Sprzedaż nakładów inwestycyjnych

Pytanie:

Przedsiębiorstwo państwowe, które powstało w 1990 roku z podziału jednego dużego przedsiębiorstwa na 3 mniejsze, jest w likwidacji od 1993 roku. Obecnie pozostało jedynie odzyskać od urzędu miasta nakłady inwestycyjne poniesione w okresie działania przedsiębiorstwa, bowiem grunt nie stanowił nigdy własności przedsiębiorstwa. Jaki dokument należy wystawić na okoliczność zwrotu nakładów: czy fakturę VAT jak dla rzeczy używanych, czy tylko notę obciążeniową? I jaki będzie moment podatkowy w przypadku faktury VAT, skoro nieruchomość w całości postawiono do dyspozycji urzędu miasta z dniem 1.01.2007 r., ale faktycznie do dzisiaj urząd jej nie przejął pod pozorem badania tematu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Stosownie do art. 7 ustawy, będącego rozwinięciem art. 5 ust. 1 pkt 1, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu, lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione (ust. 1) oraz inne czynności traktowane na równi z odpłatną dostawą towaru wymienione w ust. 2 i nast. w art. 7 ustawy.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że rozliczenie poniesionych nakładów inwestycyjnych na cudzym terenie nie stanowi dostawy towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nakłady poniesione na cudzym terenie, stanowiące inwestycję w obcym środku trwałym, to suma wydatków poniesionych przez podatnika w stosunku do niestanowiącego jej własności środka trwałego, która zmierza do jego ulepszenia. W takim znaczeniu inwestycja ta nie jest towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ww. ustawy. W związku z tym zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 przeniesienie kosztów tej inwestycji na właściciela nieruchomości będącego de iure właścicielem wybudowanego obiektu zgodnie z zasadą „superficies solo cedit”, nie podlega opodatkowaniu jako dostawa towarów (Informacja Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 30 lipca 2004 r., sygn. I MUS-1471/VUR2/443-169/04/EŁ).

Kwoty zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych nie wydaje się również być wynagrodzenie za świadczoną usługę, tak więc zwrot nakładów inwestycyjnych nie podlegałby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Organy podatkowy przyjmują jednak niekiedy odmienną interpretacje, stwierdzając, że zwrot przez właściciela gruntu nakładów poniesionych przez podatnika stanowić będzie odpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (tak: Informacja Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 28 lipca 2004 r., sygn. PI/005-971/04/CIP01).

Podsumowując, w związku ze wskazanymi powyżej rozbieżnościami, aby mieć pewność prawidłowości rozliczenia ewentualnego podatku VAT (udokumentowanie fakturą, określenie momentu powstania obowiązku podatkowego) wynikającego z ze sprzedaży nakładów inwestycyjnych na cudzym gruncie, podatnik powinien zwrócić się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji w tym zakresie (na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.7.2018

  Zmiany w opiniowaniu inwestycji dla podmiotów leczniczych

  Weszła w życie nowelizacja, która zmienia przepisy dotyczące m.in. tzw. Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), czyli opiniowania inwestycji dla podmiotów (...)

 • 7.1.2014

  Sprzedaż samochodu firmowego

  Ze względu na usunięcie z ustawy o podatku od towarów i usług definicji \"towarów używanych\" zmieniły się zasady dotyczące opodatkowania podatkiem VAT m.in. przy sprzedaży samochodów (...)

 • 21.2.2018

  Proponowane zmiany dot. inwestycji w ochronie zdrowia

  Rządowy projekt zakłada zwiększenie liczby podmiotów, które będą mogły ubiegać się o opinię o celowości inwestycji. Podmioty korzystają z takich opinii starając się (...)

 • 17.6.2014

  Czy można sprzedawać alkohol w sieci?

  Odpowiedź zasadniczo brzmi - nie.

 • 25.8.2014

  e-handel - co z kasą fiskalną?

  Sprzedaż dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, objęta jest obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Czy sprzedając (...)