Zmiana statutu banku spółdzielczego

Pytanie:

Kto jest uprawniony do zmiany statutu banku spółdzielczego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Statut banku spółdzielczego pod rygorem nieważności powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Spółdzielnia podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (z tą chwilą nabywa osobowość prawną). Zmiana statutu spółdzielni wymaga uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. Zarząd jest obowiązany uchwałę o zmianie statutu zgłosić w ciągu trzydziestu dni od daty jej podjęcia do sądu rejestrowego, załączając dwa odpisy protokołu walnego zgromadzenia. Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego. Bank spółdzielczy jest obowiązany zrzeszyć się z bankiem zrzeszającym.

Organami banku są:

-Zebranie Przedstawicieli,

-Rada Nadzorcza,

-Zarząd,

-Zebranie Grup Członkowskich.

Zarząd kieruje działalnością banku i reprezentuje go na zewnątrz, ale nie jest uprawniony do podejmowania uchwał w przedmiocie zmiany statutu. Może przygotować taką uchwałę, ale do jej podjęcia jest uprawnione zebranie przedstawicieli. Dlatego należy stwierdzić, że uchwała podjęta przez zarząd byłaby sprzeczna z prawem. Zmiana statutu spółdzielni wymaga uchwały zebrania przedstawicieli podjętej większością 2/3 głosów. Zarząd jest obowiązany uchwałę o zmianie statutu zgłosić w ciągu trzydziestu dni od daty jej podjęcia do sądu rejestrowego, załączając dwa odpisy protokołu zebrania. Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • Zmiana statutu spółki akcyjnej

  Statut spółki akcyjnej określa prawa i obowiązki akcjonariuszy a także sposób podejmowania uchwał oraz funkcjonowania organów spółki akcyjnej. Statut ten może być zmieniony uchwałą walnego (...)

 • Przymusowa Restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku

  W dniu 15 stycznia 2020 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działając na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej (...)

 • Obniżenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej

  Wysokość kapitału zakładowego określa statut spółki akcyjnej. Kapitał ten nie może być niższy niż 500 000 złotych. Określenie w statucie zbyt dużego kapitału zakładowego może być w pewnych (...)

 • W jakim zakresie można zmienić statut fundacji?

  Kształt normatywny fundacji zależy w znacznym stopniu od woli fundatora, która znajduje wyraz w dwu oświadczeniach woli: o ustanowieniu fundacji oraz w statucie. Między omawianymi czynnościami (...)

NA SKÓTY