e-prawnik.pl Porady prawne

Straż miejska a fotoradar po 1 stycznia 2011

Pytanie:

W dniu 05.03.2011 zostałem sfotografowany przez straż miejską przy użyciu fotoradaru stacjonarnego (zamocowany na stałe na słupie). Wiem, że brakuje rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanej pod koniec 2010 roku ustawy - prawo o ruchu drogowym. W szczególności dotyczy to konieczności oznakowania fotoradaru, uzgodnienia miejsca jego użycia itd., co uniemożliwia straży miejskiej korzystanie z fotoradarów do czasu wydania aktów wykonawczych przez Ministra Infrastruktury. Również w przepisach przejściowych nie ma wzmianki o możliwości korzystania przez straż miejską z fotoradarów po 31.12.2010 na starych zasadach. Czy dotyczy to również fotoradarów stacjonarnych oznaczonych znakiem D-51, który to znak jest wprowadzony rozporządzeniem wydanym na podstawie innych przepisów ?Czy straż miejska miała w dniu 05.03.2011 prawo ujawniania wykroczeń fotoradarami stacjonarnymi, mimo braku rozporządzeń o oznakowaniu fotoradarów i miejsc do użycia fotoradarów?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Straż miejska a fotoradar po 1 stycznia 2011

28.4.2011

Słusznie Pan wskazuje na brak rozporządzenia wykonawczego do prawa o ruchu drogowym, które regulowałoby sposób wykonywania kontroli drogowej przez strażników miejskich. Podstawą do wydania takiego orzeczenia jest art. 129h ust. 5 prawa o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r., Nr 108 poz. 908).

Art. 129h. (...)

5. Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie przyczyny i lokalizację wypadków drogowych, przeciwdziałanie tym wypadkom oraz wdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki lokalizacji w pasie drogowym dróg publicznych stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urządzenia, z uwzględnieniem zasady, że instalowana i używana jest obudowa wraz z urządzeniem rejestrującym;

2) sposób oznakowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urządzenia, z uwzględnieniem oddziaływania prewencyjnego poprzez zapewnienie odpowiedniej widoczności;

3) sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące, z uwzględnieniem progów prędkości dostosowanych do obowiązującego na drodze ograniczenia prędkości, oraz przetwarzania przez te urządzenia zarejestrowanych danych, a także biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy do 10 km/h włącznie w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości;

4) szczegółowe warunki wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129b ust. 4, w tym obowiązku oznakowania miejsc prowadzenia kontroli.

Wskazany art. 129b ust. 4 prawa o ruchu drogowym stanowi, że strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji.

To zatem warunki używania przenośnych oraz zainstalowanych w pojeździe urządzeń, łącznie z oznakowaniem miejsc, w których te urządzenia będą stosowane, powinny zostać określone w rozporządzeniu. Dopóki to rozporządzenie nie zostanie wydane, straż miejska nie ma prawa korzystać z przenośnych fotoradarów oraz tych, które są zamontowane w pojazdach strażników. Brak rozporządzenia nie jest natomiast przeszkodą do używania przez straż miejską stacjonarnych fotoradarów.

Straż miejska miała zatem prawo rejestrowania wykroczeń drogowych przy użyciu stacjonarnego fotoradaru w dniu, w którym zostało Panu zrobione zdjęcie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

Re: Straż miejska a fotoradar po 1 stycznia 2011

Paweł

14.12.2011 10:23:49

Re: Straż miejska a fotoradar po 1 stycznia 2011

Witam. Czy poprzez radar stacjonarny można rozumieć urządzenie zamontowane na słupie. Czy straż miejska może łamać przepisy ruchu drogowego podczas prowadzenia czynności służbowych. Konkretnie chodzi o miejsce parkowania pojazdu - zakaz parkowania oraz postój na chodniku - bez włączonej sygnalizacji świetlnej radiowozu? Czy takie zachowanie może być argumentem do nie przyjęcia mandatu? Miejsce w który robiono zdjęcia nie jest niebezpieczne. 3 pasy w jednym kierunku, brak przejść dla pieszych (są kładki nad jezdnią). Jak się bronić przed takimi zachowaniami i urządzaniem sobie prywatnego folwarku przez tę instytucję?

Re: Straż miejska a fotoradar po 1 stycznia 2011

bdeka

25.7.2011 18:41:3

Re: Straż miejska a fotoradar po 1 stycznia 2011

Mam również kolejne pytanie. Skoro w punkcie 2) zapisano, że ma zostać określony również "sposób oznakowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urządzenia, z uwzględnieniem oddziaływania prewencyjnego poprzez zapewnienie odpowiedniej widoczności;" To jaka jest podstawa prawna (które obowiązujące wtedy rozporządzenia?) pozwalająca uznać, że bez tego rozporządzenia (w praktyce ono już jest: z dnia 22.06.2011) radar stacjonarny został prawidłowo oznakowany?

Re: Straż miejska a fotoradar po 1 stycznia 2011

bdeka

25.7.2011 18:36:16

Re: Straż miejska a fotoradar po 1 stycznia 2011

Do 'j.sz.': A w jaki sposób w takim razie stwierdzić czy pomiar został dokonany poprawnie skoro nie wiadomo jak powinien zostać przeprowadzony?

Re: Straż miejska a fotoradar po 1 stycznia 2011

j.sz.

28.5.2011 0:6:6

Re: Straż miejska a fotoradar po 1 stycznia 2011

nie jest to prawdą, gdyż żadne rozporządzenie lub jego brak nie może i nie skutkuje pozbawieniem uprawnień nadanych mocą ustaw. Czy Pan Mecenas to wie?

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ