Tajemnica przedsiębiorstwa przed sądem

Pytanie:

"W sprawie gospodarczej przeciwnik zażądał dokumentów finansowych mojej firmy. Dokumenty te dotyczą m.in. wyników finansowych, umów, itp. i nie są to dokumenty powszechnie dostępne. Czy wysyłając je do sądu wraz z odpisami dla przeciwnika mogę wnioskować, żeby sąd przeprowadził rozprawę w części dotyczącej tych dokumentów za zamkniętymi drzwiami? Czy mogę również wnosić, aby sąd doręczając odpis dokumentów przeciwnikowi zakazał mu ich udostępniania w jakiejkolwiek formie osobom trzecim?"

Odpowiedź prawnika: Tajemnica przedsiębiorstwa przed sądem

Zgodnie z art. 479 [10] kpc sąd na wniosek strony zarządza odbycie posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych także wtedy, gdy mogą być ujawnione okoliczności stanowiące tajemnicę jej przedsiębiorstwa. Jeszcze większe ograniczenie, bo blokujące dostęp do takich dokumentów nawet stronie przeciwnej, zawierają przepisy dotyczące postępowania w sprawach o ochronę konkurencji i konsumentów. Przepisy procedury cywilnej nie regulują natomiast w tym zakresie kwestii nie związanych z samym postępowaniem.

Kwestie te reguluje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z jej art. 11 czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Przepisu tego nie stosuje się wobec osoby, która od nieuprawnionego nabyła, w dobrej wierze, na podstawie odpłatnej czynności prawnej, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Sąd może zobowiązać nabywcę do zapłaty stosownego wynagrodzenia za korzystanie z nich, nie dłużej jednak niż do ustania stanu tajemnicy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 5 września 2001 r. (I CKN 1159/00, OSNC 2002, nr 5, poz. 67) przepis art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wyklucza objęcie tajemnicą informacji, które osoba zainteresowana może uzyskać w zwykłej i dozwolonej drodze. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Antymonopolowego z 6 grudnia 1995 r. (XVII Amr 2/95, „Wokanda" 1997, nr 3, s. 60), wyniki finansowe działalności stowarzyszenia, jak i regulamin repartycji wynagrodzeń autorskich spełniają kryteria tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jak widać z powyższego obowiązek strony przeciwnej do zachowania poufności wynika z powyższych przepisów. Jak się wydaje sąd nie mógłby też zobowiązać strony do zachowania w tajemnicy danych wynikających z dokumentów w wyroku czy postanowieniu, nie jest to bowiem przedmiotem niniejszej sprawy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika