e-prawnik.pl Porady prawne

Szkoły publiczne a niepubliczne

Pytanie:

Będąc stowarzyszeniem prowadzimy publiczną szkołę podstawową. Czy istnieje możliwość przekształcenia szkoły z publicznej w niepubliczną?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Szkoły publiczne a niepubliczne

Rzeczywiście w praktyce spotyka się tego typu przekształcenia. Możliwe jest przekształcenie ze szkoły publicznej w niepubliczną (i na przykład prowadzenie jest przez jakieś stowarzyszenie).

O przekształceniu w ustawie o systemie oświaty jest mowa tylko w jednym miejscu. Zgodnie z artykułem 59 ustęp 6 ustawy o systemie oświaty przepisy ust. 1-5 i art. 58 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki.

Zatem przekształcenie - możliwość jego przeprowadzenia - jest możliwe, na co wskazuje powyższy przepis. Odbywać się to ma z zachowaniem takich zasad, jak przy zakładaniu szkoły lub placówki. Zgodnie zatem z powołanym przepisem „Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jej typ, nazwę i siedzibę” - te same czynności konieczne są w przypadku przekształcania. Akt założycielski szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny, powinien poza tym określać także jej zasięg terytorialny (obwód), w szczególności nazwy miejscowości (w miastach nazwy ulic lub ich części) należących do jej obwodu, a w przypadku szkoły podstawowej także podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne. Szkole publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego nie ustala się obwodu, chyba że osoba prowadząca wystąpi z takim wnioskiem. Nie ustala się obwodów szkołom specjalnym, szkołom integracyjnym, szkołom dla mniejszości narodowych, szkołom artystycznym oraz szkołom sportowym i szkołom mistrzostwa sportowego.

Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkół artystycznych - zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydanego w odniesieniu do szkół realizujących kształcenie ogólne po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Wniosek o udzielenie zezwolenia, łącznie z projektami aktu założycielskiego i statutu, powinien być złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą odpowiednio organu jednostki samorządu terytorialnego, albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Re: Szkoły publiczne a niepubliczne

Wanda Pakulniewic

30.3.2018 0:6:0

Re: Szkoły publiczne a niepubliczne

Przykro mi, ale nie jest prawdą, że istnieje możliwość przekształcenia szkoły publicznej w szkołę niepubliczną. Przepisy nie przewidują takiej procedury. Trzeba zlikwidować szkołę publiczną (ogłosić likwidację właściwym organom i rodzicom do końca lutego) a utworzyć szkołę niepubliczną (wpisać do ewidencji szkół i placówek niepublicznych). Można zaproponować uczniom, nauczycielom, innym pracownikom dalszą współpracę, ale w nowej szkole.

Re: Szkoły publiczne a niepubliczne

kubinio

6.2.2011 22:46:55

Re: Szkoły publiczne a niepubliczne

Witam serdecznie. Ostatnio jako mieszkaniec małej miejscowości spotkałem się z tematem przekrztałcenia szkoły podstawowej w niepubliczną, pod opieke stowarzyszenia. Podobno wiąrze się to z pewnymi oszczędnościami. A jak to może funkcjonować? Czy takie działanie jest korzystne?

Re: Szkoły publiczne a niepubliczne

osoba zaintereso

30.1.2011 12:57:1

Re: Szkoły publiczne a niepubliczne

Dzien dobry ja mam pytanie odnośnie szkół tzw. " Stowarzyszeń" czym ta szkoła różni się od szkoły publicznej?. Jakie konsekwencje ponoszą nauczyciele, rodzice a w szczególności dzieci przebywające w niej? jeżeli zostaje przekształcana szkoła publiczna w stowarzyszenie.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ