Uchylenie decyzji podatku od nieruchomości

Pytanie:

W wyniku wszczętego postępowania administracyjnego na początku 2007 roku Prezydent Miasta wydał decyzje w podatku od nieruchomości za 2006 i 2007 rok. W wyniku mojego odwołania na otrzymane decyzje ustalające podatek od nieruchomości na rok 2006 i 2007 Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło wspomniane decyzje i przekazało sprawę Prezydentowi Miasta do ponownego rozpatrzenia. Podstawą mojego odwołania był operat szacunkowy biegłego sądowego, który ustalił iż przedmiotowa nieruchomość będąca przedmiotem opodatkowania posiada inną, mniejszą powierzchnię użytkową niż ta, którą organ I instancji przyjął w ustaleniu podatku od nieruchomości na 2006 i 2007 rok. W obiegu prawnym istnieją również decyzje Prezydenta Miasta ustalające podatek od nieruchomości na 2004 i 2005 rok, które posiadają wadę prawną tę samą, która była podstawą uchylenia decyzji na rok 2006 i 2007, to znaczy naliczono podatek od powierzchni innej niż faktycznie posiada przedmiotowa nieruchomość. Czy w takiej sytuacji Samorządowe Kolegium Odwoławcze lub Prezydent Miasta winno wszcząć z urzędu postępowanie mające na celu stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta w podatku od nieruchomości na 2004 i 2005 rok, skoro postępowanie w przedmiocie ustalenia podatku od tej samej nieruchomości ujawniło inną powierzchnię użytkową niż przyjęta przez organ podatkowy. Czy w takiej sytuacji jako współwłaściciel muszę zwrócić się osobiście z wnioskiem o wszczęcie takiego postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta na rok 2004 i 2005?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji i nieznane organowi, który wydał decyzję.

Okolicznościami faktycznymi uzasadniającymi wznowienie postępowania wydaje się być w szczególności ujawniona pomyłka odnośnie przedmiotu opodatkowania, np. zawyżenie powierzchni nieruchomości.

Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony (art. 241 § 1 Ordynacji podatkowej). W przypadku jednak, gdy decyzja została wydana na niekorzyść strony (np. powierzchnia nieruchomości została zawyżona) o wznowienie powinna wnosić strona. Organ wznowiłby postępowanie z urzędu, gdyby powierzchnia została zaniżona.

W razie dopuszczalności wznowienia postępowania organ podatkowy wydaje postanowienie o wznowieniu postępowania (art. 243 § 1 Ordynacji podatkowej). Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przesłanek wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy (art. 243 § 1 Ordynacji podatkowej).

Organem właściwym w sprawach wymienionych w art. 243 jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji (art. 244 § 1 Ordynacji podatkowej).

Jak stanowi art. 245 § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 243 § 2 wydaje decyzję, w której w szczególności:

 1. uchyla w całości lub w części decyzję dotychczasową, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek określonych w art. 240 § 1, i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub umarza postępowanie w sprawie, albo
 2. odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli nie stwierdzi istnienia przesłanek określonych w art. 240 § 1.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.3.2018

  Przerwanie biegu terminu przedawnienia

  Uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje unicestwienie materialnoprawnego skutku zastosowania (...)

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 21.3.2017

  Uchylenie lub zmiana prawomocnej decyzji ZUS

  Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – przyjęta przez parlament - określa zasady weryfikacji decyzji (...)

 • 17.9.2018

  Jak odwołać się od mandatu drogowego?

  Jeśli wystawiono ci mandat drogowy, a masz pewność, że wypisano ci go niesłusznie, pamiętaj, że jest tylko kilka przypadków, kiedy można go uchylić. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób (...)

 • 13.3.2017

  Reprywatyzacja do weryfikacji...

  Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa zakłada powołanie specjalnej Komisji. (...)