Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

Pytanie:

Zgodnie z art 18 ust.2 pkt 9 lit a do wyłącznej kompetencji rady miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym m.in. wydzierżawiania lub wynajmowania na czas nieoznaczony lub gdy suma okresów poprzednich przekracza 3 lata. Jedną z form przekazywania nieruchomości w użytkowanie są również umowy użyczenia czyli oddawane w bezpłatne użytkowanie , zawierane na czas oznaczony przekraczający 3 lata. Dodatkowo również w gminie nie została przyjęta uchwała o określeniu zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi w związku z czym wyłącznie rada jest kompetentna do podejmowania pewnych wiążących decyzji majątkowych. Czy w podanym przypadku Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta jest uprawniony do zawierania takich umów (użyczenia na okresy dłuższe niż 3 lata) bez uzyskania wcześniejszej zgody rady miejskiej pomimo że umowa użyczenia nadaje takie same uprawnienia do dysponowania gruntem jak umowa dzierżawy czy najmu - korzystając z uprawnień nadanych mu w art 30 ustawy o samorządzie gminnym.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.) wynika domniemanie kompetencji na rzecz rady gminy. Z kolei w art. 18 ust. 2 powołanej ustawy wskazano sprawy, w których rada gminy ma wyłączną kompetencję. Ten drugi przepis może zatem naruszyć tylko inny organ niż rada gminy, który wykonuje kompetencje zastrzeżone do wyłącznej właściwości rady gminy. Z kolei Rada gminy podejmując uchwałę może naruszyć kompetencję innego organu, któremu na mocy odrębnego przepisu, w drodze wyjątku od zasady wyrażonej w art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, została powierzona wyłączna kompetencja do załatwienia oznaczonej sprawy z zakresu działania gminy. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w wypadku art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym i art. 25 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 261 z 2004 r., poz. 2603 ze zm.). Z obu tych przepisów wynika, że to wójt gminy jest właściwy do zawierania umów użyczenia nieruchomości na czas nieoznaczony. Z pierwszego dlatego, że mienie komunalne to także własność, w tym nieruchomości (art. 43 ustawy o samorządzie gminnym), z drugiego dlatego, że umowa użyczenia nieruchomości wskazana jest wprost w art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy o gospodarce nieruchomościami, do którego odsyła się w art. 25 ust. 1 ej ustawy. Pominięcie umowy użyczenia w art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym wynika z faktu, że. nie wiąże ona tak silnie właściciela nieruchomości, jak umowa najmu lub dzierżawy (por. m.in. II SA/Gd 693/08 - wyrok WSA w Gdańsku z 11 lutego 2011 roku, I SA/Wa 1406/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 4 grudnia 2008 roku).

Z powyższych przyczyn należy wskazać, że wójt, korzystając z uprawnień nadanych mu w art 30 ustawy o samorządzie gminnym, może zawrzeć umowę użyczenia na okresy dłuższe niż 3 lata. W szczególności nie narusza samym wyłącznych kompetencji rady gminy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.9.2017

  Umowa dożywocia - Na czym polega? Jak zawrzeć umowę dożywocia?

  Nasze społeczeństwo starzeje się w tempie podobnym do istniejącego w krajach wysoko rozwiniętych. Każdego roku mniej osób pracuje na emerytury coraz większej rzeszy osób nieaktywnych (...)

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 26.3.2008

  Spółka komandytowa - Zasady funkcjonowania spółki komandytowej

  Jeżeli posiadasz czas, umiejętności oraz pomysł na zrealizowanie danego przedsięwzięcia a Twój znajomy posiada kapitał który chciałby korzystnie ulokować to wówczas możecie (...)

 • 7.7.2016

  Umowa dożywocia a zachowek

  Chcąc przekazać bliskim swoją nieruchomość za życia, wiele osób decyduje się na dokonanie umowy darowizny. Jednakże nie jest to jedyna droga. Warto rozważyć także zawarcie z bliskimi (...)

 • 15.7.2017

  Czym jest użytkowanie wieczyste?

  Użytkowanie wieczyste to prawo o charakterze dość mocno zbliżonym do prawa własności, jednak nie tożsame z nim. W pewien sposób przypomina także ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie (...)