Uchylanie się od służby wojskowej

Pytanie:

Syn siostry był na komisji wojskowej i dostał kategorie stwierdzającą, że jest w pełni zdolny do odbycia służby wojskowej. Obecnie ma 24 lata, nie uczy sie, od pewnego czasu przychodzą mu listy odnośnie wojska, ale on nie odbiera ich tylko odsyła z powrotem. Podejrzewam, że uchyla się od służby wojskowej. Chciałabym się dowiedzieć jakie konsekwencje mu grożą, jak długo będą jeszcze takie listy przychodzić i jaka jest dalsza procedura prawna w takim przypadku? Czy i jak można ubiegać sie o zastępczą służbę wojskowa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na podstawie art. 61 ustawy o Powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, powołani do czynnej służby wojskowej są obowiązani stawić się do tej służby w określonym terminie i miejscu. Stają się oni żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z chwilą stawienia się do tej służby w określonym miejscu. W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z art. 228 ustawy o Powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, kto w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej albo innej służby przewidzianej w ustawie dopuszcza się czynu określonego w art. 224, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2.

Z kolei art. 224 w/w ustawy, wskazuje - kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie:  

 1. nie zgłasza się do rejestracji albo nie stawia się do poboru przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, 

 2. nie zgłasza się w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony,  

 3. nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim,  

 4. nie zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące pracownika o jego zatrudnieniu i zwolnieniu oraz o kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku,  

 5. nie zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące studenta (ucznia) o przyjęciu go do szkoły, skreśleniu z listy studentów (uczniów), wydaleniu, udzieleniu mu urlopu w nauce oraz o ukończeniu przez niego studiów (nauki),

 6. nie dopełnia w określonym terminie wojskowego obowiązku meldunkowego,

 7. zmienia miejsce pobytu bez uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej,

 8. opuszcza terytorium Państwa lub przebywa za granicą bez zezwolenia organów wojskowych,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Jak więc wynika z w/w przepisów, jeżeli poborowy nie będzie nadal odbierał korespondencji, wówczas może on zostać doprowadzony przez Policje do odpowiedniej jednostki wojskowej, a następnie ukarany. Fakt nieodbierania przez poborowego korespondencji nie jest jednoznaczny z brakiem doręczenia, albowiem w takim przypadku będziemy mieli do czynienia z tzw. domniemaniem doręczenia wynikającym z art. 44 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z tym przepisem, w razie niemożności doręczenia pisma:

 • poczta przechowuje pismo przez okres czternastu dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez pocztę, 

 • pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) - w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ.

Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa powyżej (14 dni), a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

Zasady przeznaczania do służby zastępczej, kierowania do jej odbycia oraz odbywania służby zastępczej przez podlegających obowiązkowi służby wojskowej, którym przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na pełnienie tej służby, zostały uregulowane z ustawie o służbie zastępczej. Zgodnie z przepisami tej ustawy, poborowy, który został przeznaczony do odbycia zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego, może złożyć wniosek o przeznaczenie go do służby zastępczej. Wniosek taki powinien w szczególności zawierać:

 • oświadczenie o wyznawanych przekonaniach religijnych;

 • wskazanie w wyznawanej doktrynie religijnej podstawy wyłączającej możliwość odbywania służby wojskowej oraz wykazać rzeczywiste związki z wyznawaną doktryną religijną lub wskazać wyznawane zasady moralne, które pozostają w sprzeczności z obowiązkami żołnierza odbywającego służbę wojskową.

Poborowy, który złożył wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tego wniosku nie może być powołany do służby wojskowej. Wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej poborowy składa na piśmie do właściwej komisji wojewódzkiej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień, najpóźniej w dniu doręczenia mu karty powołania do odbycia służby wojskowej Orzeczenie o przeznaczeniu do służby zastępczej wydaje komisja wojewódzka do spraw służby zastępczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • W lutym rusza kwalifikacja wojskowa

  Tegoroczna kwalifikacja wojskowa będzie trwała od 4 lutego do 26 kwietnia. Obejmie ona około 210 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2000 roku. Poza tym przewidziano podwyżki (...)

 • Trwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa

  Tegoroczna kwalifikacja wojskowa będzie trwała do 28 kwietnia. Obejmie około 220 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1999 roku. Każda osoba podlegająca (...)

 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy przysługuje i jak go wyliczyć?

  W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zatem ekwiwalent (...)

 • Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

  Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Za każdy dzień ćwiczeń żołnierzowi przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Dodatkowo (...)

 • Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

  Prawo do zasiłku będziesz miał od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla Ciebie propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania (...)

NA SKÓTY