Obowiązki i uprawnienia banków

Rachunek wspólny - śmierć współposiadacza

Rachunek wspólny - śmierć współposiadacza

Jakie skutki wywołuje śmierć współposiadacza wspólnego rachunku bankowego? Jak zabezpieczone są interesy spadkobierców współposiadacza? Czy rachunek może zostać zablokowany? Jakie konsekwencje (...)

Wypłata z rachunku bankowego należącego do zmarłego spadkodawcy

Wypłata z rachunku bankowego należącego do zmarłego spadkodawcy

Jakich wypłat z rachunku zmarłego posiadacza powinien dokonać bank prowadzący rachunek?

Tajemnica bankowa a postępowanie spadkowe

Tajemnica bankowa a postępowanie spadkowe

Czy bank ma obowiązek udostępnienia informacji spadkobiercom o stanie rachunków zmarłego spadkodawcy?

Zmiana statutu banku

Zmiana statutu banku

Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

Zmiana statutu banku spółdzielczego

Zmiana statutu banku spółdzielczego

Kto jest uprawniony do zmiany statutu banku spółdzielczego?

Wypłata z rachunku bankowego w przypadku śmierci jego posiadacza

Wypłata z rachunku bankowego w przypadku śmierci jego posiadacza

W jakich wypadkach bank może dokonywać wypłat z rachunku, jeżeli jego posiadacz zmarł?

Przedawnienie a kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości

Przedawnienie a kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości

Posiadam w banku kredyt, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Od 3 lat nie spłacam kredytu ? czy powołanie się z mojej strony na przedawnienie spowoduje że wierzyciel nie będzie (...)

Dziedziczenie środków na rachunku bankowym

Dziedziczenie środków na rachunku bankowym

Dla uzyskania faktycznie wyższej gwarancji BFG niektórzy decydują się na zakładanie lokat wspólnych na wyższą niż 100 tys. euro kwotę nawet wtedy, gdy środki należą tylko do jednego posiadacza. (...)

Pomyłka banku na wyciągu do karty kredytowej

Pomyłka banku na wyciągu do karty kredytowej

Mam wrażenie, że bank nie uwzględnił 2 lub 3 operacji na mojej karcie kredytowej w tym miesiącu. Nie mam pewności, bo nie odnotowuję tego i sprawdzenie zajęłoby mi sporo czasu. W umowie z bankiem (...)

Okres przechowywania danych przez bank

Okres przechowywania danych przez bank

Podczas kontroli podatkowej inspektor UKS zażądał wyciągów z rachnuku bankowego za lata 2000-2005, w celu udowodnienia uzyskanych w w/w okresie uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków.Czy bank (...)

Informacja o procedurze udzielania kredytu

Informacja o procedurze udzielania kredytu

Myślę ostatnio o zaciągnięciu kredytu hipotecznego. Chciałbym samodzielnie porównać ofertę kilku banków. Moje dochody to głównie dochody z działalności gospodarczej opodatkowane w formie tzw. (...)

Niewypłacalność a roszczenia wobec banku

Niewypłacalność a roszczenia wobec banku

Załóżmy, że ktoś otrzyma kolejno w kilku bankach pożyczki z których miesięczne raty do płacenia łącznie przewyższają wysokość jego miesięcznych dochodów. Czy takie niedopatrzenie ze strony (...)

Tajemnica bankowa a zniesienie współwłasności

Tajemnica bankowa a zniesienie współwłasności

Obecnie toczy się sprawa o zniesienie współwłasności nieruchomości, w której to jednocześnie następuje wzajemne rozliczenie się współwłaścicieli. Jeden ze współwłaścicieli od wielu lat (...)

Zajęcie konta bankowego a emerytura

Zajęcie konta bankowego a emerytura

Na konto bankowe wpływają wyłącznie środki w wysokości 1700 zł z tytułu emerytury. Komornik chce zająć konto bankowe. Zgodnie z art. 54 Prawa bankowego teoretycznie środki zgromadzone są wolne (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny

Mój kolega posiadał kredyt nieodnawialny ze spłata do 15.02.2006 r. Przy podpisaniu umowy podpisał klauzulę o dobrowolnym wystawieniu tytułu egzekucyjnego także do 15.02.2006 r. Oczywiście nie (...)

Unieważnienie bankowy tytułu egzekucyjnego

Unieważnienie bankowy tytułu egzekucyjnego

Na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy - Prawo bankowe, do dnia 31 grudnia 1997 r. bank mógł wszczynać egzekucję na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego samemu nadając mu klauzulę wykonalności (...)

Zajęcie wspólnego rachunku bankowego

Zajęcie wspólnego rachunku bankowego

Bieżący rachunek bankowy założony został dla spółki cywilnej przez jej trzech wspólników (osoby fizyczne). Jeden ze wspólników, mający 10% udziałów w spółce, otrzymał zajęcie rachunku (...)

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym

Czy pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w sierpniu 2005 bez uiszczenia opłaty skarbowej 15 zł upoważnia do wypłaty pieniędzy przez bank?

Ujawnienie tajemnicy bankowej komornikowi

Ujawnienie tajemnicy bankowej komornikowi

Kiedyś odpowiedzieli Państwo: "Niestety wierzyciel sam nie może wystąpić do banku z żądaniem ujawnienia co jest przedmiotem zabezpieczenia w zawartej z klientem banku umowie kredytowej. Taka bowiem (...)

Przelew pieniędzy z zagranicy

Przelew pieniędzy z zagranicy

Pieniądze są przelewane z zagranicy. Jaki urząd monitoruje przelewy z zagranicy? Od jakich kwot przelew jest monitorowany?

Żądanie banku wydania rzeczy wziętej na kredyt

Żądanie banku wydania rzeczy wziętej na kredyt

W sierpniu ubiegłego roku zmarł mój tata. Ponieważ nie mieliśmy żadnego spadku typu: mieszkanie, samochód, jedynie kredyty zaciągnięte przez tatę, mama, ja i brat zrzekliśmy się w ustawowym (...)

Poddanie się egzekucji bankowej

Poddanie się egzekucji bankowej

Zaciągnąłem przed rokiem kredyt, którego nie jestem w stanie obecnie spłacać. Jestem emerytem. Otrzymałem z firmy windykacyjnej wezwane do zapłaty. W wezwaniu tym jest zapis, że "zgodnie z warunkami (...)

Odpowiedzialność za zobowiązania dorosłych dzieci

Odpowiedzialność za zobowiązania dorosłych dzieci

Syn ma 31 lat i zamieszkuje z nami wspólnie w mieszkaniu. Bez naszej wiedzy, kiedy pracował, zaciągnął bardzo znaczne kredyty, ok. 140000 tys. złotych. W ogóle dziwne, na jakiej podstawie bank przy (...)

Otworzenie oddziału banku

Otworzenie oddziału banku

Jakie powinnam spełniać warunki, aby móc otworzyć oddział banku? Wiem, że taką umowę mogę podpisać z ING lub Multibankiem?

Zapis bankowy

Zapis bankowy

Czy istnieje prawne uregulowanie dotyczące sformułowania oraz wypełniania dyspozycji posiadacza rachunku na wypadek śmierci?

Zwrot kosztów pogrzebu przez bank

Zwrot kosztów pogrzebu przez bank

Zmarły posiadał środki na rachunku imiennym na firmę, którą prowadził sam. Czy bank obowiązany jest wypłacić z tego rachunku kwotę osobie, która pokryła koszty pogrzebu i wystawiła nagrobek (...)

Pomyłkowy przelew

Pomyłkowy przelew

Z konta firmowego pomyłkowo zostały wysłane pieniądze na konto bankowe osoby prywatnej. Nie znamy danych osobowych właściciela konta. W jaki sposób możemy uzyskać od banku informacje o danych (...)

Umowy zawierane na poczcie i w banku

Umowy zawierane na poczcie i w banku

Chciałbym dowiedzieć się jakimi kryteriami oceny usługi powinienem się kierować przy wpłacie na rachunek bankowy w placówce Poczta Polska lub w kasie banku? Czy usługa taka jest umowna i podlega (...)

Odrębne dochodzenie odsetek przez bank

Odrębne dochodzenie odsetek przez bank

Sąd nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w części dotyczącej należności głównej i kosztów upomnień oraz odmówił nadania klauzuli w części dotyczącej odsetek. (...)

Zmiana banku

Zmiana banku

Czy bank ma obowiązek poinformować kredytobiorcę o zmianie swojej osobowości prawnej? Chodzi mi o to, że zawarłam umowę kredytu na dofinansowanie zakupu samochodu z Bankiem X, a otrzymałam wypowiedzenie (...)

Doręczenie bankowego tytułu egzekucyjnego

Doręczenie bankowego tytułu egzekucyjnego

Na jaką podstawę prawną mogę się powołać składając zażalenie na postanowienie nadania klauzuli wykonalności z dnia 22 lipca , jeśli bank nie doręczył mi wypowiedzenia umowy kredytu, wyznaczone (...)

Zasada zakazu anatocyzmu w prawie bankowym

Zasada zakazu anatocyzmu w prawie bankowym

Czy bank może naliczać odsetki karne od kwoty głównej powiększonej o odsetki karne, czyli odsetki od odsetek? Sprawa dotyczy linii debetowej. Jakie przepisy regulują nadmierne odsetki?

Oznaczenie spółki z o. o. nazwą

Oznaczenie spółki z o. o. nazwą "bank"

Czy obowiązujące przepisy zezwalają na używanie w nazwie spółki z o. o. lub w jej logo nazwy "Bank", jeżeli nie prowadzi ona działalności bankowej i nie posiada zezwolenia na jej prowadzenie? Czy (...)

Usunięcie danych z Biura Informacji Kredytowej

Usunięcie danych z Biura Informacji Kredytowej

Czy i kiedy istnieje możliwość, aby zdjęto mnie z BIK? Czy jak spłacam regularnie, to instytucja powinna mnie zdjąć z BIK?

Przechowywanie ksiag bankowych

Przechowywanie ksiag bankowych

Jak długo bank ma obowiązek archiwizować dane prowadzonych rachunków?

Naruszenie tajemnicy bankowej przez bank

Naruszenie tajemnicy bankowej przez bank

Proszę o informacje do kogo można się zwrócić ze skargą na Bank, względnie jego pracowników w związku z podejrzeniem celowego wprowadzania w błąd przez nieujawnienie bądź zatajenie stanu kont?

Tajemnica bankowa w banku spółdzielczym

Tajemnica bankowa w banku spółdzielczym

Zgodnie z prawem spółdzielczym jednym z organów spółdzielni może być zebranie grupy członkowskiej. Podczas zebrania jednej z grup zgodnie ze statutem i wedle porządku obrad odwołano przedstawiciela (...)

Zaświadczenie o niewniesienu kasacji

Zaświadczenie o niewniesienu kasacji

Chcę nabyć dom, którego właścicielem jest osoba, która odziedziczyła ten dom w spadku. Jest prawomocny wyrok sądu w tej sprawie. W księdze wieczystej ciągle wpisany jest poprzedni (zmarły) właściciel. (...)

Odpowiedzialność małżonka za długi

Odpowiedzialność małżonka za długi

W przyszłości mam zamiar zawrzeć związek małżeński z osobą, na której ciąży komornicze postępowanie egzekucyjne, które nie może być wyegzekwowane z uwagi na osiągane bardzo małe dochody (...)

Rachunki bankowe wchodzące do spadku

Rachunki bankowe wchodzące do spadku

Zmarła żona mojego konkubenta posiadała różne konta bankowe z lokatami w różnych bankach, do których nie miał on upoważnienia. Mieli wspólność majątkową, w tym wspólny dom i samochód. (...)

Ważność bankowego tytułu egzekucyjnego

Ważność bankowego tytułu egzekucyjnego

Jeśli bank posiada bankowy tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności z dnia 18.09.2002 r. i jeśli w dniu 2.11.2004 r. została wszczęta egzekucja komornicza, która 31.12.2004 r. została umorzona (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny

Czy Bank miał prawo występować do Sądu Rejonowego z bankowym tytułem egzekucyjnym, jeśli nie było to poprzedzone wezwaniami do spłaty zadłużenia. Jeśli takich wezwań nie było, czy jest to (...)

Potrącenie wierzytelności zajętej przez bank

Potrącenie wierzytelności zajętej przez bank

Komornik dokonał zajęcia rachunku bankowego, na który wpływają środki finansowe firmy. Firma posiada kredyt w tym banku i bank z wpływów na zajęty przez komornika rachunek dokonał potrącenia (...)

Obowiązki informacyjne banku

Obowiązki informacyjne banku

Bank przysłał mi za pośrednictwem kancelarii prawnej informację, że w 2001 roku nie została spłacona do końca pożyczka. Kwota główna to 86 złotych. Wraz z informacją, kancelaria prawna, działająca (...)

Wyłudzenie kredytu na obcy dowód osobisty

Wyłudzenie kredytu na obcy dowód osobisty

Zgubiłem 2 lata temu dowód osobisty, zgłosiłem to w urzędzie gminy w celu wyrobienia nowego dowodu. Po około roku okazało się, że na ten dowód została wzięta pożyczka i do tej pory nie spłacona. (...)

Przekazanie danych do Biura Informacji Kredytowej

Przekazanie danych do Biura Informacji Kredytowej

Czy można od banku, który przekazał informacje do Biura Informacji Kredytowej lub od samego biura domagać się odszkodowania za przekazywanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz udzielanie kłamliwych (...)

Zwolnienie dewizowe a zezwolenie dewizowe

Zwolnienie dewizowe a zezwolenie dewizowe

Czym różni się zwolnienie dewizowe od zezwolenia dewizowego?

Weksel z adnotacją anulowany

Weksel z adnotacją anulowany

Bank posiada mój weksel. Pożyczkę spłaciłem i dostałem z banku pismo, iż mogę się zgłosić do banku po odbiór weksla lub zostanie on komisyjnie zniszczony. Niestety siedziba banku jest na drugim (...)

Wniosek o umorzenie odsetek a egzekucja

Wniosek o umorzenie odsetek a egzekucja

Razem z mamą i siostrą podpisałyśmy w roku 1999 umowę kredytu na cele mieszkaniowe z odroczonym terminem spłaty, zabezpieczony hipoteką. Kredyt został nam wypowiedziany (z naszej winy). Sprawa (...)

Czas realizacji spraw w banku

Czas realizacji spraw w banku

Jakie przepisy regulują terminy postępowań w banku? Czynności urzędów reguluje prawo administracyjne. W ustawie Prawo bankowe nie ma nic na temat wywiązywania się banków ze zobowiązań wobec (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne