e-prawnik.pl Porady prawne

Uniknięcie podatku od dywidendy

Pytanie:

Czy jest jakaś możliwość uniknięcia podatku od dywidendy przekazanej osobie fizycznej lub prawnej, tzn. żeby ta dywidenda nie była objęta zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uniknięcie podatku od dywidendy

23.2.2006

Zapłata podatku od dywidendy odbywa się za pośrednictwem płatnika. Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby prawne, które dokonują wypłat dywidendy, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Wprowadzenie instytucji płatnika - zobowiązanego do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku od dywidend - ma na celu ograniczenie prób uniknięcia zapłaty podatku. Płatnik bowiem - odpowiedzialny całym swoim majątkiem za niepobrany podatek - pobierze podatek, chyba że na podstawie przepisów jest zwolniony z tego obowiązku.

W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 26 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend, nie pobiera się, jeżeli podatnicy, wymienieni w art. 17 ust. 1 ustawy, korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, złożą płatnikowi najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności oświadczenie, że przeznaczą dochody z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych - na cele wymienione w tym przepisie.

Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat m.in. należności z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, korzystające ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 ustawy (spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania):

  1. jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), lub
  2. istnienia zagranicznego zakładu, w rozumieniu art. 20 ust. 13, zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają odpowiedników wskazanych wyżej przepisów zwalniających płatnika z obowiązku pobrania podatku od dywidend.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ