Stwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem

Pytanie:

Organ administracji publicznej, przy przyjmowaniu wniosków o wydanie pozwolenia na budowę zobowiązuje projektantów obiektów budowlanych do potwierdzania przez nich zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów. Czy takie działania organu są zgodne z prawem? Jakie znaczenie prawne ma potwierdzenie przez projektanta, a więc osobę prywatną, zgodności kserokopii dokumentu z oryginałem? Jaką odpowiedzialność ponosi projektant w wypadku dokonania potwierdzenia niezgodnie ze stanem faktycznym? Jeżeli działania organu są wadliwe, to kto może dokonać tych czynności? Czy nie jest obowiązkiem organu wydającego pozwolenie na budowę stwierdzanie zgodności z oryginałem dokumentów stanowiących załączniki do wniosku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku składania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć projekt budowlany (4 egzemplarze) razem z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami określonymi w art. 31 ust. 1 ustawy prawo budowlane, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, ewentualną decyzję o warunkach zabudowy. Ponadto w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego znajduje się regulacja dotycząca sporządzania projektów budowlanych. W szczególności § 6 ust. 4 stanowi, że projekt budowlany sporządza się w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egzemplarza do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, 1 egzemplarza dla organu wydającego pozwolenie na budowę i 2 egzemplarzy dla inwestora. Przepis nie rozróżnia poszczególnych egzemplarzy na kopie lub oryginały. Wydaje się, że wszystkie egzemplarze projektu, o ile spełniają wymogi powyższego rozporządzenia dotyczącego formy projektu, są oryginałami. Warto także zauważyć, że jednym z wymogów zawartych w rozporządzeniu jest zawarcie na stronie tytułowej imion i nazwisk projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę opracowania i podpisy. Z tego należy wnioskować, iż każdy egzemplarz projektu, także ten składany do organu wydającego pozwolenie na budowę, będąc oryginałem, musi być podpisany przez projektantów. Skoro egzemplarz projektu składany do organu administracji winien być oryginałem, to jako taki nie wymaga potwierdzania zgodności z oryginałem.

Odnosząc się do znaczenia prawnego potwierdzenia zgodności z oryginałem kserokopii innych niż projekt dokumentów to, ze względu na brak szczególnej regulacji tej instytucji, należy oprzeć się na ogólnych zasadach postępowania dowodowego procedury administracyjnej. Zgodnie z art. 75 § 1 kpa dowodem może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Potwierdzenie zgodności z oryginałem jest poświadczeniem urzędowym, a nie poświadczeniem osoby prywatnej. Jeżeli w ramach postępowania oryginały dokumentów zostawia się zainteresowanemu organ poświadcza za zgodność z oryginałem bez potrzeby uiszczania opłaty skarbowej, która w innych wypadkach wynosi 5zł za każdą rozpoczętą stronę. Osoba prywatna może natomiast złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

ANDRZEJ

3.9.2011 15:36:26

Re: Stwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem

ODPOWIADAJACY SIE NIE POPISALI, DLATEGO ZE NIE UDZIELILI ODPOWIEDZI NA POSTAWIONE JASNO PYTANIE, DOTYCZACE GŁOWNIE KONIECZNOSCI POTWIERDZANIA KOPI UZGODNIEN, WARUNKOW TECHNICZNYCH ITD WPIETYCH DO PROJEKTU BUDOWLANEGO. nIEPOTZREBNIE WYKUPILEM USLUGE DOSTEPU I UWAZAM TO ZA NACIAGANIE.

Mateja

6.5.2010 16:36:28

Re: Stwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem

4 egzemplarze oryginalne projektu! - Torz to totalna bzdura jest! Projekt powinien zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie! Już samo to, mówi że oryginały mogą się znaleźć tylko w jednym egzemplażu. Pozostałe zawierają kopie uzgodnień i to właśnie o te kopie rozbija się sprawa!!!!!!!!!!!!!! Proszę o interpretację takiego stanowiska Organu!

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: