e-prawnik.pl Porady prawne

Udostępnianie informacji gospodarczych

Pytanie:

Chciałabym otworzyć działalność gospodarczą, która będzie się zajmować udostępnianiem informacji gospodarczych. Czy można prowadzić tego typu działalność?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Udostępnianie informacji gospodarczych

8.4.2011

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania może następować wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej. Biuro takie, może zostać utworzone wyłącznie w formie spółki akcyjnej, o kapitale zakładowym nie mniejszym niż 4 000 000 złotych. Należy przy tym pamiętać, że akcje biura powinny być akcjami imiennymi. Nie jest dopuszczalna zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Ponadto akcje, których łączna wartość nominalna nie przekracza kwoty 4 000 000 złotych, mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne i są opłacone w całości przed zarejestrowaniem biura. Dodatkowym obligatoryjnym wymaganiem dla takiego Biura jest obowiązane do zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody ( popularnie zwanym OC ), która może wyniknąć w związku z działalnością biura. Zabezpieczenie może nastąpić w drodze zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zlecenia udzielenia gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego.

            Konieczną przesłanką do rozpoczęcia działalności gospodarczej w tej formie jest zarejestrowanie spółki oraz uchwalenie przez zarząd biura regulaminu zarządzania danymi. Muszą się w nim znaleźć szczegółowe zasady przekazywania informacji gospodarczych do biura, zabezpieczenia tych informacji, z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych, usuwania informacji gospodarczych, ujawniania informacji gospodarczych, prowadzenia rejestru zapytań obejmujący datę ujawnienia informacji gospodarczych, oznaczenie podmiotu, któremu informacje gospodarcze ujawniono oraz ujawnione dane. Regulamin musi też określać sposób aktualizacji informacji gospodarczych. Regulamin podlega obowiązkowemu zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze decyzji wydawanej, po zasięgnięciu opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zatwierdzony regulamin ogłasza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ