Odpowiedzialność materialna

Czy można obciążyć kosztami pracownika za źle wykonaną pracę?

Czy można obciążyć kosztami pracownika za źle wykonaną pracę?

Czy można obciążyć kosztami pracownika za źle wykonaną pracę? Jeśli "tak" to do jakiej wysokości?

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

W jaki sposób pracownik może uwolnić się od odpowiedzialności za prawidłowo powierzone mu mienie z obowiązkiem zwrotu?

Odpowiedzialność za mandat karny nałożony na pracownika

Odpowiedzialność za mandat karny nałożony na pracownika

Czy pracownik, który dostaje mandat za przekroczenie prędkości jadąc służbowym samochodem, może przerzucić koszty mandatu na swojego pracodawcę?

Umowa o wspólną odpowiedzialność materialną funkcjonariuszy policji za szkody spowodowane powstaniem niedoboru w powierzonym im łącznie mieniu

Umowa o wspólną odpowiedzialność materialną funkcjonariuszy policji za szkody spowodowane powstaniem niedoboru w powierzonym im łącznie mieniu

Czym charakteryzuje się umowa o wspólną odpowiedzialność materialną funkcjonariuszy za szkody spowodowane powstaniem niedoboru w powierzonym im łącznie mieniu?

Odpowiedzialność za mienie powierzone przez pracodawcę

Odpowiedzialność za mienie powierzone przez pracodawcę

Kiedy mimo powierzenia mienia pracownikowi nie ponosi on za nie odpowiedzialności?

Warunki powstania odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie

Warunki powstania odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie

Kiedy dochodzi do skutecznego powierzenia mienia pracownikowi uzasadniającego jego odpowiedzialność?

Jednoosobowa odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Jednoosobowa odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Czy do przyjęcia odpowiedzialność jednego pracownika za powierzone mienie konieczna jest odrębna umowa?

Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

Jak kształtuje się odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie?

Procedura dochodzenia odszkodowania od pracownika, który wyrządził szkodę na rzecz przedsiębiorstwa

Procedura dochodzenia odszkodowania od pracownika, który wyrządził szkodę na rzecz przedsiębiorstwa

Mój pracownik, nienależycie wykonując swoje obowiązki, wyrządził szkodę na rzecz przedsiębiorstwa. Jaka jest procedura dochodzenia odszkodowania?

Dochodzenie roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody - termin przedawnienia

Dochodzenie roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody - termin przedawnienia

Chciałbym dochodzić odpowiedzialności materialnej od byłego już pracownika, który nienależycie wykonywał swoje obowiązki. Jaki jest termin dochodzenia moich roszczeń?

Odszkodowanie od pracownika, który nienależycie wykonuje swoje obowiązki

Odszkodowanie od pracownika, który nienależycie wykonuje swoje obowiązki

Mój pracownik wyrządził szkodę, za którą nałożona została kara przez organ administracyjny. Czy mogę domagać się odszkodowania od pracownika, jeśli tak to w jakiej wysokości?

Odpowiedzialność pracownika za nienależyte wykonywanie obowiązków

Odpowiedzialność pracownika za nienależyte wykonywanie obowiązków

W wyniku kontroli przeprowadzonej w mojej firmie, została nałożona na mnie kara. Spowodowane było to tym, iż pracownik - kierowca nie przestrzegał czasu pracy. Czy możliwe jest by obarczyć pracownika (...)

Przesłanki pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności materialnej, w przypadku nienależytego wykonywania swoich obowiązków

Przesłanki pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności materialnej, w przypadku nienależytego wykonywania swoich obowiązków

Jakie przesłanki muszą być spełnione, by pociągnąć pracownika, który nie wykonuje należycie swoich obowiązków, do odpowiedzialności materialnej?

Odpowiedzialność pracownika za nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych

Odpowiedzialność pracownika za nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych

Zatrudniam pracownika, który nienależycie wykonuje swoje obowiązki. Czy mogę nałożyć na niego karę?

Odpowiedzialność pracownika za mienie inne niż mu powierzone

Odpowiedzialność pracownika za mienie inne niż mu powierzone

Czy pracownik ponosi odpowiedzialność za mienie niepowierzone?

Uchlenie się od odpowiedzialności za powierzone pieniądze

Uchlenie się od odpowiedzialności za powierzone pieniądze

W jaki sposób pracownik może uchylić się od odpowiedzialności za powierzoną mu do przeniesienia sumę pieniężną?

Odpowiedzialność pracownika za powierzoną gotówkę

Odpowiedzialność pracownika za powierzoną gotówkę

Jak kształtuje się odpowiedzialność pracownika za powierzoną mu sumę pieniężną?

Odpowiedzialność materialna pracownia

Odpowiedzialność materialna pracownia

Na czym polega odpowiedzialność materialna pracownika?

Wyrządzenie szkody przez pracownika a jego odpowiedzialność względem pracodawcy

Wyrządzenie szkody przez pracownika a jego odpowiedzialność względem pracodawcy

Jeśli pracownik wyrządził szkodę pracodawcy, to na jakiej zasadzie on odpowiada i w jakim rozmiarze? Na kim spoczywa ciężar dowodu?

Odpowiedzialność pracownika za podanie fałśzywych danych pracodawcy

Odpowiedzialność pracownika za podanie fałśzywych danych pracodawcy

Jakie konsekwencje poniesie osoba, która ma być zatrudniona, albo która już pracuje w firmie, jeśli nie chce podać wszystkich swoich danych lub dane te sfałszuje?

Roszczenie regresowe pracodawcy wobec bezpośredniego sprawcy mobbingu

Roszczenie regresowe pracodawcy wobec bezpośredniego sprawcy mobbingu

Czy pracodawca, który poniósł odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez mobbing, ma prawo do roszczenia regresowego wobec bezpośredniego sprawcy mobbingu?

Fałszywe dane a odszkodowanie dla pracodawcy

Fałszywe dane a odszkodowanie dla pracodawcy

Czy pracownik, który dopuścił się sfałszowania danych, które przekazał pracodawcy, a na podstawie których został skierowany na szkolenie, ma obowiązek zwrócić pracodawcy koszty szkolenia?

Odpowiedzialność pracownika za szkody

Odpowiedzialność pracownika za szkody

Jak wygląda odpowiedzialność pracownika za szkody poniesione przez pracodawcę?

Zwiększona odpowiedzialoność pracownika za wyrządzone szkody

Zwiększona odpowiedzialoność pracownika za wyrządzone szkody

Czy istnieją sytuacje, gdy ograniczenie odpowiedzialności pracownika za wyrządzone szkody, przekracza kwotę trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Ugoda a odszkodowanie pracownika za wyrządzone szkody

Ugoda a odszkodowanie pracownika za wyrządzone szkody

Jak wygląda kwestia wysokości odszkodowania za szkody wyrządzone przez pracownika swojemu pracodawcy, jeśli w sprawie zawierana jest ugoda?

Pełna odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy

Pełna odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy

Jak na gruncie kodeksu pracy należy rozumieć pełną odpowiedzialność pracownika za szkody, wyrządzone pracodawcy?

Uprawnienia pracownika w stosunku do pracodawcy, jeśli ten nie udzieli mu urlopu w okresie wypowiedzenia

Uprawnienia pracownika w stosunku do pracodawcy, jeśli ten nie udzieli mu urlopu w okresie wypowiedzenia

Czy pracownikowi przysługują jakieś uprawnienia w stosunku do pracodawcy, jeśli ten nie udzieli mu urlopu w okresie wypowiedzenia?

Odpowiedzialność pracodawcy za pracownika

Odpowiedzialność pracodawcy za pracownika

Pracownik firmy zniesławił klienta przez internet.czy i jakie konsekwencje prawne może ponieść firma jeżeli jej pracownik zniesławił klienta przez internet ?

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Czy z pracownikiem, któremu dano w używanie laptop, telefon komórkowy i samochód służbowy, można podpisać umowę o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie? Czy w przypadku zagubienia (...)

Odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność pracownika

Ponad pół roku temu jako handlowiec pomyliłem się - zamawiając inny typ urządzenia dla klienta. Oczywiście klient odmówił odbioru i sprzęt został na stanie w magazynie. Czy z tego tytułu pracodawca (...)

Odpowiedzialność pracownika za szkodę

Odpowiedzialność pracownika za szkodę

Pracownik działu kadr przygotowywując dokumety emerytalne pracownikowi odchodzącemu na emeryturę pominął w nich okres służby wojskowej. Emerytura została przyznana, przy czym z uwagi nieuwzględnienie (...)

Prawo do potrącenia odszkodowania z pensji

Prawo do potrącenia odszkodowania z pensji

Mój syn jest zatrudniony na stacji benzynowej na kasie na umowę o pracę. Zarabia bardzo niewiele. Na koniec miesiąca odliczono mu od pensji brak w kasie 90 zł., który powstał w wyniku popełnionej (...)

Ugoda z pracodawcą

Ugoda z pracodawcą

Pracownik w dwóch pojedynczych sytuacjach wyrządził materialną szkodę pracodawcy, do czego się przyznał i postawił na ugodę z pracodawcą. Ugoda opiewała na znacznie wyższą kwotę niż szkoda (...)

Ugoda przy winie umyślnej pracownika-szkoda

Ugoda przy winie umyślnej pracownika-szkoda

Pracownik prosi pracodawcę o rozłożenie na 24 raty spłaty kwoty zażądanej przez pracodawcę w związku z naprawieniem szkody osobie trzeciej, jaką wyrządził umyślnie ten pracownik w związku (...)

Odpowiedzialność pracownika za szkodę

Odpowiedzialność pracownika za szkodę

Sąd zasądził od pracodawcy zadośćuczynienie na rzecz byłej pracownicy za molestowanie seksualne w pracy przez jej przełożonego. Po oddalonej apelacji pracodawcy wyrok jest prawomocny i pełnomocnik (...)

Działalność konkurencyjna byłego dyrektora

Działalność konkurencyjna byłego dyrektora

Były dyrektor odszedł z firmy, próbuje przekonać kilku naszych dostawców aby rozpoczęli współpracę z jego nową firmą. Nie był podpisany kontrakt o działalności konkurencyjnej po zakończeniu (...)

Okoliczności zwolnienia w świadectwie pracy

Okoliczności zwolnienia w świadectwie pracy

Pracownik zatrudniony na stanowisku zaopatrzeniowca otrzymywał od Pracodawcy określone kwoty pieniężne tytułem zakupu materiału - do rozliczenia ( w umowie o prace brak stwierdzenia o odpowiedzialności (...)

Zwrot mienia powierzonego pracownikowi

Zwrot mienia powierzonego pracownikowi

Spółka zatrudnia pracownika w oparciu o umowę o prace na czas nieokreślony. Pracownik otrzymał do celów służbowych telefon, notebooka, samochód, klucze do biura. Pracodawca zamierza zwolnic tego (...)

Odpowiedzialność pracownika za wypadek

Odpowiedzialność pracownika za wypadek

Jeden z samochodów służbowych firmy posiadał wyłącznie polisę OC. Pracownik jadąc tym samochodem spowodował wypadek z własnej winy włączając się do ruchu w miejscu, w którym ciężarówka (...)

Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy

Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy

Pracownik zatrzymał pieniądze firmowe na poczet przypadającej mu wypłaty i porzucił pracę. Czy są podstawy prawne do domagania się zwrotu pieniędzy od pracownika i odszkodowania za porzucenie (...)

Umowa o powierzeniu mienia pracownikowi

Umowa o powierzeniu mienia pracownikowi

Pan X został zatrudniony w firmie Y. Otrzymał do dyspozycji służbowy telefon oraz komputer typu laptop. Czy pracodawca samorządowy jest zobowiązany do spisania umowy z pracownikiem, dotyczącej warunków (...)

Odpowiedzialność za powierzone mienie

Odpowiedzialność za powierzone mienie

Pracodawca w zarządzeniu organizacyjnym narzuca na nas pewne obowiązki gromadzenia dokumentów i ponoszenia za te dokumenty pełnej odpowiedzialności. Jednak nie zapewnia się pomieszczeń i odpowiednich (...)

Nadużycie służbowego telefonu

Nadużycie służbowego telefonu

Jestem dyrektorem jednostki podległej samorządowi terytorialnemu. Moja pracownica nadużyła służbowego telefonu, prowadząc z niego prywatne rozmowy, co naraziło instytucję na straty rzędu 1200 (...)

Roszczenie główne a weksel gwarancyjny

Roszczenie główne a weksel gwarancyjny

Powód wniósł o zapłatę za weksel będący gwarancją zapłaty za niedobory remanentowe. Chcę wystąpić o przedawnienie roszczenia z tytułu niedoborów. Jakie skutki ujemne niesie za sobą przedawnienie (...)

Podejrzenie o kradzież przez pracowników

Podejrzenie o kradzież przez pracowników

Jestem właścicielem pawilonu handlowego. Sprzedażą towaru zajmuje się sam, jak i zatrudniam kilku pracowników. Od jakiegoś czasu zaobserwowałem, że towary giną. Jestem przekonany, że dzieje (...)

Przedawnienie w sprawach z zakresu prawa pracy

Przedawnienie w sprawach z zakresu prawa pracy

Jestem pozwanym w sprawie dotyczącej odpowiedzialności materialnej pracownika. Chcę wnieść o przedawnienie roszczenia, wynikającego z tego tytułu. Czy mogę to uczynić podczas rozprawy (2007-01-12) (...)

Odpowiedzialność pracownika zabezpieczona wekslem

Odpowiedzialność pracownika zabezpieczona wekslem

Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za mienie powierzone. Pracodawca podpisał z pracownikiem weksel in blanco na zabezpieczenie przyszłych ewentualnych należności wynikających z niedoboru. (...)

Treść świadectwa pracy

Treść świadectwa pracy

Czy mogę napisać pracownikowi w świadectwie pracy, że w wyniku rozliczenia się na koniec pracy z magazynierem brakuje mu sprzętu za sumę 1900 zł? Jakie powinienem mieć dokumenty, żeby skutecznie (...)

Odpowiedzialność materialna pracowników

Odpowiedzialność materialna pracowników

Pracuję w jednym z oddziałów sklepu jubilerskiego z dwiema innymi dziewczynami plus szefowie. Każdy z nas ma dostęp do biżuterii, niejednokrotnie bardzo drogiej. Wszystkie zatrudnione osoby podpisały (...)

Odpowiedzialność materialna pracownika

Odpowiedzialność materialna pracownika

Pracodawca zaproponował mi, abym zgodził się na obniżenie wynagrodzenia zasadniczego przez najbliższe 6 miesięcy, ponieważ uważa, że naraziłem go na stratę, gdyż sprzedałem towar kontrahentowi (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: