Sprzedaż używanego samochodu cudzoziemcowi

Pytanie:

Czy można sprzedać używany samochód cudzoziemcowi (ze Wschodu) na podstawie typowej umowy kupna sprzedaży, jaka obowiązuje w Polsce? Co z podatkiem od transakcji? Czy płaci sprzedający? Co będzie jeśli obcokrajowiec podpisze w umowie że zapłaci, a nie zrobi tego? Jakie są konsekwencje?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sprzedaż używanego samochodu cudzoziemcowi przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce następuje na podstawie takiej samej umowy sprzedaży, jak sprzedaż pomiędzy osobami mającymi miejsce zamieszkania w Polsce. Jeżeli cudzoziemiec nie zna języka polskiego, może oczywiście mieć opory przed podpisaniem umowy sporządzonej w języku polskim (w takiej sytuacji można np. zlecić tłumaczowi przysięgłemu przetłumaczenie takiej umowy na język obcokrajowca).

Umowa sprzedaży samochodu znajdującego się w Polsce będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i art. 1 ust. 4 lit a tej ustawy), o ile przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT) lub jest z niego zwolniona (art. 2 pkt 4 wskazanej ustawy).

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży solidarnie na obu stronach (tj. sprzedającym i kupującym), tzn. każda ze stron jest odpowiedzialna za zapłatę podatku, z tym że jego zapłata przez jedną ze stron zwalnia drugą od konieczności jego zapłacenia. W przypadku umów np. sprzedaży samochodów, zgodnie z przyjętą praktyką strony postanawiają w umowie, że podatek zapłaci kupujący. Faktycznie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku, gdyż bez tego np. nie przerejestruje auta na własne nazwisko.

Jednakże w przypadku, kiedy kupującym jest obcokrajowiec, sprzedający ponosi ryzyko, że kupujący po prostu wyjedzie z Polski i nie zapłaci podatku, w związku z czym organ podatkowy będzie mógł żądać zapłaty podatku od sprzedającego (jeżeli deklaracja PCC-1 i podatek w wysokości 2% ceny wartości auta nie zostanie zapłacony w ciągu 14 dni od daty sprzedaży, może ponadto zostać wymierzona sprzedającemu grzywna). W związku z tym, w przypadku takiej transakcji, wskazane byłoby, aby obowiązek złożenia deklaracji dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych i zapłaty tego podatku wziął na siebie sprzedający (oczywiście może kwotą podatku obciążyć kupującego, np. doliczając ją do ceny auta).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedynie zbywca ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) zbywcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

wmart

10.12.2018 11:6:31

Re: Sprzedaż używanego samochodu cudzoziemcowi

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych wyraźnie wskazuje kto jest podatnikiem . Zgodnie z brzmieniem art. 4 pcc , przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy spoczywa na kupującym. Nie ma tu solidarności naywcy i sprzedawcy


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: