybudować blok spółdzielczy. Wynajęto go przesiedlonemu lokatorowi, a następnie zaproponowano mu wykup mieszkania po bardzo atrakcyjnej cenie, ale lokator nie był i nadal nie jest tym zainteresowany. Wszyscy spółdzielcy wyodrębnili i wykupili swe lokale spółdzielcze na własność, a po zakończeniu procesu likwidacji zamierzają przekształcić się we wspólnotę mieszkaniową. To mieszkanie stanowi tylko kłopot, jest niewiele warte i przynosi niewielki przychód z wynajmu. Według spółdzielców najlepszym wyjściem była by sprzedaż tego mieszkania w okresie likwidacji. Czy Likwidator może samodzielnie podjąć decyzję o sprzedaży i czy ma uprawnienia do zawarcia w imieniu spółdzielców notarialnej umowy sprzedaży? Czy też może wymagana jest tu uchwała walnego zgromadzenia członków? Czy Likwidator do zawarcia umowy sprzedaży tego lokalu musi posiadać notarialne pełnomocnictwo, a jeśli tak, to czy udzielone imiennie przez wszystkich członków spółdzielni, czy przez Radę Nadzorczą czy może udzielone tylko większością głosów w uchwale walnego zgromadzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Likwidacja spółdzielni pociąga za sobą konieczność spieniężenia całego jej majątku, w tym również budynków, w których znajdują się mieszkania członków spółdzielni. Do likwidatora spółdzielni stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zarządu spółdzielni i członków zarządu, jeżeli przepisy o likwidacji nie stanowią inaczej. Obecnie więc to likwidator spółdzielni reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje jej działalnością. Oświadczenia woli w imieniu likwidowanej spółdzielni likwidator będzie mógł złożyć jednoosobowo lub też może ustanowić w tym celu dwóch pełnomocników. Wynika to z odpowiedniego zastosowania art. 54 § 1 w zw z art 119 § 1 Prawa spółdzielczego (Dz. U. z 2003 r., 188 poz. 1848 z późn. zmianami). Nie jest konieczne posiadanie przez likwidatora pełnomocnictwa do zawarcia umowy sprzedaży lokalu wchodzącego w skład spółdzielni. Jego upoważnienie w tej kwestii wynika z faktu bycia członkiem ostatniego zarządu 9bo z tego tytułu jest likwidatorem) lub z uchwały walnego zgromadzenia powołującego go na pełnioną funkcję.

Należy jednak pamiętać, że art. 119 § 2 Prawa spółdzielczego wprowadza ograniczenie swobody działalności likwidatora. Przepis ten zakazuje zawierania nowych umów jeśli nie jest to konieczne do przeprowadzenia likwidacji spółdzielni. Ponadto inne ograniczenia mógł ustanowić organ powołujący likwidatora. Gdyby miało to miejsce likwidator powinien niezwłocznie zgłosić te ograniczenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Likwidator będzie mógł sam dokonać sprzedaży przedmiotowego lokalu, przy czym będzie musiał wykazać, że jest to konieczne do przeprowadzenia likwidacji. Z opisu stanu faktycznego wydaje się jednak, że taka konieczność faktycznie istnieje, więc dokonaniu czynności prawnej nie powinno nic stanąć na przeszkodzie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: