Umieszczenie ubezwłasnowolnionego w szpitalu psychiatrycznym

Pytanie:

Czy dla dobra ubezwłasnowolnionego można umieścić go w szpitalu psychiatrycznym w celu podjęcia leczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia się bowiem opiekuna, a dla ubezwłasnowolnionej częściowo kuratora. Zgodnie z art. 176 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Art. 176. Jeżeli wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem ubezwłasnowolnionego całkowicie powinien być ustanowiony przede wszystkim jego małżonek, a w braku tegoż - jego ojciec lub matka.

Przepis ten stosować się będzie odpowiednio do ustanowienia kuratora.

Opiekun jest powoływany przede wszystkim do sprawowania pieczy nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego (art.155 K.r.o. w związku z art. 175 K.r.o.).

Podobnie do pieczy nad osobą ubezwłasnowolnionego częściowo zobowiązany jest kurator, a to w związku z przepisem, który do kurateli, w zakresie nieuregulowanym, nakazuje stosować odpowiednio przepisy o opiece (art. 178 § 2 K.r.o.)1.

Jak wskazuje doktryna: dla opieki nad ubezwłasnowolnionym najważniejsze są starania o jego prawidłowe leczenie; często jest to połączone z umieszczeniem podopiecznego w odpowiednim zakładzie leczniczym, zgodnie bowiem z art. 22 ust. 3 ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego2.:

Art. 22 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie następuje za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego.

4. Jeżeli przyjęcie do szpitala dotyczy osoby małoletniej powyżej 16 roku życia lub osoby pełnoletniej całkowicie ubezwłasnowolnionej, zdolnej do wyrażenia zgody, jest wymagane również uzyskanie zgody tej osoby na przyjęcie. W przypadku sprzecznych oświadczeń w sprawie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego tej osoby i jej przedstawiciela ustawowego, zgodę na przyjęcie do szpitala wyraża sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

5. Przedstawiciel ustawowy osoby, która nie pozostaje pod władzą rodzicielską, wyraża zgodę, o której mowa w ust. 3, za zgodą sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby; w wypadkach nagłych nie jest konieczne uzyskanie zgody sądu opiekuńczego przed przyjściem do szpitala psychiatrycznego.

1„(…)obowiązki kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, do których należy zazwyczaj także piecza nad osobą ubezwłasnowolnionego” [w:] Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Domińczyk Tadeusz, Piasecki Kazimierz (red.), Czech Bronisław, Najnowsze wydanie: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2011 LexisNexis (wydanie V) ss. 1120

2Ibidem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Bezpodstawnie spędził w zakładzie psychiatrycznym 10 lat...

  Z rażącym naruszeniem prawa w 2008 r. przez sąd pan Lucjan trafił do zakładu psychiatrycznego, gdzie spędził 10 lat. Orzekł tak Sąd Najwyższy, który uwzględnił kasację RPO w sprawie (...)

 • Traktowanie dzieci będzie monitorowane...

  Rząd przyjął projekt ustawy, który eliminuje wątpliwości interpretacyjne odnoszące się do możliwości zlecania przez sądy opiekuńcze kuratorom sądowym wywiadów środowiskowych (...)

 • Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

  Prawo nie przyznaje zdolności do czynności prawnej osobom niepełnoletnim, ubezwłasnowolnionym, nierzadko zaś wydarzenia życia codziennego mogą faktycznie pozbawić człowieka możliwości reprezentowania (...)

 • Sprawca może się bronić przed zakładem psychiatrycznym...

  Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego służy dostosowaniu systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (...)

 • Opieka nad ubezwłasnowolnionym

  Jeżeli osoba została ubezwłasnowolniona całkowicie, jest oczywiste, że jest ona osobą na tyle nieporadną i nieodpowiedzialną życiowo, że niezbędna jest jej pomoc w zakresie w miarę normalnego (...)

NA SKÓTY