Upoważnienie do otrzymania informacji komorniczych

Pytanie:

"Jestem za granicą. Chcę się dowiedzieć u komornika sądowego i skarbowego jakie mam zaległości w płatnościach. Telefonicznie nie ma takiej możliwości, a na maile nie uzyskałem odpowiedzi. Jak powinno wyglądać upoważnienie dla niespokrewnionego ze mną kolegi, żeby bez problemów uzyskał informacje dla mnie w w/w instytucjach?"

Odpowiedź prawnika: Upoważnienie do otrzymania informacji komorniczych

Zgodnie z treścią artykuły 87 § 1 kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnikiem procesowym może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Przepis ten na mocy artykułu 13 § 2 kpc odnosi się także do postępowania egzekucyjnego. Jak łatwo zauważyć "niespokrewnionego kolegę" ciężko podciągnąć pod którąkolwiek z kategorii osób wymienionych w treści przytoczonego przepisu.

Najlepszym wyjściem z sytuacji byłoby skierowanie do komornika listu z adresem zwrotnym, na który wysłałby on pisemną odpowiedź na zapytanie i kopią dokumentu uwierzytelniającego tożsamość pytającego. Ponieważ to właśnie brak możliwość potwierdzenia tożsamości (czy to w rozmowie telefonicznej, czy też mailem) osoby zwracającej się z zapytaniem o stan sprawy uniemożliwia udzielenie odpowiedzi.

Na mocy art. 763 kpc komornik zawiadamia stronę o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na jej żądanie udziela wyjaśnień o stanie sprawy. Jednak, aby móc obowiązku tego dopełnić komornikowi musi być znany adres zamieszkania (bądź konkretny adres do doręczeń). Zmiana miejsca zamieszkania w toku postępowania skutkuje obowiązkiem dostarczenia nowego adresu. Zgodnie z treścią art. 136 § 2 kpc w razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany. O powyższym obowiązku i skutkach jego niedopełnienia poucza się stronę przy pierwszym doręczeniu.

Egzekucja administracyjna prowadzona jest przez komornika skarbowego według ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. Według art. 36§3 zobowiązany, przeciwko któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne, jest obowiązany do powiadomienia, w terminie 7 dni, organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. Co do kwestii pełnomocnictwa i ustawa mocą art. 18 nakazuje nam odpowiednio stosować przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Zatem przed komornikiem skarbowym na mocy art. 33 kpa pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, a pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. W tej sytuacji Pański kolega, po udzieleniu przez Pana pisemnego pełnomocnictwa będzie mógł Pana reprezentować. Wzór pełnomocnictwa, które może Pan wykorzystać po jego odpowiednim dostosowaniu znajduje pod linkiem PEŁNOMOCNITWO


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika