Upoważnienie dokonane przez wójta

Pytanie:

"W gminie X nie ma sekretarza urzędu, nie ma też zastępcy wójta gminy. Został zatrudniony natomiast specjalista ds. organizacyjno - prawnych, który przejął wszystkie czynności sekretarza urzędu z wyłączeniem kierowania urzędem. Czy Wójt gminy może upoważnić ww. pracownika (zarządzeniem, upoważnieniem .....) do pełnienia jego czynności, ewentualnie do realizowania zadań Wójta Gminy podczas jego nieobecności. Jakie zadania trzeba by ewentualnie zastrzec do wyłącznej kompetencji wójta w takim przypadku? Proszę o podanie podstawy prawnej odnośnie ww. sytuacji. "

Odpowiedź prawnika: Upoważnienie dokonane przez wójta

W ustawie o samorządzie gminnym znajdują się dwa przepisy dotyczące powierzania kompetencji wójta innym osobom, a także przepisy dotyczące roli zastępcy wójta podczas jego nieobecności z przyczyn wskazanych w ustawie. Zgodnie z art. 33 ust. 4 wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy, z kolei art. 33 ust. 2 stanowi, że wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w imieniu wójta. Ponadto należy wziąć pod uwagę przepisy dotyczące danej gminy.

Jak wynika zatem z regulacji art. 33 ust. 4 powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy wójt może powierzyć swojemu zastępcy lub sekretarzowi gminy, a nie pracownikowi, który nie ma takiego stanowiska. Zatem, pracownik opisany w pytaniu, nie będący ani zastępcą wójta, ani sekretarzem, nie może przejąć obowiązków wójta. Może być on upoważniony na zasadzie art. 33 ust. 2 do wydawania decyzji  i do prowadzenia postępowań administracyjnych w imieniu wójta. Należy jednak pamiętać, że organem wydającym decyzję będzie nadal wójt, a w decyzji powinna znaleźć się podstawa upoważnienia, oraz podpis osoby upoważnionej z zaznaczeniem, że działa ona z upoważnienia wójta. Należy jednak zwrócić uwagę, że w praktyce wójtowie powołują również swoich pełnomocników, mających kompetencje do prowadzenia określonych spraw (ale nie ogólne pełnomocnictwo prowadzenia spraw podczas nieobecności wójta), jednakże sama ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje instytucji pełnomocnika.

Ponadto, warto zwrócić uwagę na art. 28g, zgodnie z którym, w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej jedną z następujących okoliczności:

  1.  tymczasowym aresztowaniem, 

  2. odbywaniem kary pozbawienia wolności wymierzonej za przestępstwo nieumyślne, 

  3. odbywaniem kary aresztu, 

  4. niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni 

- jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca, a w gminach, w których powołano więcej niż jednego zastępcę - pierwszy zastępca. 

 Jeżeli nie powołano zastępcy albo pierwszego zastępcy w trybie określonym w ustawie o samorządzie gminnym, to w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej przez jedną z okoliczności, o których mowa powyżej, zadania i kompetencje wójta przejmuje osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek wojewody.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika