Rachunki bankowe wchodzące do spadku

Pytanie:

Zmarła żona mojego konkubenta posiadała różne konta bankowe z lokatami w różnych bankach, do których nie miał on upoważnienia. Mieli wspólność majątkową, w tym wspólny dom i samochód. Jakie czynności powinien wykonać, aby dowiedzieć się w jakich innych bankach miała konta (zna dwa banki, w których są te rachunki)? Czy informacje takie można otrzymać z Centralnego Rejestru Bankowego? Jeśli tak to jak to zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym. Z uwagi więc na fakt obowiązywania tajemnicy bankowej w tym przypadku spadkobierca powinien wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia spadku i następnie dział spadku. Sąd z urzędu ustali w postępowaniu o dział spadku jego skład i wartość. W celu ustalenia, czy przedmiotem spadku są oszczędności ulokowane przez spadkodawcę na rachunkach bankowych, sąd może zasięgnąć w odpowiednim banku informacji o ich stanie, a także o zawartości skrytek, o przedmiotach przyjętych na przechowanie i papierach wartościowych.

Spadkobiercy nabywają spadek w stanie istniejącym w chwili jego otwarcia. W przypadku rachunków bankowych spadkodawcy , to wierzytelności z nich wchodzą w skład spadku jedynie w takim zakresie, w jakim istniały w dniu śmierci spadkodawcy. Spadek nie obejmuje więc odsetek od tych wierzytelności od dnia otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Odsetki te stanowią pożytki prawa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

arleta

9.8.2012 13:52:47

Re: Rachunki bankowe wchodzące do spadku

Więc jak sprawdzić w jakim banku osoba zmarła,miała środki na koncie? Jest taka jakaś ogólna strona Banków spawdzajac po peselu? Czy wtedy jest potrzebny tylko akt zgonu i testament?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: