Uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni

Pytanie:

Kto posiada kompetencję do podpisywania uchwał Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni - Prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczący i sekretarz), czy też Komisja wniosków i uchwał? Czy jest to doprecyzowane w przepisach Ustawy Prawo Spółdzielcze?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prawo spółdzielcze przewiduje generalny prymat postanowień statutu spółdzielni w zakresie funkcjonowania jej organów. Nie dotyczy to jednak walnego zgromadzenia spółdzielni. Art. 35 par. 5 stanowi, iż tryb zwoływania posiedzeń oraz sposób i warunki podejmowania uchwał określa statut lub przewidziane w nim regulamin organów, odnosi się on jednak wprost jedynie do rady nadzorczej, zarządu, zebrań grup członkowskich, o ile funkcjonują w spółdzielni oraz innych organów składających się z członków spółdzielni, przewidzianych w statucie. Gdy chodzi o walne zgromadzenie członków spółdzielni, art. 41 par. 3 Prawa spółdzielczego rozstrzyga, że z obrad walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz przez inne osoby wskazane w statucie. Minimalnym zatem wymogiem w zakresie podpisania uchwał zgromadzenia jest, aby dokonał tego przewodniczący walnego zgromadzenia. Statut może dodatkowo przewidywać, że uczynią to również inne osoby.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: