e-prawnik.pl Porady prawne

Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

Pytanie:

W przetargu prowadzonym wg U.p.z.p., oprotestowany został wybór oferty w której jeden z ekspertów kluczowych posiadał uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nabyte w roku 1990, a w chwili uzyskania tych uprawnień miał wykształcenie średnie techniczne. Osoba ta ukończyła studia wyższe na Politechnice Gdańskiej, kierunek konstrukcje budowlane, dopiero w roku 2000. Protestujący podnosił, iż w takim wypadku Wykonawca nie spełnił wymagań postawionych w SIWZ, w których Zamawiający wymagał dysponowania osobą posiadającą uprawnienia jak wyżej jednak bez ograniczeń. Zakres nadzorowanych robót dotyczy modernizacji gospodarki wodno-ściekowej. Czy uprawnienia: "w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmujące budynki oraz inne budowle nie wymienione w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej oraz wodno melioracyjnej, do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót (...) w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych", nabyte w roku 1990 przez osobę która w chwili uzyskania tych uprawnień miała wykształcenie średnie techniczne a następnie ukończyła studia wyższe, można zakwalifikować jako uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży konstrukcyjno-budowlanej? Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na to pytanie, wobec groźby unieważnienia przetargu (cena protestującego przekracza budżet Zamawiającego przeznaczony na to zadanie), Zamawiający powinien wezwać Wykonawcę do uzupełnienia oferty w tym zakresie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

2.1.2007

Strona 1 z 2

Problem przedstawiony w pytaniu polega na tym, że uprawienia budowlane określone jako uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń nie były znane przepisom obowiązującym w roku 1990.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 1990, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych obejmujących kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie techniczne budowy i robót jest wymagane było następujące przygotowanie zawodowe: 

  1. ukończenie wyższej szkoły technicznej, stwierdzone dyplomem, oraz co najmniej dwuletnia praktyka budowie, 

  2. ukończenie średniej szkoły technicznej, stwierdzone dyplomem lub świadectwem, oraz co najmniej trzyletnia praktyka na budowie, 

  3. dyplom mistrza w rzemiośle budowlanym, 

Osoby ze średnim wykształceniem technicznym mogły pełnić funkcje techniczne (obejmujące kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie techniczne budowy i robót), wyłącznie przy budowie budynków, budowli i instalacji o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, objętych daną specjalnością techniczno-budowlaną, a osoby, o których mowa w pkt 3 - wyłącznie przy wykonywaniu robót budowlanych objętych danym rzemiosłem. W zakresie budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m3 osoby, o których mowa w pkt 3, posiadające kwalifikacje w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, były uprawnione do kierowania budową.

Wymagania te zostały zmienione wraz z nowelizacją prawa budowlanego w roku 1995, która wprowadziła pojęcie pojęcie uprawnień bez ograniczeń jak również i uprawnień z ograniczeniami. Zgodnie z przepisami przejściowymi prawa budowlanego wprowadzającego te zmiany, osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zatem, naszym zdaniem, uprawnienia uzyskane wcześniej nie są, ani uprawnieniami z ograniczeniami, ani z uprawnieniami bez ograniczeń w rozumieniu dzisiejszych uregulowań prawa budowlanego.

Wniosek taki wypływa z faktu, że zakres uprawnień osoby, która uzyskała uprawnienia przed rokiem 1995 nie pokrywa się, ani z uprawnieniami osoby mającej uprawnienia bez ograniczeń, ani z uprawnieniami bez ograniczeń. Wprawdzie potocznie można powiedzieć, że osoba taka ma uprawnienia z ograniczeniami (bo może wykonywać swoje funkcje wyłącznie przy budowie budynków, budowli i instalacji o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych), jednakże nie ma ona np. ograniczeń kubaturowych, jakie mają dziś osoby posiadające uprawnienia w ograniczonym zakresie w rozumieniu prawa budowlanego. Osoba posiadająca jedynie ograniczone uprawniania budowlane w ograniczonym zakresie w rozumieniu prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej może projektować obiekt budowlany lub kierować robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1 000 m3 oraz: 

  1. o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m; 

  2. posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym; 

  3. przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m; 

  4. niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie; 

  5. niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.

Można również dodać, że samo ukończenie studiów wyższych nie sprawia automatycznie, że uprawienia danej osoby z uprawnień o ograniczonym zakresie automatycznie przekształcają się w uprawnienia bez ograniczeń. Ażeby uzyskać takie uprawnienia, należy posiadać odpowiednią praktykę oraz zdać egzamin.

Zgodnie z prawem zamówień publicznych,  o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy, między innymi, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający może żądać dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Należy zatem uznać, że i w przypadku opisywanym w pytaniu wykonawca zażądał takiego dokumentu, określając go jako dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń, nie wzięto jednak pod uwagę, iż warunek ten może nie przystawać do uprawnień zdobytych przed wejściem w życie nowych uregulowań. Wydaje się jednak, że w opisywanej sprawie można bronić poglądu, że postawiony warunek oznaczał, że dana osoba na gruncie przepisów budowlanych dysponuje osobami, które mogą wykonywać roboty będące przedmiotem zamówienia, mimo iż niefortunnie użyto określenia "uprawienia bez ograniczeń". Jednym słowem, naszym zdaniem, można bronić poglądu, że jeżeli uprawniania osoby zdobyte w roku 1990 pozwalają jej na wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia, to można uznać, że zostały spełnione warunki określone w SIWZ. Z drugiej jednak strony możliwa jest argumentacja, że warunek określony w SIWZ oznaczał uprawnienia bez ograniczeń w rozumieniu potocznym, wtedy uprawnienia określone w pytaniu nie będą takimi, a to dlatego, że zawierają ograniczenia, można również argumentować, że Zamawiającemu chodziło o uprawnienia bez ograniczeń, zdobyte przed 1995 r.  Zatem, w przedstawionej sytuacji nie mam jednoznacznego rozwiązania, możliwa jest dwukierunkowa argumentacja.

Zgodnie z art. 185 ust. 5, w przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:

  1. niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania; 

  2. po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione. 

Zatem, jeżeli uwzględnicie Państwo protest, należy dokonać powtórnego wyboru oferty. Na tym etapie, jak się wydaje, będzie można zażądać uzupełnienia oferty.

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

Jolanda

9.10.2019 21:36:18

Re: Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

W moim komentarzu wkradła sie oczywista pomyłka. Winno być: adaptować obiekty, a nie jak napisałam adoptować.

Re: Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

Jolanda

9.10.2019 21:26:10

Re: Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

Moim zdaniem bardzo trafna interpretacja przepisów. Właśnie tak samo uważam, że uprawnienia wydane przed 1990 rokiem nie można traktować jak dzisiejsze uprawnienia bez ograniczeń czy z ograniczeniami. Moim zdaniem trzeba czytać tak jak jest w tych uprawnieniach napisane. Całe swoje życie zawodowe wykonywałam adaptacje projektów typowych i powtarzalnych, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Teraz zaczęto te uprawnienia kwestionować i ograniczać gdyż było tam napisane "w budownictwie osób fizycznych". Domagać się zaczęto wręcz interpretacji posiadanych uprawnień przez PIIB. Izba zresztą na swojej stronie takie interpretacje zamieściła kilka miesięcy temu, siejąc wątpliwości w organach zajmujących się wydawaniem pozwoleń, a nawet zgłoszeń. Dokonywane są przez te organy nadinterpretacje i ograniczenia wydanych uprawnień co do projektowania i uważają, że mogę projektować, adoptować obiekty o kubaturze do 1000m3 i pow. użytkowej 110m2, a wszystko przez użycie w uprawnieniach zapisu "budownictwo osób fizycznych".

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ