Upoważnienie do wypełnienia weksla in blanco

Pytanie:

Jak należy rozumieć stwierdzenie, że wystawca nie może odwołać upoważnienia do wypełnienia weksla in blanco, ponieważ zostało ono udzielone w interesie upoważnionego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Upoważnienie do uzupełnienia weksla in blanco jest oświadczeniem woli dłużnika wekslowego, przez które wyraża on swoją zgodę, ażeby wierzyciel wekslowy uzupełnił pozostawione w wekslu luki zgodnie z zawartym między stronami porozumieniem. To upoważnienie wierzyciela przez dłużnika rodzi po stronie wierzyciela prawo kształtujące, które polega na tym, że wierzyciel może, bez udziału drugiej strony, zmienić istniejący stosunek prawny przez jednostronną czynność prawną (w tym przypadku - uzupełnić weksel), a druga strona obowiązana jest uznać nową sytuację prawną i dostosować do niej swoje dalsze postępowanie (oczywiście zachowanie wierzyciela musi mieścić się w granicach prawa). Powstanie po stronie wierzyciela prawa kształtującego na skutek upoważnienia go przez dłużnika do wypełnienia weksla oznacza, że dłużnik przyznał wierzycielowi kompetencję do dokonania określonych czynności ze skutkiem dla siebie samego. Dłużnik nie może swobodnie ingerować w sferę prawną wierzyciela, nie może dysponować uprawnieniami przysługującymi wierzycielowi. Dlatego jeśli wierzyciel nabył prawo kształtujące na skutek czynności upoważniającej dłużnika, dłużnik nie może pozbawić go tego prawa mocą swojej jednostronnej czynności prawnej. A. Szpunar w swoim komentarzu do prawa wekslowego, wykluczając możliwość odwołania upoważnienia do wypełnienia weksla in blanco przez wierzyciela ze względu na fakt, iż upoważnienie to zostało udzielone w interesie upoważnionego, dodatkowo zwraca uwagę na podobieństwo tej czynności upoważniającej do pełnomocnictwa, które jednak może być w każdej chwili odwołane ze względu na fakt, iż upoważnienie pełnomocnika do działania w imieniu mocodawcy jest udzielane w interesie mocodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • Weksle w stosunku pracy

  Podstawą odpowiedzialności pracownika jest jego wina. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. Zasadą jest, (...)

 • Niebezpieczne weksle inwestycyjne

  Konsumencie, uważaj na tzw. inwestycyjne weksle nieruchomościowe. Gdy wystawca weksla ogłosi upadłość, możesz nie odzyskać pieniędzy. Jest to nowy sposób na pozyskanie kapitału, (...)

 • Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

  Prawo wekslowe rozróżnia dwa podstawowe rodzaje weksli. Są to mianowicie weksel własny i trasowany. Uregulowany w sposób pełny został weksel trasowany, który jest bardziej popularny (...)

 • Jakie są sposoby realizacji weksla?

  Szybkie uzyskanie gotówki jest niezwykle ważne dla sprawnie działającego przedsiębiorcy. Niekiedy przynajmniej już samo zaspokojenie części wierzytelności jest zasadniczym czynnikiem pozwalającym (...)

NA SKÓTY