Szambo na sąsiedniej działce przeszkadza

Pytanie:

Jestem właścicielką nieruchomości. Moi sąsiedzi mają nieszczelne szambo, którego co gorsza prawie nigdy nie opróżniają. Taki stan trwa od kilku lat i mimo, że mam ładny taras i ogródek, praktycznie nie mogę z nich korzystać. Należy zaznaczyć, że szambo jest położone w odległości ok. 0,5 m od naszego ogrodzenia. Nie znam daty budowy szamba, ale to bardzo dawne czasy. Jak skutecznie mogę rozwiązać ten problem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 144 k.c. właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Cytowany przepis stanowi podstawę dla stosowania zasad tzw. prawa sąsiedzkiego. W znacznym uproszczeniu polegają one na tym, że właściciel powinien w taki sposób korzystać ze swojej własności, aby jednocześnie nie utrudniać „ponad przeciętną miarę” korzystania z nieruchomości sąsiednich. Stosownie do art. 222 § 2 k.c. przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Przepis ten reguluje tzw. roszczenie negatoryjne, czyli roszczenie o zaprzestanie naruszeń prawa własności. Za takowe naruszenia należy uznać także wykraczanie przeciwko zasadom prawa sąsiedzkiego, tzn. takie korzystanie z własnej rzeczy, które utrudnia istotnie korzystanie z rzeczy sąsiednich.

Co do zasady samo istnienie zbiornika na nieczystości (szamba) na sąsiedniej nieruchomości nie sposób uznać za naruszenie prawa własności. W tym przypadku jednak takie okoliczności jak to, że po pierwsze zbiornik znajduje się bardzo blisko granicy z gruntem sąsiednim, po drugie nie jest utrzymywany w należytym stanie (tzn. wystarczającą często opróżniana), mogą powodować istotne utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości sąsiednich. Opary wydobywające się z wspomnianej instalacji mogą również być niebezpieczne dla zdrowia. Omawiana sytuacja może zatem stanowić jeden z przypadków niedozwolonej immisji pośredniej, tzn. takiego korzystania z własnej nieruchomości, który choć nie wkracza bezpośrednio w uprawnienia właścicieli nieruchomości sąsiednich, to wpływa w sposób negatywny na funkcjonowanie tych gruntów. W orzecznictwie i piśmiennictwie prawniczym podkreśla się jednak, że powyższe zagadnienie powinno oceniać się obiektywnie. Oznacza to, że samo przekonanie właściciela nieruchomości, że jego sąsiad w sposób niedozwolony utrudnia mu korzystanie z jego rzeczy nie wystarczy dla uznania zasadności roszczenia. Ostatecznie zasadność roszczenia negatoryjnego ocenia Sąd w każdej konkretnej sprawie, na podstawie wszystkich okoliczności danego przypadku.

Realizacja roszczenia negatoryjnego odbywa się na drodze sądowej. Powództwo wytacza się przed Sąd właściwy miejscowo (tzn. ten, w którego obszarze właściwości jest położona nieruchomość). Podstawą prawną roszczenia są przepisy art. 222 § 2 k.c. w zw. z art. 144 k.c.

W pozwie powinno się wskazać przeciwnika procesowego oraz opisać dokładnie całą sytuację oraz sformułować żądanie zaniechania naruszenia prawa oraz wskazania sposobu w jaki ma to nastąpić (np.: usunięcia zbiornika nieczystości, przeniesienia go w inne miejsce, zabezpieczenie go w szczelny sposób itp.).

Odnośnie innych sposobów zwalczania powyższego problemu, należy wskazać na te wynikające z prawa budowlanego. Twierdzi się, że zbiornik na nieczystości jest nieszczelny, co może świadczyć o tym, że nie jest on utrzymywany w należytym stanie technicznym. Zgodnie z art. 61 prawa budowalnego: właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2. Ten ostatni przepis stanowi, że obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7. Sankcja za nie dopełnienie powyższego przepisu została przewidziana w art. 91a prawa budowlanego, który stanowi: Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

O niedopełnieniu obowiązku utrzymania obiektu budowlanego (zbiornika) w należytym stanie technicznym (tj. odpowiedniej szczelności) powinno się zawiadomić właściwy miejscowo organ nadzoru budowlanego. Nadto czyn z art. 91a prawa budowlanego stanowi przestępstwo (zagrożone karą do 1 roku pozbawienia wolności), o którego popełnieniu można także zawiadomić właściwą miejscowo prokuraturę. Zaznaczyć należy, że zastosowanie wskazanej wyżej sankcji jest uzależnione od złego stanu technicznego omawianego zbiornika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.10.2016

  Kiedy można budować w granicy ?

  Zasady budowania w granicach nieruchomości reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...)

 • 4.1.2018

  Zmiany w projektowaniu budynków

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje podpisana 14 listopada 2017 r. przez ministra infrastruktury i budownictwa nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać (...)

 • 8.3.2017

  Odległość ściany od granicy działki...

  W przypadku, gdy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono sytuowanie budynku w zabudowie jednorodzinnej, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych (...)

 • 6.2.2015

  Zmiany w prawie budowlanym 2015

  Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym - rozszerzenie inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, uproszczenie projektu i wiele innych udogodnień.

 • 8.4.2015

  Immisje - czyli co zrobić, jeżeli sąsiad zakłóca korzystanie z mieszkania lub działki?

  Pomiędzy sąsiadami nieruchomości bardzo często dochodzi do napięć, które powodują, że mieszkanie w danych warunkach staje się uciążliwe. Spowodowane jest to niejednokrotnie tym, że właściciel (...)