Unieważnienie bankowy tytułu egzekucyjnego

Pytanie:

"Na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy - Prawo bankowe, do dnia 31 grudnia 1997 r. bank mógł wszczynać egzekucję na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego samemu nadając mu klauzulę wykonalności (BTE stawał się Bankowym Tytułem Wykonawczym) bez jakiegokolwiek udziału/nadzoru/sprawdzenia ze strony sądu. Można wystosować do sądu cywilnego pozew przeciwegzekucyjny podając konkretne przyczyny, przez które egzekucja jest niedopuszczalna. Jednym z powodów może być zaistniały błąd w tytule wykonawczym stanowiącym podstawę egzekucji. Jakie są podstawy prawne aby Bankowy Tytuł Wykonawczy (to dokładna nazwa użyta przez bank) uznać za wadliwy. Czy jest błędem brak własnego numeru ani żadnego innego indywidualnego oznaczenia? Czy będą też taką wadą podane na BTW nieprawidłowe odsetki, chociaż pozostała kwota (roszczenie główne) jest zgodna? "

Odpowiedź prawnika: Unieważnienie bankowy tytułu egzekucyjnego

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2004 r. (III CK 139/2003) istnienie roszczenia opartego na przepisie art. 189 kpc uzależnione jest od wykazania przez powoda interesu prawnego w dochodzeniu ustalenia stosunku prawnego, który to interes nie istnieje, jeżeli powodowi przysługuje inne powództwo, na podstawie którego może zrealizować swój interes prawny. Powództwo z art. 840 kpc było niedopuszczalne w stosunku do bankowego tytułu wykonawczego wydanego w oparciu o art. 53 ust. 2 Prawa bankowego z 1989 r., do którego zwalczania służyło przewidziane w ust. 3 tego przepisu powództwo o umorzenie egzekucji.

W uzasadnieniu powyższego wyroku sąd wskazał, że powództwo z art. 840 kpc przysługuje jedynie w odniesieniu do sądowych tytułów wykonawczych, a zatem nie może być podstawą roszczeń powoda zgłoszonych przeciwko bankowym tytułom wykonawczym, które można zwalczać jedynie żądając umorzenia egzekucji w oparciu o art. 53 ust. 3 prawa bankowego z 1989 r (przepis sten stanowi lex specialis w stosunku do art. 840 kpc).

Unieważnienia bankowego tytułu wykonawczego można dokonać poprzez wytoczenie opartego na art. 189 kpc powództwa o ustalenie, że objęta tym tytułem wierzytelność banku nie istnieje. W takiej sytuacji konieczne jest wykazanie istnienia po stronie powoda interesu prawnego, w rozumieniu wskazanego przepisu.

Jak więc wynika z powyższego, w opisanej sytuacji nie jest prawnie dopuszczalne wszczęcie powództwa przeciwegzekucyjnego, a unieważnienie bankowego tytułu wykonawczego możliwe jest na podstawie art. 189 kpc, po warunkiem wykazania przez powoda interesu prawnego. W opisanej sytuacji może Pan mieć interes prawny w ustaleniu kwoty odsetek obowiązującej na podstawie bankowego tytułu wykonawczego.

Podkreślamy jednak, że kwestie braków formalnych takiego bankowego tytułu wykonawczego (np. braku oznaczenia banku) nie mogą być podnoszone na podstawie w/w przepisów. Jeżeli bank został błędnie oznaczony, wówczas istnieje możliwość wszczęcia powództwa na podstawie art. 189 kpc, poprzez wskazanie, że taki stosunek prawny nie istnieje, albowiem Pan ma zobowiązanie w stosunku do innego banku niż ten, który został wskazany w bankowym tytule wykonawczy. Zaznaczyć należy, że wymaga to profesjonalnego uzasadnienia i wykazania interesu prawnego, co w niektórych przypadkach jest bardzo trudne.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika