Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Pytanie:

Czy pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy odpowiada materialnie za powierzone mienie (samochód dostawczy). Pojazd uległ poważnej awarii (uszkodzenie silnika), co wg opinii rzeczoznawcy było spowodowane pośrednio winą kierowcy, który nie kontrolował pracy wskaźników. Kierowca w zawartej umowie o pracę nie ma klauzuli o odpowiedzialnosci materialnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone pracownikowi do zwrotu albo do wyliczenia się ma zastosowanie tylko wtedy, gdy pracownikowi powierzono pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty itp. Powierzenie mienia nastąpi w chwili gdy: pracownik wyrazi zgodę na powierzenie mu mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się, a mienie zostanie wydane mu w taki sposób, aby mógł sprawdzić jego stan ilościowy i jakościowy, objąć je w posiadanie i sprawować nad nim pieczę. W takiej sytuacji pracownik odpowiada w pełnej wysokości szkody zarówno wtedy, gdy szkoda została wyrządzona z winy umyślnej, jak i nieumyślnej. Pracownik może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych. Czym innym jest natomiast odpowiedzialność materialna pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy. Przesłankami tej odpowiedzialności materialnej jest powstanie szkody w majątku pracodawcy, niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych, wina pracownika, związek przyczynowy między działaniem pracownika a niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków pracowniczych. Toteż w przedstawionym stanie faktycznym pod uwagę brana będzie odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy na podstawie art. 114 i następnych kodkesu pracy, a nie za mienie powierzone. Odpowiedzialność pracownika, który nieumyślnie wyrządził szkodę nie może przekroczyć trzykrotności jego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli wyrządzenie szkody było umyślne, ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: