Prawo pracy: Odpowiedzialność materialna

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

24.11.2015

Do podstawowych obowiązków pracowniczych należy m.in. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku oraz przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych. W celu wyegzekwowania tych obowiązków (...)

Weksle w stosunku pracy

Weksle w stosunku pracy

19.3.2014

Podstawą odpowiedzialności pracownika jest jego wina. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. Zasadą jest, że pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy z winy nieumyślnej w wysokości (...)

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie - opinia prawna

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie - opinia prawna

24.5.2010

Odpowiedzialność za szkodę powstałą w mieniu w pełnej wysokości przy czym pracodawca jest obowiązany, żądając odszkodowania, tylko do udowodnienia, że szkoda w mieniu powierzonym zaistniała. Pracodawca nie musi udowadniać winy w spowodowaniu szkody. W razie powierzenia pracownikowi mienia (...)

Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika - opinia prawna

Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika - opinia prawna

21.11.2008

Pracodawca ma obowiązek wskazać w piśmie rozwiązującym umowę o pracę bez wypowiedzenia przyczyny jej rozwiązania. Nie może jednak poprzestać na podaniu samej podstawy prawnej np. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracownika i popełnienie przestępstwa. Musi wskazać, o jaki (...)

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

7.12.2004

Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna uczelni na wniosek rzecznika dyscyplinarnego. Rzeczników dyscyplinarnych uczelni powołuje rektor, a rzeczników komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego spośród (...)

Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy

Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy

7.12.2004

Odpowiedzialność pracodawcy może być również wynikiem naruszenia przez pracodawcę obowiązku przeciwdziałania mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu (...)

Kary porządkowe nakładane na pracownika - opinia prawna

Kary porządkowe nakładane na pracownika - opinia prawna

3.12.2004

Dwa rodzaje kar porządkowych: karę upomnienia i karę nagany może pracodawca stosować za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Kara pieniężną z kolei można być wymierzona pracownikowi (...)