Sprzedaż używanego samochodu cudzoziemcowi

Pytanie:

"Czy można sprzedać używany samochód cudzoziemcowi (ze Wschodu) na podstawie typowej umowy kupna sprzedaży, jaka obowiązuje w Polsce? Co z podatkiem od transakcji? Czy płaci sprzedający? Co będzie jeśli obcokrajowiec podpisze w umowie że zapłaci, a nie zrobi tego? Jakie są konsekwencje?"

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż używanego samochodu cudzoziemcowi

Sprzedaż używanego samochodu cudzoziemcowi przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce następuje na podstawie takiej samej umowy sprzedaży, jak sprzedaż pomiędzy osobami mającymi miejsce zamieszkania w Polsce. Jeżeli cudzoziemiec nie zna języka polskiego, może oczywiście mieć opory przed podpisaniem umowy sporządzonej w języku polskim (w takiej sytuacji można np. zlecić tłumaczowi przysięgłemu przetłumaczenie takiej umowy na język obcokrajowca).

Umowa sprzedaży samochodu znajdującego się w Polsce będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i art. 1 ust. 4 lit a tej ustawy), o ile przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT) lub jest z niego zwolniona (art. 2 pkt 4 wskazanej ustawy).

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży solidarnie na obu stronach (tj. sprzedającym i kupującym), tzn. każda ze stron jest odpowiedzialna za zapłatę podatku, z tym że jego zapłata przez jedną ze stron zwalnia drugą od konieczności jego zapłacenia. W przypadku umów np. sprzedaży samochodów, zgodnie z przyjętą praktyką strony postanawiają w umowie, że podatek zapłaci kupujący. Faktycznie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku, gdyż bez tego np. nie przerejestruje auta na własne nazwisko.

Jednakże w przypadku, kiedy kupującym jest obcokrajowiec, sprzedający ponosi ryzyko, że kupujący po prostu wyjedzie z Polski i nie zapłaci podatku, w związku z czym organ podatkowy będzie mógł żądać zapłaty podatku od sprzedającego (jeżeli deklaracja PCC-1 i podatek w wysokości 2% ceny wartości auta nie zostanie zapłacony w ciągu 14 dni od daty sprzedaży, może ponadto zostać wymierzona sprzedającemu grzywna). W związku z tym, w przypadku takiej transakcji, wskazane byłoby, aby obowiązek złożenia deklaracji dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych i zapłaty tego podatku wziął na siebie sprzedający (oczywiście może kwotą podatku obciążyć kupującego, np. doliczając ją do ceny auta).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedynie zbywca ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) zbywcy.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • wmart 2020-12-10 11:06:31

    Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych wyraźnie wskazuje kto jest podatnikiem . Zgodnie z brzmieniem art. 4 pcc , przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy spoczywa na kupującym. Nie ma tu solidarności naywcy i sprzedawcy


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika