Ugoda z pracodawcą

Pytanie:

Pracownik w dwóch pojedynczych sytuacjach wyrządził materialną szkodę pracodawcy, do czego się przyznał i postawił na ugodę z pracodawcą. Ugoda opiewała na znacznie wyższą kwotę niż szkoda jaką pracownik wyrządził. Pracownik ustosunkował się i spłacił pracodawcę w kwocie jaka została ujęta na ugodzie. Następnie po 7 dniach pracodawca żąda anulowania poprzedniej ugody i podpisania nowej, zastraszając pracownika procesem sądowym, mając nowe zarzuty z którymi pracownik się nie zgadza. Stąd moje pytanie czy pracodawca po wcześniejszym podpisaniu ugody z pracownikiem (pozasądowej) ma prawo do takiego postępowania oraz co w takiej sytuacji może zrobić pracownik, biorąc pod uwagę to, że mogłoby dojść do procesu sąd brałby pod uwagę okoliczności łagodzące takiej takie jak: przyznanie się do winy, chęć zadośćuczynienia oraz skruchę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 114 k.p. pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi względem niego odpowiedzialność materialną. Ustawodawca dopuszcza dwie możliwości dochodzenia odszkodowania przez pracodawcę. W razie niedojścia stron do porozumienia na zasadzie ugody, pracodawcy pozostaje droga sądowa. Jeżeli jednak pracodawca i winny wyrządzenia szkody pracownik zawarli ugodę, w której ustalili wysokość odszkodowania oraz warunki jego spłaty to ugoda taka wiąże obie strony od chwili jej zawarcia. W związku z tym pracodawca nie ma już w stosunku do pracownika ( po zapłaceniu przez niego kwoty wynikającej z ugody ) żadnych dalszych roszczeń. Skoro pracodawca zgodził się na uzgodnioną w ugodzie kwotę, a następnie ją przyjął, należy uznać, że wystarczała ona do zaspokojenia jego wszelkich roszczeń względem pracownika wynikających z sytuacji spowodowania szkody. Jeżeli mimo tego pracodawca będzie chciał dochodzić dalszych roszczeń może on wystąpić na drogę sądową. W takim przypadku jednak należy przedstawić sądowi zawartą wcześniej ugodę regulującą kwestię wyrządzenia szkody i uzyskanego odszkodowania. Będzie to potraktowane jako zarzut niweczący ( peremtoryjny ) i jako taki powinno skutkować oddaleniem powództwa. Należy w tym miejscu dodać, że zgodnie z art. 115 k.p. pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę jedynie w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Wobec tego ugoda, która opiewa na kwotę odszkodowania wyższą niż należna została zawarta z naruszeniem przepisów prawa. W razie skierowania sprawy na drogę sądową pracownik na ogólnych zasadach wynikających z art. 189 k.p.c. będzie mógł dochodzić uznania ugody za nieważną. Należy jednak podkreślić, że w razie uznania ugody za nieważną sąd pracy będzie mógł tylko i wyłącznie obniżyć kwotę odszkodowania dla pracodawcy do poziomu rzeczywistej straty ( art. 121 k.p. ).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • Strony stosunku pracy

  Stosunek pracy jest to stosunek prawny między pracownikiem a pracodawcą. Stronami stosunku pracy są więc pracownik i pracodawca.

 • Zawarcie ugody administracyjnej

  Ugoda administracyjna może być zawarta tylko w sprawie administracyjnej. Do ugody może dojść tylko w postępowaniu administracyjnym i przed organem, który postępowanie to prowadzi. Ugoda administracyjna (...)

 • Koniec sporu Comarch - ZUS

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł z konsorcjum Comarch sądowną ugodę. Oznacza to definitywne zakończenie sporu dotyczącego częściowego rozwiązania umowy na utrzymanie kompleksowego systemu (...)

 • Ugoda pozasądowa

  Uczestnicząc w obrocie gospodarczym, jesteśmy stale związani różnego rodzaju stosunkami prawnymi z wieloma podmiatami. Wcześniej czy później na tle któregoś z nich może powstać (...)

NA SKÓTY