Sprzedaż samochodu zarejestrowanego na żonę

Pytanie:

Czy mąż bez zgody i wiedzy żony może podpisać umowę kupna-sprzedaży samochodu, którego dowód rejestracyjny jest wystawiony tylko na żonę? Dodatkowo na samochodzie jest zastaw rejestrowy na rzecz banku. Małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej. Czy taka umowa jest ważna i co grozi mężowi za podpisanie czegoś takiego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli samochód ten wchodzi do wspólności ustawowej, to należałoby przyjąć, że do skuteczności umowy sprzedaży powinna być wyrażona zgoda drugiego małżonka w formie wymaganej dla tej czynności prawnej, ponieważ można przyjąć, że sprzedaż samochodu jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Kwestię tą reguluje art. 36 paragraf 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. W tym celu druga strona umowy może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy i staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje również sytuację, gdy na podstawie czynności prawnej dokonanej przez jednego małżonka bez wymaganej zgody drugiego osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, nabywca uzyskuje własność rzeczy z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie, chyba że działał w złej wierze. W złej wierze będzie ten nabywca, który wiedział, że jedno z małżonków jest wpisane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, a on dokonuje czynności prawnej z małżonkiem nie wpisanym do dowodu rejestracyjnego, albo przy dochowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, które z małżonków jest wpisane w dowodzie rejestracyjnym. Natomiast jeżeli chodzi o zastaw rejestrowy na samochodzie ustanowiony na rzecz banku, to według ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w umowie zastawniczej możliwe jest zastrzeżenie, przez które zastawca zobowiązuje się względem zastawnika, że przed wygaśnięciem zastawu nie dokona zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu. Zbycie lub obciążenie przedmiotu zastawu rejestrowego jest ważne, jeżeli nabywca nie wiedział i przy dochowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tym zastrzeżeniu w chwili zawarcia umowy z zastawcą. W przypadku takim bankowi przysługuje żądanie natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY